logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Voľné pracovné miesta:

Voľné pracovné miesto zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie od 1.9.2017

Otvoriť dokument

Vložené: 17.05.2017

RIADITEĽ INŠTITÚTU PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, MOKROHÁJSKA 1, 842 40 BRATISLAVA 4

Vyhlasuje podľa § 5 Zákona 552/2003 Z.z. výberové konanie na obsadenie miesta:

Vedúci prevádzkovo technického úseku

Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Mokrohájska 1, 84240 Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): podľa zák. 553/2003 Z.z.o odmeň. pri výk.práce vo ver.záujme
Termín nástupu: 01. 01.2016
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Zabezpečuje prevádzku IPR , prípravu, realizáciu a kontrolu údržbárských prác,Verejné obstarávanie, priamo riadi pracoviská: stravovaciu prevádzku, práčovňu, údržbárske dielne, autodopravu, parkovú údržbu, upratovačky, kotolňu, vrátnicu. Zodpovedá za čerpanie bežných výdavkov v rozsahu agendy prevádzky, zabezpečuje technickú prípravu, plánovanie a reliziciu investičnej výstavby z kapitálových výdavkov.

Požiadavky na zamestnanca
Minimálne požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
Pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:
vysokoškolské III. stupňa
Zameranie, odbor:
Technické, ekonomické
Znalosti
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Požadovaná prax
Prax na pozícii/v oblasti: 5
Počet rokov praxe: 5
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Organizačné schopnosti, prax v riadiacej činnosti, znalosť legislatívy z oblasti verejnej správy, investičnej výstavby a verejného obstarávania

Informácie o výberovom konaní
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 6. 12. 2015
Výberové konanie vyhlásené podľa § 5 Zákona 552/2003 Z.z
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
-profesijný štruktúrovaný životopis
-motivačný list
-písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
-písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa osobitného predpisu
-písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti, v dokladoch o vzdelaní a v inom predloženom doklade

Prihlášku s potrebnými podkladmi je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na uvedenú @ adresu najneskôr do 18. 11.2015 (Obálku označiť heslom: Výberové konanie VK2015/1/1PTU).

Termín výberového konania oznámi organizácia vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú uvedené predpoklady a požiadavky najneskôr 7 dní uskutočnením výberového konania

Adresa spoločnosti
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP
Mokrohájska 1
842 40 Bratislava
www.iprba.sk

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Eva Ábelová
Tel.: 02/59209110
E-mail: eva.abelova@iprba.sk

V Bratislave 23.10.2015

otvoriť dokument s informáciami (formát súboru: PDF)


Výsledky výberoveho konania:

Zverejnenie výsledku výberového konania VK2015/1/, ktoré sa konalo 8.12.2015 na funkciu vedúceho prevádzkovo technického úseku v IPR, v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania. Na funkciu vedúceho prevádzkovo technického úseku od 01.01.2016 bol vybraný Ing. Vlastimír Hulvan.

Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Klávesové skratky

Mapa stránky

web@iprba.sk

Tel.: +421 908 045 859

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4