Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 

1 Úvodné identifikačné údaje

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Stupeň vzdelania

ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Dátum vydania ŠkVP

31. 08. 2009

Miesto vydania

SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Platnosť ŠkVP

01. 09. 2009 začínajúc prvým ročníkom

 

Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

e-mail

Mgr. Jana Chromíková

Riaditeľ školy

02/59209156

jana.chromikova@iprba.sk

PhDr.Jaroslava Margolienová

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacie predmety

02/59209149

jaroslava.margolienova@iprba.sk

Ing. Alena Červená

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie odborné  predmety

02/59209149

alena.cervena@iprba.sk

Martin Červenák

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

02/59209131

martin.cervenak@iprba.sk

Mgr. Jarmila Kubalová

Zástupca riaditeľa pre výchovu mimo  vyučovania

02/59209160

Jarmila.kubalova@iprba.sk

 Zriaďovateľ:

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím je v zmysle Rozhodnutia č. 41/2008 ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 19.8.2008 organizačnou súčasťou  Inštitútu pre pracovnú a sociálnu rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej IPR), ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Škola nemá právnu subjektivitu, na vykonávanie činnosti využíva majetok a zariadenie v správe IPR.

  

Bratislava 31.08.2009                                                                   Mgr. Jana Chromíková

                                                                                                                      riaditeľ školy

 


 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

Budovanie a údržba počítačových sietí

Kód a názov ŠVP

26 elektrotechnika

Kód a názov študijného odboru

2682 4 00 mechanik počítačových sietí

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01. 09. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

 
 

3.Vlastné zameranie školy

 
     
 
 

Študijné odbory

 
 

Učebné odbory