Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 

1 Úvodné identifikačné údaje

 
 

2 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania


 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

Budovanie a údržba počítačových sietí

Kód a názov ŠVP

26 Elektrotechnika

Kód a názov študijného odboru

2682 4 00 mechanik počítačových sietí

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe vychádzajú z cieľov stanovených v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v štátnom vzdelávacom programe. Poslanie školy vyplýva aj komplexnej analýzy školy.

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

Škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú zamerané na:

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:

umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a aktivitám vo voľnom čase, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov,

vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,

podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov,

formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu,

vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám, ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,

poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti.

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:

prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:

uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou interpredmetových vzťahov, propagáciou a zavádzaním projektového a programového vyučovania,

zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového laboratóriá, získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov,

skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií využitím špeciálnej učebne a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií,

zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v učebnom odbore elektromechanik úžitkovej techniky.

zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,

rozvíjať špecifické záujmy žiakov,

vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní,

zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní;  

posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou, podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov;  podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom,  žiakom a rodičom,

rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov, vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa, nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, presadzovať zdravý životný štýl, vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania; skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom:

zapojiť v rámci možnosti rodičov do procesu školy najmä v oblasti vyhľadávania perspektívneho zamestnania žiakov,

podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu,

aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného výcviku,

spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy zamestnanosti, spolupracovať s podnikmi schopnými vytvoriť pracovisko pre telesne postihnutých žiakov,

vytvárať spoluprácu so špeciálnymi školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností a poznatky,

rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov;

zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:

neustále zlepšovať prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty, 

pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.

 

 
 

3.Vlastné zameranie školy

 
     
 
 

Študijné odbory

 
 

Učebné odbory