Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 

1 Úvodné identifikačné údaje

 
 

2 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

 
 

3.Vlastné zameranie školy


 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

Budovanie a údržba počítačových sietí

Kód a názov ŠVP

26 elektrotechnika

Kód a názov študijného odboru

2682 4 00 mechanik počítačových sietí

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej SOŠ pre ŽTP) je súčasťou Inštitútu pre pracovnú a sociálnu rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (IPR) je zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou na poskytovanie: pracovnej a sociálnej rehabilitácie občanom so zdravotným postihnutím v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie, odbornej a profesijnej prípravy pre pracovné uplatnenie žiakov vyžadujúcich špecifickú starostlivosť v SOŠ pre ŽTP, komplexnej liečebnej rehabilitácie pre žiakov SOŠ pre ŽTP.

Predmetom činnosti školy je zabezpečovanie  prípravy na povolanie pre žiakov s telesným postihnutím a pre žiakov zdravotne oslabených a chorých v trojročných učebných odboroch, štvorročných študijných odboroch, v dvojročných nadstavbových študijných odboroch a v prípade záujmu organizovanie vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov.

Absolventi učebných odborov získavajú po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list. Úspešným absolvovaním študijného odboru, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou, získa žiak úplné stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Svojim žiakom v spolupráci s IPR poskytujeme

kvalitné vzdelanie v učebných a študijných odboroch v takom rozsahu, aby žiaci úspešne zvládli záverečné i maturitné skúšky a boli schopní sa:

uplatniť na trhu práce alebo študovať na vysokej škole,

odbornú zdravotnú starostlivosť,

komplexnú liečebnú rehabilitáciu,

psychologickú starostlivosť,

celodenné stravovanie,

moderné internátne ubytovanie.

Učebné a študijné odbory v SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím

3-ročné učebné odbory

2466 2 02      mechanik opravár – stroje a zariadenia

2683 2 11      elektromechanik – silnoprúdová technika

2683 2 15      elektromechanik – úžitková technika

6453 2           knihár

6475 2           technicko-administratívny pracovník

8545 2           zlatník a klenotník

2433 2           obrábač kovov

3185 2 01      krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň

4-ročné študijné odbory

6446 4           kozmetik

2682 4           mechanik počítačových sietí       

2-ročné denné nadstavbové štúdium

2675 4 03      elektrotechnika – elektronické zariadenia

2675 4 02      elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

8501 4           umeleckoremeselné práce

2414 4 02      strojárstvo – obrábanie materiálov

2414 4 01      strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

6476 4           technickoekonomický pracovník

3125 4           odevníctvo

 

3.1 Charakteristika školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím sa rozdeľuje na tri základné úseky – teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Uvedené úseky sú veľmi úzko vzájomne prepojené a spoločne zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v škole.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, ako postupovať, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu  kvalitatívnu úroveň. V spolupráci s Centrom sociálnej a pracovnej rehabilitácie hľadáme možnosti zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov v rôznych oblastiach.

Sebahodnotenie (SWOT analýza)

Silné stránky školy

výhodná poloha školy v širšom centre hlavného mesta, v okolí školy dostatok zelene,

bezbariérovosť školy,

futbalové, basketbalové, volejbalové, tenisové ihrisko a trávnatá plocha umožňujú žiakom dostatok pohybu a pobytu v prírode,

kvalitné materiálno-technické vybavenie školy,

štyri učebne kompletne vybavené multimediálnou technikou,

zabezpečenie praktického vyučovania vo vlastných, nadštandardne vybavených dielňach,

nová telocvičňa, posilňovňa, šatne, sociálne zariadenie,

kvalifikovaní pedagogickí pracovníci,

komplexnosť poskytovaných služieb,

zdravotná, psychologická, liečebná a rehabilitačná starostlivosť pre žiakov v priestoroch IPR,

možnosť poskytovania finančnej pomoci žiakom zo sociálne slabších rodín prostredníctvom Občianskeho združenia Bez bariér,

úspešnosť žiakov v súťažiach,

možnosť žiakov získať oprávnenie viesť motorové vozidlo,

široká ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti,

estetické prostredie školy.

 

Slabé stránky školy

vysoký priemerný vek pedagógov,

nízka informovanosť občanov širokej verejnosti o existencii nášho zariadenia

tretina pedagógov nemá špeciálno-pedagogické vzdelanie,

nedostatok učební v budove teoretického vyučovania,

chýbajúce moderné učebné didaktické pomôcky a učebnice,

nedostatočný záujem žiakov o štúdium na našej škole.

 

Príležitostí školy signalizujú

možnosť uplatnenia absolventov školy  v reálnom živote,

dobrá vedomostná úroveň  našich absolventov,

otvorenie nového  študijného odboru 2682 4 mechanik počítačových sietí,

otvorenie nadstavbového študijného odboru 2414 4 01 strojárstvo- výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení,

dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi, zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb,

zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov.

 

Prekážky v rozvoji školy sú:

nízka informovanosť občanov so zdravotným postihnutím o existencii nášho zariadenia,

nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,

nezamestnanosť spôsobená celosvetovou hospodárskou krízou,

slabá spolupráca zo strany rodičov.

 

Materiálno- technické zabezpečenie školy

Škola je rozdelená na tri úseky a je súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (IPR). V budove IPR sa nachádzajú dielne a učebne úseku praktického vyučovania a tiež školský internát, kde sa realizuje  výchova mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávací proces na úseku teoretického vyučovania prebieha v samostatnej budove, nachádzajúcej sa v blízkosti IPR, prepojenej bezbariérovým novovybudovaným chodníkom. Budova teoretického vyučovania je 2 poschodová, bezbariérová a takisto bezbariérovosť celého IPR je zabezpečená tromi výťahmi.

V súčasnosti máme v škole 20 tried, z toho 5 tried je vytvorených z dvoch odborných skupín. Žiaci sa vzdelávajú v študijných i učebných odboroch a to v štvorročných študijných odboroch v piatich triedach, v nadstavbových študijných odboroch v piatich triedach, v učebných odboroch v deviatich triedach a v jednej prípravnej triede.

Pre štúdium slovenského jazyka a cudzích jazykov je zriadená jazyková učebňa, ktorá je vybavená 10 notebookmi, LCD projektorom a vizualizérom.

Škola má jednu učebňu vybavenú interaktívnou tabuľou, počítačom a LCD projektorom.

Jedna učebňa je špeciálne vybavená pre výučbu informatiky, je v nej 13 počítačov a LCD projektor, 3 ďalšie učebne sú vybavené počítačmi po 8 kusov, dve z nich majú aj LCD projektor. LCD projektor je výborná pomôcka pri výučbe nielen telesne postihnutých žiakov, ale najmä sluchovo postihnutých žiakov.

Na vyučovanie elektrotechnického merania máme plne funkčne zariadené elektrotechnické laboratórium.

 

Na praktické vyučovanie máme vybavené nasledovné dielne:

strojársku dielňu – pre odbory 2466 2 02 mechanik opravár  – stroje a zariadenia, 2414 4 02 strojárstvo a 2433 2 obrábač kovov – univerzálne obrábanie

elektrodielňu pre silnoprúd – pre odbory 2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika a 2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení,

elektrodielňu pre slaboprúd – pre odbory 2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika a 2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia,

knihárske dielne – pre odbory 6453 2 00 knihár,

zlatnícke dielne s moderným odlievacím strojom – pre odbory 8545 2 zlatník a klenotník a 8501 4 umelecko-remeselné práce,

dielňu vybavenú mechanickými a elektrickými písacími strojmi a 3 špeciálne učebne vybavené výpočtovou technikou pre prácu s ekonomickými softvérmi – pre odbory 6475 2 technickoadministratívny pracovník a 6476 4 technickoekonomický pracovník,

nadštandardne vybavený kozmetický salón – pre 4-ročné študijný odbor 6446 4 00 kozmetik.

Škola, keďže je súčasťou IPR, využíva pre svoje potreby zariadenie IPR, a to kuchyňu, jedáleň, spoločenskú miestnosť, telocvičňu, tenisové kurty, távnaté ihrisko pre všetky typy loptových hier a kompletne vybavené zdravotné a rehabilitačné zariadenie IPR. Vedenie školy má vlastné kancelárske priestory, pedagogickí zamestnanci využívajú kabinety a zborovňu Školský internát je súčasťou školy a nachádza sa v hlavnej budove IPR. Poskytuje ubytovanie pre viac ako 85 žiakov. Izby sú štandardne vybavené, s vlastným hygienickým kútikom (WC, umývadlo, sprcha). Je to trojposchodová budova, na každom poschodí sú sprchy. Pre zástupkyňu riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania  a vychovávateľov sú vyhradené osobitné priestory (kancelárie, kabinety a spoločná miestnosť na oddych). Školský internát má vlastnú spoločenskú miestnosť, miestnosť pre prijímanie návštev a miestnosť pre fitnes a posilňovňu.

Žiaci majú zabezpečenú celodenné stravovanie v jedálni školy. IPR, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, poskytuje telesne postihnutým žiakom stravovanie a ubytovanie bezplatne.

V školskom roku 2008/2009 bola zriadená rada školy, ktorá má 11 členov. Dohliada na kvalitu a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiacka rada zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

 

3.1.1 Plánované aktivity školy

 Charakteristika aktivít školy

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. V prípade žiakov s telesným postihnutím a zdravotným oslabením je potrebné klásť veľký dôraz na ich socializáciu, aby so zreteľom na zdravotné problémy dosiahli čo najväčšiu samostatnosť, nezávislosť na pomoci iných ľudí. Hendikepovaných žiakov je nutné povzbudzovať, aby sa zapájali do bežných študentských činností a aktivít spolu so zdravými žiakmi, je potrebné ich naučiť  pohybovať sa medzi bežnou populáciou a takisto zdravých jedincov naučiť akceptovať hendikepovaných ľudí a brať ich ako rovnocenných partnerov.

Škola poskytuje svojim žiakom veľmi veľa možností pre skvalitnenie života a všestranný rozvoj osobnosti:

Školské mimovyučovacie aktivity

Realizovali sme  projekt MŠ SR pre zabezpečenie záujmovej mimoškolskej činnosti, do ktorej sa zapojilo každoročne celkovo cca 75 %  žiakov. Záujmová činnosť sa  realizovala v rôznych krúžkoch. Krúžková činnosť v šk. roku 2009/10: na úseku teoretického vyučovania:          

krúžok VT

mladý manekýn

krúžok pre humanitárnu činnosť

krúžok „ľudské práva“

environmentálny krúžok

na úseku praktického vyučovania

kovo-krúžok

zlatník

knihár

na úseku výchovy mimo vyučovania:

tvorivostník

fitnes

práca s papierom

krúžok paličkovania

fotokrúžok

športové krúžky – florbal, stolný tenis, futbal, tenis, streľba zo vzduchovky,

skupinové relaxačné sedenia „zamyslime sa“

doučovanie z matematiky a anglického jazyka

Medzinárodný projekt: „Environmental projekt for European special schools“ v rámci Programu celoživotného vzdelávania – Comenius

Každoročne je na začiatku školského roku zvolená téma celoškolského projektu, ktorá je spracovávaná našimi žiakmi formou slovenského alebo anglického textu, výrobku, nástenky, počítačovej prezentácie alebo pripravia reláciu v školskom rozhlase.

Školské projekty v šk. roku 2009/10:

Enviromentálny projekt „Zelená škola. Chránim, teda som.“

„Vstup do sveta práce“ – spolupráca s Centrom sociálnej a pracovnej rehabilitácie

„Ekológia v praxi“  –  starostlivosť tried o okolie školy

„Bútľavá vŕba“ – projekt v spolupráci so žiackou radou

Celoškolské projekty v uplynulých školských rokoch:

2006/07 Každý deň stretnúť človeka

2007/08 Iný kraj, iný mrav

2007/08 a 2008/09 Kalendárium

2008/09 Euro – naša mena

Tvorba školského časopisu IPIERKO

Zapájanie sa do programu Škola priateľská deťom, ktorý je súčasťou aktivít UNICEF, pokračovanie v projektoch organizovaných Ligou proti rakovine.

Zapájanie sa do predmetových olympiád, vedomostných a športových súťaží.

Spolupracovanie s Cechom zlatníkov a klenotníkov Slovenska, s Puncovým úradom, so Spolkom knihárov a knihárok Slovenska, s firmou BAUMAX a iné.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú nasledovných súťaží a akcií

Medzinárodná súťaž zručnosti mladých knihárov a knihárok

celoslovenská súťaž „Študentský šperk“

celoslovenská súťaž zručností žiakov SŠ EuroSkills „Ukáž, čo vieš

celoslovenská súťaž WEXPA best

medzinárodná súťaž Matematický klokan

medzinárodná korešpondenčná súťaž Genius Logicus

Olympiáda ľudských práv

Mladý Európan

Európsky modelový parlament

JUVYR – prezentácia výrobkov našich žiakov

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

prezentácia šperkov na výstave „Klenoty a hodiny“ v Inchebe v Bratislave

súťaže SOČ

súťaž EUSTORY

športové súťaže v spolupráci s inými školami bežného typu

súťaž fiktívnych firiem na JUVYR-e

internetová súťaž iBobor

množstvo školských súťaží

 

Odborné exkurzie a výstavy

Jadrová elektráreň Bohunice

Medzinárodný strojársky veľtrh

Medzinárodná výstava zvárania a technológií pre zváranie – EUROWELDING

Medzinárodný veľtrh elektrotechniky

Medzinárodný kozmetický veľtrh BEAUTY FORUM SLOVAKIA

Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí

AUREN Trenčín

Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica

Slovenský národný archív – reštaurátorská dielňa

KOHIPAP – návšteva knihárstva v Kopčanoch a Mokrom háji

Salón MEDEA Bratislava – kozmetický salón

SAMSUNG Slovakia a. s., závod

UČEŇ – výstava výrobkov žiakov a služieb učebných odborov

OFFICE – špecializovaná výstava vybavenia kancelárií

NON-HANDICAP – odborná výstava pre zdravotne postihnutých

TECHDOM – medzinárodná výstava domácich elektrospotrebičov

BIBLIOTÉKA – medzinárodný knižný veľtrh

PRINTING Bratislava – tlačiarenské technológie

HODINY A KLENOTY – medzinárodná výstava hodín a šperkov

JUVYR – celoslovenská školská prezentačná výstava výrobkov a

služieb žiakov SŠ

FINVELL – špecializovaný veľtrh finančných produktov

CONECO Racioenergia – medzinárodný veľtrh využitia energie

AUTOSALÓN Bratislava – medzinárodný salón automobilov

ELO SYS – medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky

Spoločenské a kultúrne podujatia

 

návšteva divadelných predstavení v Bratislave

výchovné koncerty

uvítací večierok a imatrikulácia nových žiakov s kultúrnym programom

mikulášsky večierok s kultúrnym programom

vianočný koncert „Tichá noc, svätá noc“

fašiangový a Valentínsky večierok – súťaž o najlepšiu masku,

projekt „Marec – mesiac knihy“

v rámci enviromentálnej výchovy návšteva Ekotopfilmu a projekt „Apríl-mesiac lesov“

spevácka súťaž „Internátny slávik“ a „SOŠ-ka má talent“

 

Prezentácia školy na verejnosti

Školu i IPR reprezentujeme účasťou na medzinárodných, celoslovenských, krajských a okresných súťažiach a výstavách.

Najvýznamnejšie aktivity:

Klenoty a hodiny 2008

JUVYR 2008

Medzinárodná súťaž mladých knihárov

Študentský šperk roka 2009

EuroSkills

WEXPA best 2009

aktivity v rámci UNICEF

Abilympiáda

Zúčastňujeme sa prezentačných výstav stredných škôl (Piešťany, Myjava, Čadca, Senica) a  okresnej porady výchovných poradcov základných škôl a na burze informácii  v Topoľčanoch a v Komárne.

Školu a učebné i študijné odbory sme prezentovali vo filme o Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. Dvadsaťminútová reportáž o našom zariadení bola odvysielaná na STV 2 v relácii Cesty nádeje v januári 2009.

Článok v hospodárskych novinách

Článok v učiteľských novinách

Rozhlasová relácia, rozhovor s našimi žiakmi na stanici Regina

Slovenský rozhlas informoval o Medzinárodnej súťaži mladých knihárov

Informácie o škole sú zverejnené na internetovej stránke www.iprba.sk

Práce našich žiakov prezentujeme na školských nástenkách, výstavných paneloch (Baumax), vitrínach.

 

3.2 Charakteristika pedagogického zboru

Výchovno-vzdelávací proces v škole zabezpečuje v dvojzmennej prevádzke 59 pedagogických pracovníkov a 3 nepedagogickí pracovníci.

Personálne zabezpečenie na jednotlivých úsekoch školy:

riaditeľ školy,

asistentka riaditeľa školy,

na úseku teoretického vyučovania:

zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety,

zástupca riaditeľa pre odborné predmety,

12 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov,

11 učiteľov odborných predmetov,

na úseku praktického vyučovania:

zástupca riaditeľa,

administratívna pracovníčka (1/2),

hlavný majster,

14 majstrov odbornej výchovy,

na úseku výchovy mimo vyučovania:

zástupca riaditeľa,

kultúrny referent,

športový referent,

9 vychovávateľov (3 pomocní vychovávatelia).

 

3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Podrobný a konkrétny plán ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov je súčasťou ročného plánu školy.  Manažment školy považuje za prioritné zabezpečenie týchto úloh:

Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.

Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií, hlavne jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT.

Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu.

Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.

Zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.

Sprostredkovanie pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru.

Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií.

Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie atď.

Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod.

Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.

Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.

Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

 

3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenie zamestnancov školy

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť upratovačky a údržbára. Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme tieto metódy:

pozorovanie (hospitácie),

rozhovor,

výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod),

hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,

hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,

vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“),

hodnotenie učiteľov žiakmi.

 

3.5 Dlhodobé projekty

Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom učive. Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov MŠ SR:

Projektové vyučovanie od šk. roku 2004

Vyučovanie podporované počítačom od šk. roku 2000

Výstupy z týchto projektov prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.

Škola bola zapojená do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“, ktoré cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia sumatívneho hodnotenia žiakov. 

Žiaci našej školy sa zapojili do projektov Unicef, Červené stužky.

V spolupráci s partnerskými krajinami žiaci pracovali na projekte Comenius – Umenie bez bariér, do roku 2005, a v súčasnosti sme sa zapojili do projektu Comenius „Enviromental projects for European special schools“.

 

3.6 Medzinárodná spolupráca 

V rámci projektu „Comenius – Umenie bez bariér“ sme spolupracovali so školami v Maďarsku, Taliansku, Nemecku a Francúzsku.

V súčasnosti sa pripravujeme na projekt Comenius „ Enviromental projects for European special schools“, kde partnerské školy budú zrejmé až po prvom kontaktnom seminári na jeseň 2009.

Cieľom tejto spolupráce je:

podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov a skúseností,

posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú),

posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií),

prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu,

spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl,

nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.

 

3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi

Spolupráca s rodičmi

Rodičia sú členmi rady školy. Všetci rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. V prípade potreby sú zákonní zástupcovia žiakov školou písomne informovaní a pozvaní na konzultáciu. Zároveň sú informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom internetových stránok školy alebo priamo e-mailom. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti.

 

Zamestnávatelia

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovy mimo vyučovania s ďalšími partnermi, ktorí sú perspektívnymi zamestnávateľmi našich žiakov. Ide hlavne o spoluprácu s odbornými združeniami a firmami, ako sú Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska, Puncový úrad, AUREN s r. o. Levice, Zlatá huta, Spoločnosť knihárov a knihárok v Skalici,  salón Médea, spol. s r. o., Baumax.

 

 
     
 
 

Študijné odbory

 
 

Učebné odbory