Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 

646 4 00 kozmetik

 
 

2482 4 00 mechanik počítačových sietí

 
 

6476 4 technicko-ekonomický pracovník

 
 

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

 
 

2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH


 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

 

Kód a názov ŠVP

 

Kód a názov študijného odboru

 

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky  alebo 2 roky nadstavba

Forma štúdia

denná

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijných odboroch. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu. My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek daného študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností.

 

8.1 Materiálne podmienky

            Škola je súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (IPR).

IPR sa rozdeľuje na úseky:

-       Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie,

-       Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,

-       Ekonomický úsek,

-       Prevádzkovo-technický úsek,

-       Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie.

            Riaditeľ IPR koordinuje činnosť jednotlivých úsekov a tým zabezpečuje plynulý chod školy. Ekonomický a prevádzkovo-technický úsek zabezpečujú finančné a materiálno- technické potreby školy. Žiaci školy využívajú služby psychológov z Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie. Nadštandardné služby pre našich žiakov vo forme komplexnej liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti zabezpečuje lekár, zdravotné a rehabilitačné sestry z úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie

             Priamymi zamestnancami školy sú len 3 nepedagogickí zamestnanci: asistentka riaditeľa školy, administratívna pracovníčka a kultúrna referentka.

            V budove IPR sa nachádzajú dielne a učebne úseku praktického vyučovania a tiež školský internát, kde sa realizuje  výchova mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávací proces na úseku teoretického vyučovania prebieha v samostatnej budove, nachádzajúcej sa v blízkosti IPR, prepojenej bezbariérovým novovybudovaným chodníkom. Budova teoretického vyučovania je 2 poschodová, bezbariérová a takisto bezbariérovosť celého IPR je zabezpečená tromi výťahmi.

 

Kapacita školy:

Školský manažment:

kancelária riaditeľa školy 

kancelária pre zástupcov riaditeľa školy TV

kancelária pre zástupcu riaditeľa školy PV

kancelária pre zástupcu riaditeľa školy VMV

kancelária pre hlavného majstra

sociálne zariadenia

Pedagogickí  zamestnanci školy na úseku TV:

zborovňa

kabinety  pre učiteľov

sociálne zariadenie

Pedagogickí  zamestnanci školy na úseku PV:

9 kabinetov pre majstrov OV

15 dielenských pracovísk

strojárska dielňa so 4 pracoviskami

9 skladov pre stroje, nástroje, náradia, suroviny, materiál, polotovary

Nepedagogickí zamestnanci školy:

kancelárie pre sekretariát

miestnosť pre kultúrnu referentku

archív

Internát:

zborovňa pre vychovávateľov

3 miestnosti pre vychovávateľov

58 izieb

priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov (4 miestnosti)

počítačová miestnosť

kuchynka

Ďalšie priestory:

hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia

sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky

knižnica

spoločenská miestnosť

Makrointeriéry:

školská budova

školský dvor

školské ihriská

tenisový kurt

posilňovňa

telocvičňa

šatne s hygienickými zariadeniami(WC, sprchy)

školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou prevádzkou)

 

8.2 Personálne podmienky

            Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov.

            Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecno-vzdelávacích predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.

            Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.

            Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odborného výcviku, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.

            Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je v súlade s platnými predpismi. Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.

            Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovného poradcu nemáme menovaného, pri výchovných problémoch využívame služby psychológa, ktorý je zamestnancom IPR.

 

8.3 Organizačné podmienky

Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. Vzdelávanie a príprava žiakov je organizovaná ako štvorročné štúdium alebo ako dvojročné v nadstavbovom štúdiu.  

Vyučovanie na úseku teoretického vyučovania začína o 8.00 hod. Vyučovanie na úseku praktického vyučovania začína o 7.30 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku.

Plnenie školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho programu vo väzbe na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie je v súlade. Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Odborná prax alebo odborný výcvik, ktorý sa vyučuje v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva v školských zariadeniach: dielne a učebne praktického vyučovania. Výučba prebieha pod vedením majstrov odbornej výchovy. Všetky pracoviská majú základné štandardné vybavenie. Odborná prax alebo odborný výcvik nadväzujú na teoretické vyučovanie. Realizujú sa v 6 – 7 hodinových celkoch podľa rozvrhu. Delenie skupín stanovuje platná legislatíva.

Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa žiakov v teoretickom a praktickom vyučovaní a príprave ako aj na úseku výchovy mimo vyučovania (internát). Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Žiaci sa oboznamujú so školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.

Na začiatku každého školského roka je spoločné zoznamovanie sa žiakov prvých ročníkov so žiakmi vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nielen so svojimi povinnosťami, ale aj vzájomne nadväzujú kontakty medzi sebou, vymieňajú si postrehy a informácie. Prispieva to k vytvoreniu veľmi priaznivej atmosféry na škole a k ľahšiemu zaraďovaniu žiakov do kolektívu. Rodičia prvákov sa na prvom rodičovskom stretnutí zoznamujú s učiteľmi, kolektívom v triede, získavajú informácie o škole, jej štýle práce, organizácii vyučovania, metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými aktivitami na škole a osobitnými predpismi praktického vyučovania. Sú oboznámení s ich povinnosťami, právami a postupmi. Zároveň majú možnosť prezrieť si celú školu, interná i IPR.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov a ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienkach vykonania maturitných a opravných skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní.

Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. Maturitná skúška sa robí z písomnej, praktickej a ústnej časti. Úspešní absolventi získajú výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške.  Kurzy nevyhnutné pre výkon povolania vyplývajúce z kompetencií (profilu) absolventa sa môžu vykonávať aj ako súčasť odborného výcviku alebo odbornej praxe. Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje priebežne počas roka skupinovou formou vo všetkých ročníkoch a vrcholí trojdňovým sústredením v treťom ročníku štúdia. Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz sa organizuje pre žiakov druhého ročníka. Organizácia exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, odpadových technológií, na výstavy a prezentácie nových výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku s pedagogickým dozorom a počtom žiakov v zmysle platných predpisov. Odborný obsah exkurzií vyplýva z obsahu učebných osnov odboru štúdia a plánuje sa v ročných plánoch práce školy.

Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov, psychológa, manažmentu školy a jednotlivých vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami rodičov. Sú to pravidelné, plánované zasadnutia rodičovskej rady a zasadnutia rady školy, v ktorých sú zastúpení rodičia a sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, organizovanie  spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných školou.

Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore na školskej úrovni sa organizuje formou jednoduchých ročníkových prác ako spoločný výstup teoretického a praktického vyučovania na záver každého ročníka. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria hodnotenia, formu prác a ich prezentácie prípadne aj s prístupom verejnosti. Žiaci sa môžu zúčastňovať aj na súťažiach a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej úrovni. Výrobky žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách a prezentáciách na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

 

8. 4 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Vytváranie podmienok bezpečnej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho procesu, osobitne odborného výcviku alebo praxe. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem a pod. Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík spojených najmä s odborným výcvikom a praxou. Učitelia, majstri OV, žiaci a rodičia sú podrobne s týmito rizikami oboznámení. Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými prostriedkami, ktoré žiaci dostávajú bezplatne na základe Smernice riaditeľa školy. Ich používanie sa dôsledne kontroluje. Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v školskom poriadku teoretického a praktického vyučovania, žiaci ju musia poznať a rešpektovať. Školský poriadok je verejne prístupný vo všetkých triedach, pracoviskách a v internáte.

Škola má spracovanú metodickú osnovu vstupného školenia bezpečnosti práce, dodržiavania osobnej hygieny a protipožiarnej ochrany pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne oboznámení a poučení vždy v úvodných hodinách jednotlivých predmetoch. Na odbornom výcviku a praxi sa žiaci zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov a zariadení a prevádzkovými bezpečnostnými predpismi.

 
     
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH

 
     
 
 

Učebné odbory