Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 

646 4 00 kozmetik

 
 

2482 4 00 mechanik počítačových sietí

 
 

6476 4 technicko-ekonomický pracovník

 
 

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

ELEKTROTECHNIKA

 

Andersenov jednonohý cínový vojačik by sa nedostal do sveta

(a vlastne ani do rozprávky), keby bol rovnaký ako jeho spolubojovníci, odliati z rovnakej várky, rovnakého cínu a v rovnakom čase...

Dušan Brindza

 


 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

Elektrotechnika

Kód a názov ŠVP

26 elektrotechnika

Kód a názov učebného odboru

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01. 09. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Charakteristika školského vzdelávacieho programu v študijnom   odbore 2675 4 02 elektrotechnika, výroba a prevádzka strojov a zariadení

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 00Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

ELEKTROTECHNIKA  

Kód a názov ŠVP

26 ELEKTROTECHNIKA

Kód a názov študijného odboru

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu

Príprava v školskom vzdelávacom programe 2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v školských dielňach. Dvojročný študijný odbor je koncipovaný tak aby umožňoval občanom so zdravotným postihnutím získať stredné odborné vzdelanie s maturitou, všeobecné odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti pre výkon povolania, prípravy na pracovné uplatnenie a prípravy pre trh práce.

 Absolvent, pokiaľ mu to umožňuje jeho zdravotný stav, je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky, dodržiava bezpečnostné predpisy pri práci, uznáva a rešpektuje pracovnú a osobnostnú spoluprácu v kolektíve, princípy osobnej a kolektívnej zodpovednosti pri plnení pracovných úloh.

Absolventi študijného odboru elektrotechnika majú možnosť vykonať skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov pre výkon odborných činností. V spolupráci s autoškolou môžu uchádzači získať oprávnenie viesť motorové vozidlo.

Výstupným certifikátom vzdelávania je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie učebného odboru v rámci oblasti 26 elektromechanik, prípadne podobného zamerania. Záujemcovia o štúdium v našej škole zašlú:

 • Prihlášku (žiadosť) na prijatie do SOŠ pre žiakov s TP
 • Odborný lekársky nález s doporučením prijatia do SOŠ pre žiakov s TP
 • Kompletná zdravotná dokumentácia, resp. jej výpis

Po doručení potrebných dokladov je uchádzač pozvaný do SOŠ na 5 dní do Poradne pre voľbu povolania. Na základe doporučenia pracovníkov Poradne pre voľbu povolania v SOŠ pre žiakov s TP a vlastného záujmu je uchádzač prijatý do najvhodnejšieho učebného alebo študijného odboru.

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať  pri riešení odborných problémov. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná ovládajú technických zariadení, automatizačných prostriedkov, hardvéru a softvéru počítačov, prístrojov a zariadení, elektrotechno- lógie, základov  ekonomiky výroby a služieb.

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Kladie sa zvýšený dôraz na obsah vzdelávania, ako aj na  požadované kompetencie a výsledky vzdelávania. V škole sa snažíme rozvoj individuality každého jednotlivca, s dôrazom na požadované kľúčové kompetencie pre výkon povolania. Keďže ide o žiakov telesne postihnutých a zdravotne oslabených, akceptujeme na škole individuálne pracovné tempo každého žiaka, rešpektujeme špecifické vzdelávacie potreby, jednotlivca. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov. 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy. Praktická príprava prebieha v školských dielňach, v prvom ročníku v strojárskej dielni, v druhom a treťom ročníku v elektrotechnickej dielni. Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne

Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s telesným postihnutím a zdravotným oslabením, s výnimkou poruchy zraku (farbocitlivosť), onemocnenia sprevádzané poruchami pohybových funkcií a koordinácie horných končatín  a záchvatové stavy. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom druh postihnutia, na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy.

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti.

Veľké množstvo záujmových krúžkov ponúka našim žiakom možnosť efektívne využívať svoj voľný čas.

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane školského psyhologa a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.   

 

4.2  Základné údaje o štúdiu

Kód a názov študijného odboru: 2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

Dĺžka štúdia:

2  roky

Forma štúdia:

 

denné štúdium

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- úspešné ukončenie učebného odboru

- zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

vysvedčenie o maturitnej skúške,

vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle § 25 ods. 3, vyhlášky získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21 citovanej vyhlášky

Poskytnutý stupeň vzdelania[1])

- úplné stredné odborné vzdelanie

- ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania a odborných činností v oblasti elektrotechniky  

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

 

- pomaturitné štúdium

- štúdium na vysokej škole

 

4.3 Organizácia výučby

Príprava v školskom vzdelávacom programe 2675 4 02 Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v dvojtýždňových cykloch. Odborná prax je 2 dni v rámci 2 týždňov.

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, odbornú komunikáciu s využitím technických termínov, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi ekológie, etiky, a zásadami spoločenského správania a komunikácie. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť všeobecných odborných vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebných pre výkon povolania. Odborné predmety sa vyučujú v školských odborných učebniach a elektrotechnickom  laboratóriu. Odborné vzdelávanie je doplňované odbornými exkurziami. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie  osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v školských dielňach.

 

Študijný odbor 2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení integruje teoretické a praktické vyučovanie.

Odborný výcvik je zameraný tak, aby si žiaci vyskúšali a nacvičili  schopnosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať v bežnej praxi Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľa  a majstra odborného výcviku.

Maturitná skúška sa vykonáva podľa platných predpisov a usmernení MŠ SR. Skúška z odbornej spôsobilosti sa koná v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle § 25 ods. 3, vyhlášky získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1 000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21 citovanej vyhlášky

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu.

 

4.4  Zdravotné požiadavky na žiaka

Na prijatie do učebného odboru 2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení môžu byť prijatí uchádzači s vhodným zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým:

poruchami zraku (rozlíšenie farieb – farbocitlivosť), ťažkými poruchami sluchu, chorobami nervového systému, onemocnenia sprevádzané poruchami pohybových funkcií a koordinácií (manuálna spôsobilosť s ohľadom na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom),  epilepsiou a záchvatovými stavmi.

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí lekár IPR, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia. 

Najčastejšie choroby a ohrozenia zdravia v dôsledku výkonu povolaní v odboroch 26 elektrotechnika na stupni vzdelania ISCED 3A vznikajú pri nedodržaní bezpečnosti práce, hlavne pri zariadeniach vysokého napätia a pri prácach na zariadeniach pod napätím. Medzi hlavné faktory vzniku ohrozenia zdravia môžeme zaradiť neodbornú manipuláciu, nedodržanie bezpečných vzdialeností od živých častí, nedostatočné zabezpečenie pracoviska pri práci na vn a vvn zariadeniach, svojvoľné a neodborné porušenie, zábran a krytov elektrických zariadení, používanie poškodeného pracovného naradia a pod.

Pri priamom alebo sprostredkovanom vodivom dotyku so živou časťou elektrického zariadenia v závislosti od spôsobu dotyku, môže nastať úraz elektrickým prúdom, ktorého priamy následok je daný veľkosťou a časovou dĺžkou prechádzajúceho prúdu postihnutou časťou ľudského organizmu.

Dôsledky úrazu elektrickým prúdom možno zjednodušene charakterizovať v rozsahu od popálenín, srdečnej zástavy až po úrazy s následkom smrti. Tieto úrazy sú výnimočné a sú priamym dôsledkom nepozornosti a nedodržania základných pravidiel bezpečnosti práce.

 

4.5  Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce

Problematika bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce je neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádza z platných právnych predpisov – zákonov, vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. V priestoroch určených na teoretické a praktické vyučovanie je nutné vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce. Pod základnými podmienkami zabezpečenia bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce rozumieme dôkladné oboznámenie žiakov o:

§    predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; oboznámenie so správnymi technologickými postupmi pri vykonávaní praktických činností,

§    dôležitosti dodržiavania zásad hygieny a poriadku na pracovisku v priamom vzťahu ku kvalite vykonávanej práce a zabráneniu úrazu na pracovisku,

§    protipožiarnych predpisoch a poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom a iných pracovných úrazoch,

§    nutnosti pracovného odevu a pracovnej obuvi pri prácach na odbornom výcviku,

§    používaní osobných ochranných pomôcok (rukavice, okuliare a pod.) a bezpečného ručného príp. strojového náradia pri vykonávaní praktických činností,

§    význame výstražných tabuliek na elektrických zariadeniach vo vzťahu k predchádzaniu pracovných úrazov,

§    hasení elektrických zariadení vzhľadom na možnosť úrazu elektrickým prúdom,

§    nutnosti pohybu na pracovisku len na miestach vopred určených pre prípravu, prácu a odpočinok ( dielňa, učebňa, šatňa, sociálne zariadenia a pod.).

Nácvik a precvičovanie praktických činností môžu žiaci vykonávať len v rozsahu určenom učebnými osnovami. Kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce zabezpečuje kvalifikovaný dozor t. j. učiteľ, majster odborného výcviku alebo kvalifikovaný zamestnanec firmy. Poučenie o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a hygieny práce na pracovisku, vykonávané na začiatku príslušného školského roka (školská resp. Firemná dielňa, odborné laboratórium a pod.), žiak potvrdí svojim podpisom v príslušnej pedagogickej dokumentácii (denník MOV, triedna kniha a pod.).

Pod dozorom rozumieme sústavnú prítomnosť osoby poverenú vedením praktického, resp. teoretického vyučovania na mieste výkonu. Ak osoba vizuálne neobsiahne súčasne všetky pracovné miesta praktického, resp. teoretického vyučovania, musí vykonávať sústavnú kontrolu žiakov.

5  Profil absolventa študijného odboru 2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 00Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

ELEKTROTECHNIKA  

Kód a názov ŠVP

26 ELEKTROTECHNIKA

Kód a názov študijného odboru

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

Denná

5.1 Celková  charakteristika  absolventa

Absolvent dvojročného študijného odboru  2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení po ukončení štúdia  s úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy sú absolventi kvalifikovaní pracovníci  so širokým odborným profilom, schopní samostatne   vykonávať odborné technické a technologické činnosti  v  odvetví elektrotechniky .

Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky, dodržiava bezpečnostné predpisy pri práci.

Absolvent uznáva a rešpektuje pracovnú a osobnostnú spoluprácu v kolektíve, princípy osobnej a kolektívnej zodpovednosti pri plnení pracovných úloh.

Je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým (nie farbosleposť), sluchovým, resp. iným telesným postihnutím, ako aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Absolventi ovládajú príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia,  príslušné technológie, základy  ekonomiky výroby    a služieb. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať  pri riešení odborných problémov.

 Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci  schopní vykonávať  nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru.

Špeciálne kurzy umožňujú prehĺbiť odborný rozvoj v konkrétnom odbore. Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje Ďalej popísanými kompetenciami.

5.2 Kompetencie absolventa

5.2.1  Kľúčové kompetencie

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia, akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj znevýhodnených sociálnych skupín.

Absolvent má:

·         rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých,

·         komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni,

·         formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne a jazykovo správne,

·         zúčastňovať sa aktívnej diskusii, formulovať svoje názory a postoje, 

·         ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,

·         chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť,

·         spracovávať bežné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty,

·         dodržiavať jazykové a štylistické normy,  

·         používať odbornú terminológiu a symboliku,

·         vyjadrovať sa vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa,

·         využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií,

·         ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať,

·         ovládať užívateľské operácie na počítači na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu gramotnosť ako východisko pre  celoživotné vzdelávanie,

·         rozvíjať svoju tvorivosť,

·         využívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na vzdelávanie v celej Európe.

·         vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

·         reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

·         podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

·         vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

·         aktívne komunikovať v cudzích jazykoch,

·         vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

·         štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

·         navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

·         osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

·         spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

·         orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

·          vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

·         vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

·         rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

·         ovládať operácie pri práci s počítačom,

·         pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

·         pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

·         oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

a)        Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.

Absolvent má:

·         posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania a správania sa v rôznych situáciách,

·         vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

·         určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

·         stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

·         reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,

·         plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

·         overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

·         zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného cieľa v pracovnom kolektíve,

·         pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností,

·         mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

·         prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

·         predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

·         prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

·         významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

·         vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotéza,

·         overovať a interpretovať získané údaje,

·         rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

·         rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

·         samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

·         predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

·         ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

·         samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

·         vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

·         určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

·         stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

·         plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

·         overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

·         mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

·         prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

·         predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

·         prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

b)        Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod.  Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

·         využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému,

·         pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob  riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov,

·         uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových operácií,

·         zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať  a využívať ich pre optimálne riešenie základných pracovných problémových situácií, zvažovať výhody a nevýhody navrhovaných riešení,

·         vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho,

·         spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.        

·         objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

·         získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

·         zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

·         určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

·         vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

·         poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

·         vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

·         spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.        

 

c)        Podnikateľské spôsobilosti

Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské výkony. Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak.

Absolvent má:
 • mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
 • využívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné,
 • sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,
 • poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,
 • mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesii a vzdelávacej ceste,
 • mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,
 • interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania,
 • vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích príležitostiach,
 • využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak, v oblasti sveta práce, ako aj v oblasti vzdelávania,
 • primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný potenciál a svoje odborné ciele,   
 • vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky,
 • poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku druhých,
 • poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov,
 • poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie,
 • identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu),
 • robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,
 • chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,
 • dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami, 
 • pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,
 • orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,
 • samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania,
 • viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,
 • vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku    hospodárenia, ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahov,
 • pracovať so základnými informáciami  v cudzích jazykoch,
 • rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,
 • vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov a motivovať ich,
 • ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,
 • využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,
 • ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,
 • operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia,
 • vykonávať aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo a komplexne,
 • rešpektovať právo a zodpovednosť,
 • mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
 • sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,
 • poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,
 • mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,
 • mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,
 • dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.  

 

e)        Spôsobilosť využívať informačné technológie

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom čase. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.

Absolvent má:

·         ovládať počítač,  poznať jeho základné častí  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy,

·         pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,

·         pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebného pre výkon povolania,

·         ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

·         učiť sa používať nové jednoduché aplikácie,

·         komunikovať elektronickou poštou, využívať jednoduché prostriedky on-line a off-line komunikácie,

·         vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,

·         základom  grafického znázorňovania a vedieť ho podľa potreby využiť v praktickom živote,

·         evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

·         chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

·         posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný,

 • zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,

§  ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

 • pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,
 • vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,
 • vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,
 • graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

§  komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky on-line a off-line komunikácie,

§  evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

§  chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

§  posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

 

d)        Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú seba poznávanie, seba kontrolu a sebareguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom prispievajú k životu a práci k spoločnosti založených na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratickému systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumeniu si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.  

Absolvent má:

·         rozumieť podstate sveta na primeranej úrovni,

·         rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

·         konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

·         dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

·         konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

·         uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

·         zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

·         rešpektovať rôzne názory na svet,

·         chápať význam životného prostredia pre človeka a konať v duchu udržateľného rozvoja,

·         uznávať hodnotu života, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život a spoluzodpovednosť  pri ochrane života a zdravia iných,

·         uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte,

·         podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah,

·         orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty  na ich odstránenie,

·         pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť a aplikovať ich v globálnom kontexte,

·         porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

·         uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

·         konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

·         poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

·         orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

·         uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

·         poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

·         uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

·         pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

·         chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

·         uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

·         chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

·         tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

·         dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

·         konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

·         uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

·         zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

·         uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

·         podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah.

 

5.2.2 Všeobecné kompetencie

Absolvent má:

·         plynule komunikovať v štátnom jazyku, formulovať, vyjadriť a tlmočiť svoje myšlienky, pocity, fakty, koncepty a názory  ústnou a písomnou formou na primeranej úrovni,                                      

·         byť schopný vyjadrovať sa súvisle v písomnom a ústnom prejave,

·         gramaticky a štylisticky správne formulovať a vyjadrovať myšlienky a obsah ústnou a písomnou formou,

·         vyjadrovať sa odbornou terminológiou v rámci svojho odboru,

·         formulovať bežne používané písomnosti v štandardných životných situáciách,

·         ovládať základy komunikácie aspoň v jednom z cudzích jazykov v bežných životných a pracovných situáciách, formulovať a vyjadrovať jednoduché myšlienky, pocity a názory,

·         správne odpovedať na položené otázky,

·         rozlišovať spisovné a nespisovné výrazy a texty,

·         používať jednoduché jazykové štýly,

·         používať jazykové príručky a slovníky, orientovať sa v nich a korigovať podľa nich vlastné texty,

·         poznať kultúru krajín, ktoré hovoria cudzím jazykom,

·         používať základné matematické postupy na riešenie problémov v každodenných životných a pracovných situáciách,

·         používať všetky druhy čísel a počtové výkony s číslami,

·         orientovať sa v matematických tabuľkách,

·         znázorňovať jednoduché údaje na diagrame a grafe a vedieť ich čítať,

·         poznať základné geometrické útvary a vykonať jednoduché merania a výpočty,

·         používať mapy pri orientácií v teréne, vedieť sa v nich orientovať,

·         mať základné poznatky o prírodných javoch, človeku a vedieť ich vysvetliť, 

·         mať základné vedomosti o princípoch prirodzeného sveta, metódach a technologických postupoch,

·         diskutovať o základných prírodovedných otázkach,

·         vnímať svet a veci v pohybe a čase,

·         rozvíjať predstavivosť prostredníctvom pohybových aktivít, využívať ich v športe a každodennom živote,

·         využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch,

·         mať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom,

·         schopnosť vyhľadávať, využívať a triediť rôzne informácie,

·         vedieť sa písomne dorozumieť prostredníctvom internetu,

·         orientovať v školskej a verejnej knižnici, múzeu, galérií a na iných spoločenských miestach,

·         poznať základné zákonitosti spoločenského vývoja v podmienkach európskej kultúry a riadiť sa nimi pri hodnotení bežných spoločenských javov,

·         poznať svetové národné kultúrne dedičstvo, podmienky a motívy jeho vzniku,

·         osvojiť si schopnosť medziľudského porozumenia a prirodzenej komunikácie,

·         riešiť problémy samostatne alebo v malej skupinke,

·         zúčastňovať sa života v spoločnosti, spolupracovať, robiť kompromisy a riešiť konflikty,

·         zvládať svoje emócie, kontrolovať a regulovať svoje správanie, byť empatický, tolerantný a podporovať prácu iných,

·         poznať a obhajovať svoje práva a záujmy v súlade s právami a záujmami iných,

·         vyjadrovať odlišné stanoviská a porozumieť im,

·         rešpektovať všeľudské etické hodnoty, ľudské práva a slobody, poznať a uplatňovať svoje právo,

·         mať všeobecnú predstavu o svojom životnom smerovaní,

·         preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konania,

·         starať sa o svoje zdravie a životné prostredie,

·         schopnosť plánovať jednoduché úlohy a dosiahnuť ich ciele.

5.2.3  Odborné kompetencie  

Požadované vedomosti

Absolvent má:

-       používať odbornú elektrotechnickú terminológiu v pracovnom styku,

-       profesionálne rozlíšiť a definovať základné elektrotechnické pojmy – živá

        a neživá časť elektrického zariadenia, ochrany živých a neživých častí

        elektrických zariadení, účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus,

        prvá pomoc pri úraze elektrických prúdom,

-       poznať farebnú identifikáciu  vodičov, rozumie písmenovému značeniu vodičov

        a káblov,

-       definovať základné druhy elektrických pohonov,

-       definovať po základnej stránke všetky oblasti výroby, prenosu a využitia

        elektrickej energie,

-       definovať a popísať funkciu elektrických strojov a prístrojov nízkeho, vysokého a 

        veľmi vysokého napätia,

-                 samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody,

-                 samostatne kresliť a rysovať jednopólové a viacpólové schéma elektrických zariadení, blokové schémy, základné strojnícke súčiastky,

-                 pri pracovnom riešení úloh používať výpočtovú techniku a grafické   aplikácie pre počítačovú podporu konštruovania a vytvárania návrhov, zostáv a simulácií, typu AutoCAD, PTC ProDesktop a pod.

-                 definovať a určiť elektrotechnické materiály používané v elektrotechnike,

-                 určiť druhy a použitie spojov používaných v elektrotechnike,

-                 správne navrhnúť plošný spoj vzhľadom na funkčnosť elektronického zariadenia a  minimalizáciu rozmerov,

-                 vykonávať údržby a odstraňovať poruchy elektrických zariadení nízkeho, resp.  vysokého napätia a automobilov,

-                 definovať princíp činnosti polovodičových súčiastok a ich možnosti použitia v elektronických obvodoch,

-                 definovať a popísať spôsoby výroby elektrickej energie, vie uviesť výhody a nevýhody,  vie vysvetliť dopady na životné prostredie,

-                 riešiť jednoduché technické výpočty za použitia elektrotechnických tabuliek a  noriem,

-                 vykonávať prevody medzi elektrickými veličinami, ovládať základné elektrotechnické veličiny a jednotky,

-                 definovať činnosť a princíp základných regulačných obvodov a pozná základné charakteristické veličiny regulačných obvodov,

-                 uviesť moderné technologické trendy v oblastiach elektrotechniky,

-                 určiť správne technologické postupy pri údržbárskych, diagnostických, výrobných a iných činnostiach,

-                 ovládať rôzne druhy zariadení na prenos informácií (obrazu, zvuku, dát)

-                 poznať jednotlivé prvky ako aj celky zabezpečovacích zariadení a systémov používaných na zaistenie bezpečnosti premávky v hromadnej doprave,

-                 poznať jednotlivé prvky technického zariadenia budov,

-                 rozlíšiť elektropríslušenstvo úžitkovej techniky,

-                 ovládať základné princípy obvodov spotrebnej techniky,

-                 ponúknuť know-how elektrotechnickej oblasti v rámci odboru na úrovni

        stredného odborného vzdelania.

Požadované zručnosti

Absolvent vie:

-                 prakticky ovládať základné spôsoby ručného a strojového obrábania materiálov,

-                 prakticky realizovať základné elektroinštalačné a montážne práce,

-                 vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov nízkeho, resp. vysokého napätia,

-                 diagnostikovať pomocou meracích prístrojov chybu elektronického alebo   elektrického zariadenia,

-                 zvoliť správne pracovné postupy, pracovné pomôcky, pracovné náradie a servisnú techniku,

-                 chrániť a udržiavať v dobrom stave pracovné náradie, servisnú techniku a iné  technické zariadenia,

-                 spájať elektricky vodivé materiály rôznymi spôsobmi,

-                 prakticky používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín, vie namerané hodnoty vyhodnotiť a použiť,

-                 prakticky použiť pri práci stroje a zariadenia, ktorých použitie priamo súvisí s výkonom  povolania,

-                 niesť zodpovednosť za vykonanú prácu, dodržiavať pracovnú disciplínu,

-                 viesť sprievodnú dokumentáciu o údržbe a opravách elektrických zariadení, resp. automobilov, viesť evidenciu spotreby a výkonov,

-                 samostatne podnikať v odbore v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,

-                 prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia,

-                 správne poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.

 

a)        Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje:

-                 základným know-how v elektrotechnickom povolaní na úrovni stredného odborného vzdelávania – ISCED 3A, 

-                 pracovnými výkonmi v súlade s uvedenými kľúčovými, všeobecnými a odbornými kompetenciami,

-                 tým, že sa riadi normami správneho spoločenského správania,

-                 ambicióznosťou, je podnikateľsky orientovaný, má dobré komunikačné schopnosti a voči ostatným je ústretový. 

-                 pracovnými vzťahmi, v ktorých rešpektuje význam pracovného kolektívu,

-                 uznávaním postavenia vedúcich pracovníkov a nadriadených,

-                 zodpovednosťou za vykonanú prácu,

-                 základmi právneho vedomia a osobnej zodpovednosti za zverený majetok,

-                 dodržiavaním bezpečnostných predpisov a predpisov na ochranu zdravia,

-                 dodržiavaním zásad ochrany životného prostredia.

a)         Vedomosti  absolventa v oblasti  všeobecného  vzdelania

-            Ovláda základné prostriedky oznamovacieho, administratívneho a  odborného prejavu v slovenskom jazyku a je schopný primerane komunikovať.

-            Dokáže sa vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku, vie čítať odborný text.

-            Preukazuje  vedomosti o vývoji  ľudskej spoločnosti a spoločenskej výrobe.

-            Ovláda učivo stredoškolskej matematiky, fyziky, pozná základy  prírodných a  technických vied,  vie si  ich vysvetliť a aplikovať v praxi.

a)         Vedomosti a zručnosti v oblasti odborného vzdelania

-            Ovláda poznatky z elektrotechniky, elektroniky a ich aplikácie na konkrétnych zariadeniach.

-            Samostatne číta  a využíva technické  normy, elektrotechnické predpisy, elektrotechnické schémy, výkresy, technologické  postupy,  chápe  funkcie  jednotlivých prvkov, uzlov, strojov, zariadení  v odbore a vie vykonať ich montáž, údržbu, opravy, meranie, nastavovanie v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami.

       Študijný odbor elektrotechnika  pripravuje absolventov s úplným stredným odborným vzdelaním zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti z oblasti

-            energetiky, rozvodných zariadení

-            výroby, prevádzky elektrických strojov a zariadení

-            elektronických zariadení  rôznych konštrukcií.

            Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií,  ktoré  súvisia  s rozvojom techniky súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti  v podmienkach trhovej ekonomiky. Študijný odbor nadväzuje  na učebné odbory príslušného zamerania.

-            Ovláda metodiku meraní v odbore.

-            Preukazuje zručnosti pri výrobe, montáži, meraní, nastavovaní, udržovaní,  opravovaní elektrických, elektronických prvkov, strojov i zložitých zariadení.

-            Po  získaní  praxe  pracuje  samostatne  pri  vykonávaní i najzložitejších prác v elektrotechnike vo svojom odbore. 

       V príslušných  zameraniach  ovláda  teoretické vzťahy a preukazuje odborné zručnosti.

-            V súlade  s technologickými  požiadavkami vie  zvoliť optimálne pracovné postupy pri výrobe, montáži, údržbe, nastavovaní, kontrole elektrotechnických zariadení a využiť špeciálne nástroje, prípravky, prístrojovú techniku, diagnostické zariadenia.

-            Ovláda  základné ekonomické  zákonitosti s možnosťou ich rozšírenia na podnikateľskú sféru, dokáže posúdiť a zhodnotiť kvalitu a množstvo vykonanej práce, uplatňovať základné ekonomické princípy šetrenia a hospodárenia s majetkom, surovinami, energiami.

-            Pri  práci  dodržiava  zásady  bezpečnosti a ochrany zdravia.

-            Ovláda zásady a preukazuje zručnosti v zmysle vyhlášky  ÚBP  SR  č.  74/96  Z. z.  o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

 

a)         Zručnosti absolventa v odbornej spôsobilosti

-            Ovláda vykonávanie základných strojárskych technológií pri práci s technickými materiálmi  v elektrotechnickej výrobe.

-            Ovláda vykonávanie elektrotechnologických postupov vo svojom odbornom zameraní.

-            Vykonáva elektrotechnologické operácie v súlade s technickou dokumentáciou, základnými elektrotechnickými normami, technickými  predpismi, predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia  pri práci, požiarnymi predpismi a dodržiava zásady hygieny práce a preukazuje zručnosti v zmysle Vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z. z. 

Absolvent si prehĺbi vedomosti z technológie výroby a funkčných  vlastností elektrických  strojov, prístrojov, zariadení,   z   ich   efektívneho  využívania v rôznych  prevádzkových  podmienkach  a aplikáciách vrátane automatizovaných systémov a využívaní výkonovej  elektroniky  na  menenie  parametrov elektrickej energie.

 

       Zaraďovanie absolventov

       Po úspešnom  vykonaní maturitnej skúšky  je absolvent pripravený  vykonávať  náročné  pracovné  činnosti  v odvetví elektrotechniky, v súlade s platnou  klasifikáciou zamestnaní.

 

       Možnosti ďalšieho vzdelávania

       Absolventi,  ktorí úspešne  vykonali maturitnú  skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium  na vysokých školách a pomaturitné štúdium, za  rovnakých podmienok ako  absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

Učebný plán študijného odboru 2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov ŠkVP

Budovanie a údržba počítačových sietí

Kód a názov  ŠVP

26 Elektrotechnika

Kód a názov učebného odboru

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

iné

vyučovací jazyk - slovenský

Štátny vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Vzdelávacie oblasti

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín celkom

Vyučovací predmet

Počet týž. vyučovacích hodín celkom

Disponibilné hodiny

Obsahové štandardy

Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety

 

31

Všeobecné vzdelávanie              – povinné predmety

31

2

Jazyk a komunikácia

 

18

 

 

0

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti

 

 

 

 

 

Komunikácia a slohová výchova

 

 

 

 

 

Práca s textom a získavanie informácií

 

 

 

 

 

Rečové zručnosti

 

Slovenský jazyk a literatúra

2

3

 

Jazykové prostriedky

 

Cvičenia zo slov. jazyka

2

2

 

Komunikačné situácie

 

 

 

 

 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

Anglický jazyk

2

3

 

Jazykové prostriedky

 

Konverzácia v angl. jazyku

2

2

 

Komunikačné situácie

 

 

 

 

 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

 

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

 

2

2

 

 

0

Vývoj ľudskej spoločnosti

 

 

Dejepis

1

1

 

Človek a príroda

 

1

1

 

 

2

Človek a životné prostredie

 

 

 

 

 

 

Elektrické a magnetické javy

 

 

 

 

 

 

Mechanika

 

 

Fyzika

2

1

 

Vlnenie

 

 

 

 

 

 

Akustika a zvuk

 

 

 

 

 

 

Práca, výkon, energia

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

6

 

 

0

Čísla, premenné, výrazy

 

 

Matematika

2

2

 

Rovnice, nerovnice a ich sústavy

 

 

 

 

 

 

Funkcie

 

 

 

 

 

 

Goniometria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika

1

1

 

Stereometria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

 

 

 

 

 

 

Kombinatorika a teória pravdepodobnosti

 

 

 

 

 

 

Práca s údajmi a informáciami

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

2

 

 

 

Rozvoj pohybových schopností

 

 

Telesná výchova

1

1

 

Zvýšenie telesnej zdatnosti

 

 

 

 

 

 

 

Kondičné, relaxačné a kompenzačné cvičenia

 

 

 

 

 

 

 

pestovanie vzťahu k prírode a pohybovým aktivitám

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilné hodiny

 

2

 

 

 

 

 

 

Odborné vzdelávanie – povinné predmety       

 

 

 

 

 

 

Teoretická príprava

 

12

24

 

 

 

 

12

Ekonomické vzdelávanie

2

 

 

 

 

 

0

Ekonomika

 

 

Ekonomika a podnianie

1

1

 

Podnik ako tvorca materiálnych hodnôt

 

 

 

 

 

 

 

Národné hospodárstvo

 

 

 

 

 

 

 

Formy podnikania, trh

 

 

 

 

 

 

 

Mzdová politika

 

 

 

 

 

 

 

Svet práce a základy práva

 

 

 

 

 

 

 

Technické a technologické vzdelávanie

 

10

22

 

 

 

 

12

Elektronické obvody

 

 

Výpočtová technika

2

2

 

Meranie zariadení

 

 

Elektrické merania

2

2

 

Automatizácia

 

 

Automatizácia

1

1

 

 Princípy a využitie zariadení

 

 

Elektrické stroje a prístroje

3

2

 

 Domáce a komerčné zariadenia

 

 

Využitie elektrickej energie

1

2

 

 Práca s údajmi a informáciami

 

 

Elektronika

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická príprava

 

8

12

 

 

4

 

 

 

Odborný výcvik

6

6

 

 

 

 

Voliteľné predmety

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilné hodiny

 

15

Disponibilné hodiny spolu

17

17

 

 

 

 

Teoretická príprava

27

28

 

 

 

 

Praktický výcvik

6

6

 

CELKOM

66

SPOLU

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNÝch ODBOROCH

 
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH

 
     
 
 

Učebné odbory