Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 

646 4 00 kozmetik

KOZMETIČKA

 

Študijný odbor 6446 400

KOZMETIK

   

Andersenov jednonohý cínový vojačik by sa nedostal do sveta

(a vlastne ani do rozprávky), keby bol rovnaký ako jeho spolubojovníci, odliati z rovnakej várky, rovnakého cínu a v rovnakom čase...

 

Dušan Brindza

(Sociálna politika a zamestnanosť 6/2006

 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Stupeň vzdelania

ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Dátum vydania ŠkVP

31. 08. 2009

Miesto vydania

SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Platnosť ŠkVP

01. 09. 2009 začínajúc prvým ročníkom

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01. 09. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  V ŠTUDIJNOM ODBORE KOZMETIK

Popis školského vzdelávacieho programu


 

Názov a adresa školy

Stredná  odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím Mokrohájska 1, 842 400

Názov školského vzdelávacieho programu

KOZMETIČKA

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov odboru

6446 4 00  kozmetik

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

Vzdelávací program konkretizuje požiadavky ŠVP na všeobecné a odborné vzdelávanie žiakov v odboroch príslušných do skupiny odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby.

Ciele vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto vzdelávacím programom, smerujú do troch základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti a príprava na pracovné uplatnenie.

Odborné vzdelávanie tejto skupiny odborov vytvára predpoklady pre získanie kompetencií potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb, starostlivosti o vzhľad človeka a pre špecializáciu smerom ku konkrétnym povolaniam. Dôraz je položený na  prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať v praxi.

Vzdelávací program je rozvrhnutý tak, aby umožňoval vznik vzdelávacích programov, ktorých realizácia nepovedie iba k príprave úzko zameraných špecialistov v danej oblasti, ale k získaniu širšieho rozsahu kompetencií, ktoré umožnia absolventom hľadať  a nachádzať zamestnanie v širšej oblasti trhu práce, prípadne umožní ich bezproblémovú rekvalifikáciu.

Cieľom všeobecného vzdelávania je rozšíriť všeobecné vedomosti žiakov zo základnej školy, ich osobnostné a sociálne kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní samostatne rozhodovať o svojej profesijnej kariére, orientovať sa a uplatniť na trhu práce i v súkromnom a občianskom živote, ďalej sa vzdelávať a sebarealizovať.   

Táto oblasť vzdelávania je zameraná používanie odbornej terminológie v slovenskom ako aj v cudzom jazyku, ďalej na prezentáciu profesionálnej hrdosti, na zvolenie správneho prístupu k zákazníkovi, k využívaniu ekologických technológií a tiež na zdokonaľovanie v informačných systémoch. Vzdelávací program poskytuje základné princípy etickej a náboženskej výchovy a základné vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti.

Vzdelávacie oblasti odbornej zložky vzdelávania vymedzujú učivo spoločné pre všetky odbory tejto skupiny vzdelávania bez ohľadu na ich profiláciu. Predstavujú teda povinný základ odborného vzdelávania danej skupiny. Sú zvolené tak, aby tvorili ucelený súbor, ktorý vytvára predpoklady  pre kvalitnú prípravu absolventov. Vzdelávacia oblasť teoretické vzdelávanie vedie žiakov k získaniu základných poznatkov z makroekonómie a mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov v trhovej ekonomike, podnikových činností, účtovníctva a pracovnoprávnych vzťahov. Poskytuje žiakom potrebné vedomosti zo základov  podnikania a manažmentu, pripravuje ich aktívne rozhodovať o svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať ekonomicky a ekologicky, prispievať k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce, služieb a výrobkov, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Umožní žiakom získať vedomosti z umenia rokovať s ľuďmi, vedieť s nimi nadviazať kontakt a správne s nimi komunikovať. Vzdelávacia oblasť vymedzuje obsah teoretickej prípravy pre kvalitný výkon povolania osvojenou technikou a technologickými postupmi v súladu s požiadavkami zákazníka, estetickými zásadami, modernými trendmi a novými vedeckými poznatkami. Poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti z oblasti používaných materiálov a surovín, o materiálovom a technickom zariadení a vybavení prevádzok. Vo vzdelávacej oblasti praktická príprava si žiaci osvojujú zručnosti a pracovné návyky potrebné pre výkon pracovných činností vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách služieb.  

Potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie žiaci získavajú v teoretickom a praktickom vyučovaní. Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie sa uskutočňuje podľa platných právnych predpisov a schválených ŠkVP.

 

4.1       Základné údaje o štúdiu

Kód a názov  odboru: 6446 4 00  kozmetik

Dĺžka štúdia:

4 roky

 

 

Forma štúdia:

 

denná

 

 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

 Úspešné ukončenie 9-ročnej základnej školy

Spôsob ukončenia štúdia:

 

 

 Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 

 

Maturitné vysvedčenie, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 

 

Úplné stredné odborné vzdelanie-ISCED  3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Remeselná živnost – kozmetička

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Možnosti ďalšieho vzdelávania, semináre, VŠ

 

4.3 Organizácia výučby

Príprava v školskom vzdelávacom programe v študijnom odbore 6446 4 00  kozmetik zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v týždňových cykloch – striedajú sa štyri dni teoretického vyučovania a jeden deň odborného výcviku.

Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy na Mokrohájskej 1, Bratislava.  Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. Odborná zložka vzdelávania sa člení na základné odborné učivo a špeciálne odborné učivo. Základné odborné učivo v teoretickej a praktickej oblasti nadväzuje na zložku všeobecného vzdelávania a umožňuje osvojiť si na vedeckom základe zovšeobecnené širšie a dlhodobejšie platné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky logického myslenia a správnych metód práce. Tvorí základ odbornej zložky profilu absolventa. Špeciálne odborné učivo je koncipované ako dynamický systém odborných učebných predmetov umožňujúci uplatnenie absolventov v nových spoločenských, technických, technologických a ekonomických podmienkach. Charakteristika jednotlivých predmetov je uvedená v príslušnej osnove daného predmetu. Osobitný význam v sústave vyučovacích predmetov má odborný výcvik ako integrujúci predmet v príprave žiakov na osvojenie si činností uvedených v profile absolventa. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v IPR, v stredisku praktického vyučovania. Praktická príprava prebieha v školskom kozmetickom salóne. Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu.

 

4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka

Prijatie do študijného odboru určí komisia pri výberovom konaní na základe zdravotnej dokumentácie a vlastných vyšetrení.

 

4.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku.

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:

·  dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi,

·  používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,

·  používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,

·  vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru nasledovne:

·  práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP,

·  práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje:

Pracovné oblečenie

·                                                                                                                                      biele nohavice

·                                                                                                                                      biele tričko

·                                                                                                                                      biely plášť

·                                                                                                                                      ortopedické biele sandále

 

5 PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU  6446 400 KOZMETIK

5.1.Charakteristika absolventa štúdijného odboru kozmetik 6446 400

Absolvent je kvalifikovaný odborník  so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním schopný vykonávať odborné činnsti  s kozmetickými službami, práce súvisiace s riadením a organizovaním. Pozná sortiment vlastnosti materialov, vie ich použiť. Dokáže zostaviť ponuku služieb a aplikovať ich v praxi.

Absolvent je otvarený novým trendom a metódam v praxi, samostatne a tvorivo uplatniť nadobudnuté teoretické a praktické zručnosti.

Pre kvalifikované vykonávanie svojej profesie musí mať všeobecné vzdelanie, dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci. Schopný aplikovať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva. Je shcopný pracovať samostatne v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdijom ďalšej odbornej literatúry a sledovať vývoj vo svojom odbore. Koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie.

5.2 Kompetencie absolventa

5.2.1 Kľúčové kompetencie

Absolvent študijného odboru 2682 4 mechanik počítačových sietí po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

a)        Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Absolvent má:

-       vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

-       reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

-       podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

-       vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

-       aktívne komunikovať v jednom cudzom jazyku,

-       vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

-       štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

-       navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

-       osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

-       spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

-       orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

-        vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

-       vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

-       rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

-       ovládať operácie pri práci s počítačom,

-       pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

-       pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

-       oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

 

 

b)        Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Absolvent má:

-       významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

-       vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotéza,

-       overovať a interpretovať získané údaje,

-       rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

-       rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

-       samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

-       predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

-       ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

-       samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

-       vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

-       určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-       stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

-       plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

-       overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

-       mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

-       prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

-       predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-       prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

 

c)        Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Absolvent má:

-       objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

-       získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

-       zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

-       určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

-       vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

-       poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

-       vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

-       spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.        

d)        Podnikateľské spôsobilosti

Absolvent má:

­                vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať,

­                orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

­                vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,

­                samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,

­                viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

­                pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,

­                využívať marketingový manažment,

­                rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

­                vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,

­                ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

­                zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými požiadavkami a potrebami,

­                využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

­                pracovať s materiálmi a informáciami v  cudzích jazykoch,

­                ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

­                rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

­                myslieť systémovo a komplexne,

­                prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,

­                ovládať podstatu systémovej analýzy,

­                rešpektovať právo a zodpovednosť,

­                mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

­                sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

­                poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,

­                mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

­                mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

­                robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,

­                chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

­                dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

e)     Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Absolvent má:

-       porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

-       uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

-       konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

-       poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

-       orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

-       uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

-       poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

-       uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

-       pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

-       chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách,

-       drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

-       uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

-       chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

-       tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

-       dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

-       konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

-       uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

-       zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

-       uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

-       podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah.

 

5.2.2 Všeobecné kompetencie

Absolvent má:

a)    zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

b)    vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

c)    ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

d)    získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

e)    uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

f)     pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

g)    chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

h)   vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

i)     vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

j)     pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

k)    v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

l)     v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

m)  s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

n)   v oblasti sociolingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so sociokultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

o)    chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

p)    mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

q)    uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí, chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy,

r)     ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec), v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu, vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

s)    rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky, vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesijných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

t)     osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe, cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,

u)   rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť, rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model, vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,

v)    aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

w)   poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

x)    chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

y)    vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

z)    prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia, uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov, ovládať a dodržiavať zásady do pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

 

5.2.3 Odborné kompetencie

a)        Požadované vedomosti

Absolvent má:

­             ovládať postupy výroby  tlačových a digitálnych médií,

­             poznať sled technologických operácií a spôsob technickej prípravy výroby,

­                ovládať typografické pravidlá,

­                vedieť efektívne zvoliť a zhodnotiť  z ekonomického pohľadu zvolený postup,

­                vedieť čítať prevádzkovú a technologickú dokumentáciu rukopisov a ostatných reprodukčných podkladov,

­                vedieť upraviť rukopis po technologickej stránke,

­                poznať základné úlohy využitia médií,

­                poznať materiály, ich vlastnosti a využitie v polygrafii a príbuzných odvetví,

­                poznať základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania,

­                znalosť základov estetiky pre oblasť tlačových a digitálnych médií,

­                vedieť posúdiť po stránke odbornej a technicko-výtvarnej kvalitu sadzby, tlačovej formy, farby, papiera a iného polygrafického materiálu, webstránky, ovládacích prvkov, textových a obrazových sekvencií webstránok, prezentácií a e-publikácií,

­                ovládať  postupy grafickej prípravy podkladov pre polygrafickú výrobu tlačovín a digitálnych médií vo forme web stránok, prezentácií a e-publikácií,

­                vedieť posúdiť kvalitu nosičov tlačových prvkov,

­                dokázať priebežne sledovať, kontrolovať, posudzovať a ovplyvňovať technologický proces a kvalitu výroby,

-       vedieť plniť úlohy pri zhotovovaní tlačovej formy a tlače,

-       ovládať možnosti tlačových techník a vedieť tieto vedomosti efektívne využiť pri grafickom návrhu tlačovín,

-       vedieť prenášať dáta v počítačovej sieti a vedieť publikovať dáta v počítačovej sieti,

-       ovládať základy podnikateľských činnosti, manažmentu, marketingu reklamy a propagácie,

-       ovládať znalosti s informatiky a aplikovanej výpočtovej techniky,

-       znalosti o požiadavkách a normách hygieny a estetiky prostredia a bezpečnosti prác v polygrafii a príbuzných odvetviach,

-       poznať zásady práce v oblasti informačných zdrojov a uplatnenia výpočtovej techniky v tejto oblasti,

-       poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenie podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti,

-       poznať informovanie a informatické služby v modernej spoločnosti od komunikácií až po multimediálne dokumenty.

b)        Požadované zručnosti

Absolvent vie:

-       zhotovovať základnú technologickú dokumentáciu výroby, určiť použitý materiál a technologické zariadenia podľa charakteru zákazky so zreteľom na vlastnosti a spôsob spracovania,

-       využívať aplikačné programy na spracovanie textu, obrázkov, sekvencií a programy na publikovanie textov a obrázkov,

-       orientovať sa v globálnych informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe a pracovať s dátami v počítačovej sieti,

-       pracovať s normami, farebnými tabuľkami a katalógmi materiálov,

-       samostatne ovládať, vykonávať a riadiť stanovené technologické operácie pri zhotovovaní tlačových a digitálnych médií,

-       vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a technologickej dokumentácie,

-       s estetickým vkusom a výtvarne poučený za rozumného využívania materiálov plniť zadané úlohy,

-       zabezpečovať výrobu na polygrafických strojoch pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov s ohľadom na životné prostredie,

-       chrániť a udržiavať v dobrom stave pracovné náradie, servisnú techniku a iné  technické zariadenia,

-       prakticky použiť pri práci stroje a zariadenia, ktorých použitie priamo súvisí s  výkonom  povolania,

-       niesť zodpovednosť za vykonanú prácu, dodržiavať pracovnú disciplínu,

-       viesť sprievodnú dokumentáciu o údržbe a opravách polygrafických strojov a zariadení,

-       účelne a hospodárne prevádzkovať používané zariadenia,

-       ovládať základnú údržbu jednotlivých častí používaných zariadení,

-       samostatne podnikať v odbore,

-   prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia.

c)        Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

-        dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,

-         samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 

-         manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,

-         kreatívnym myslením,

-         schopnosťou integrácie a adaptability

-         organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,

-         prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,

-         vhodným sociálnym správaním a prejavmi,

-         sebadisciplínou a mobilitou,

-         potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam.

 

Učebný plán študijného odboru 646 4 00 kozmetik

 

 

 

 

 

 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

 

 

 

 

 

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov ŠkVP

Kozmetička

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov učebného odboru

646 4 00 KOZMETIK

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

iné

vyučovací jazyk - slovenský

Štátny vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Vzdelávacie oblasti

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín celkom

Vyučovací predmet

Počet týž. vyučovacích hodín celkom

Disponibilné hodiny

Obsahové štandardy

 

 

64

Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety

64

0

Jazyk a komunikácia

34

 

 

 

 

 

 

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti

 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia a slohová výchova

 

 

 

 

 

 

 

Práca s textom a získavanie informácií

 

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

4

5

 

Rečové zručnosti

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové prostriedky

 

 

 

 

 

 

Komunikačné situácie

 

Anglický jazyk

4

4

4

5

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

 

 

 

Komunikačné situácie

 

 

 

 

 

 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

 

 

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

7

 

 

 

 

 

0

Etická výchova/Náboženská výchova

 

Etická vých./ Náboženská vých.

1

1

 

 

 

Človek v ľudskom spoločenstve

 

Dejepis

1

 

 

 

 

Človek ako občan

 

 

 

 

 

Človek a právo

občianska náuka

1

1

1

1

Človek a ekonomika

 

 

 

 

 

Človek a príroda

3

 

 

 

 

 

3

Ekologické vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

Základy ekológie

Ekológia

 

1

 

 

Človek a životné prostredie

 

 

 

 

 

Mechanika

 

 

 

 

 

 

 

Termika

 

 

 

 

 

Elektrina a magnetizmus

Fyzika

1

 

 

 

Vlnenie a optika

 

 

 

 

 

Fyzika atómu

 

 

 

 

 

Vesmír

 

 

 

 

 

Všeobecná chémia

 

 

 

 

 

 

 

Anorganická chémia

Chémia

1

2

1

 

Organická chémia

 

 

 

 

 

Biochémia

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

8

 

 

 

 

 

1

Operácie s reálnymi číslami

 

 

 

 

 

 

 

Výrazy a ich úprava

 

 

 

Riešenie rovníc a nerovníc

 

 

 

Funkcie

 

 

 

 

 

Matematika

1

2

1

 

 

Planimetria

 

 

 

 

 

Výpočet povrchov a objemov telies

 

 

 

 

 

Práca s údajmi

 

 informatika

1

1

1

1

 

Zdravie a pohyb

8

 

 

 

 

 

0

Zdravie, telo a poruchy zdravia

 

 

 

 

 

 

 

Zdravý životný štýl

Telesná výchova

2

2

2

2

Pohybová výkonnosť a zdatnosť

 

 

 

 

 

Športové činnosti pohybového režimu

 

 

 

 

 

Odborné vzdelávanie – povinné predmety

 

68

Odborné vzdelávanie – povinné predmety

 

 

 

 

 

Teoretická príprava

 

 

 

 

 

 

 

Technické a technologické vzdelávanie

9

 

 

 

 

 

14

Základné technické a technologické pojmy

 

Prístroje a zariadenia

 

1

 

 

 

Suroviny a materiál

 

Materiály

1

1

1

1

 

Základné technologické postupy

 

Technológia

1

1

 

 

 

Technologické a technické vybavenie

 

Estetická a výtvarná výchova

2

 

 

 

 

 

 

Zdravoveda

2

2

2

2

 

 

 

 

Dermatológia

1

1

1

1

 

 

 

 

Kozmetika

1

1

1

1

 

 

 

 

Psych. a spoločenská vých.

1

1

1

 

 

Ekonomické vzdelávanie

 

3

 

 

 

 

 

0

Základné ekonomické pojmy

 

 

Ekonomika

1

1

1

 

 

Podnikanie a podnikateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická príprava

26

38

 

 

 

 

12

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

 

 

 

 

 

 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách a strediskách služieb

 

 

 

 

 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk služieb

 

 

 

 

 

Základné pravidlá spoločenského správania

 

 

 

 

 

Administratívne práce v prevádzke

Odborný výcvik

6

6

12

14

Disponibilné hodiny

24

Voliteľné predmety

1

1

0

0

 

CELKOM

132

Disponibilné hodiny spolu

24

 

 

 

 

Ochrana človeka a prírody

 

Teoretická príprava

27

27

20

20

 

Teoretická príprava

Praktický výcvik

6

6

12

14

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

 

Plávanie

 

Plávanie

 

 

 

 

 

Lyžovanie

Lyžovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2482 4 00 mechanik počítačových sietí

 
 

6476 4 technicko-ekonomický pracovník

 
 

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

 
 

2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNÝch ODBOROCH

 
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH

 
     
 
 

Učebné odbory