Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 

646 4 00 kozmetik

 
 

2482 4 00 mechanik počítačových sietí

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH

SIETÍ

 


 

Názov a adresa školy

SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 84200 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

mechanik počítačových sietí

Kód a názov ŠVP

26 Elektrotechnika

Kód a názov učebného odboru

2682 4 00 mechanik počítačových sietí

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Dátum vydania ŠkVP

31. 08. 2009

Miesto vydania

SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Platnosť ŠkVP

01. 09. 2009 začínajúc prvým ročníkom

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

 

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01. 09. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andersenov jednonohý cínový vojačik by sa nedostal do sveta

(a vlastne ani do rozprávky), keby bol rovnaký ako jeho spolubojovníci, odliati z rovnakej várky, rovnakého cínu a v rovnakom čase...

 

Dušan Brindza

(Sociálna politika a zamestnanosť 6/2006

 

5 PROFIL ABSOLVENTA

 


 

Názov a adresa školy

SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 84200 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

Budovanie a údržba počítačových sietí

Kód a názov ŠVP

26 Elektrotechnika

Kód a názov učebného odboru

2682 4 00 mechanik počítačových sietí

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

5.1 Charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a zásad starostlivosti o životné prostredie, vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií, vie hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom si zvyšovať kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

Pre kvalifikované vykonávanie činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne aj v tímoch, sústavne sa vzdelávať, trvale sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce a dôležité manuálne zručnosti cieľavedome, tvorivo, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti a demokracie.

Absolvent sa uplatní v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby a pod.

 

5.2 Kompetencie absolventa

 

5.2.1 Kľúčové kompetencie

Absolvent študijného odboru 2682 4 mechanik počítačových sietí po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

a)        Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Absolvent má:

-       vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

-       reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

-       podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

-       vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

-       aktívne komunikovať najmenej v cudzom jazyku,

-       vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

-       štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

-       navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

-       osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

-       spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

-       orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

-        vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

-       vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

-       rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

-       ovládať operácie pri práci s počítačom,

-       pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

-       pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

-       oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

 

b)        Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Absolvent má:

-       významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

-       vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotéza,

-       overovať a interpretovať získané údaje,

-       rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

-       rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

-       samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

-       predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

-       ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

-       samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

-       vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

-       určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-       stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

-       plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

-       overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

-       mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

-       prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

-       predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-       prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

 

c)        Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Absolvent má:

-       objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

-       získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

-       zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

-       určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

-       vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

-       poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

-       vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

-       spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.        

d)        Podnikateľské spôsobilosti

Absolvent má:

­                vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať,

­                orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

­                vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,

­                samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,

­                viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

­                pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,

­                využívať marketingový manažment,

­                rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

­                vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,

­                ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

­                zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými požiadavkami a potrebami,

­                využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

­                pracovať s materiálmi a informáciami v dvoch cudzích jazykoch,

­                ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

­                rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

­                myslieť systémovo a komplexne,

­                prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,

­                ovládať podstatu systémovej analýzy,

­                rešpektovať právo a zodpovednosť,

­                mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

­                sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

­                poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,

­                mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

­                mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

­                robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,

­                chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

­                dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

e)     Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Absolvent má:

-       porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

-       uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

-       konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

-       poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

-       orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

-       uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

-       poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

-       /uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

-       pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

-       chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách,

-       drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

-       uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

-       chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

-       tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

-       dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

-       konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

-       uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

-       zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

-       uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

-       podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah.

 

5.2.2 Všeobecné kompetencie 

Absolvent má:

-          zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

-          vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

-          ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

-          získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

-          uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

-          pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

-          chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

-          vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

-          vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

-          pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

-          v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

-          v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

-          s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje, v oblasti sociolingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so sociokultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

-          chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

-          mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

-          uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

-          chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec), v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu, vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

-          rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky, vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesijných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie, osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

-          cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť, rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

-          poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

-          chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

-          vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

-          prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,ovládať a dodržiavať zásady do pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

 

 

5.2.3 Odborné kompetencie

a)        Požadované vedomosti

Absolvent má:

­                ovládať postupy výroby  tlačových a digitálnych médií,

­                poznať sled technologických operácií a spôsob technickej prípravy výroby,

­                ovládať typografické pravidlá,

­                vedieť efektívne zvoliť a zhodnotiť  z ekonomického pohľadu zvolený postup,

­                vedieť čítať prevádzkovú a technologickú dokumentáciu rukopisov a ostatných reprodukčných podkladov,

­                vedieť upraviť rukopis po technologickej stránke,

­                poznať základné úlohy využitia médií,

­                poznať materiály, ich vlastnosti a využitie v polygrafii a príbuzných odvetví,

­                poznať základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania,

­                znalosť základov estetiky pre oblasť tlačových a digitálnych médií,

­                vedieť posúdiť po stránke odbornej a technicko-výtvarnej kvalitu sadzby, tlačovej formy, farby, papiera a iného polygrafického materiálu, webstránky, ovládacích prvkov, textových a obrazových sekvencií webstránok, prezentácií a e-publikácií,

­                ovládať  postupy grafickej prípravy podkladov pre polygrafickú výrobu tlačovín a digitálnych médií vo forme web stránok, prezentácií a e-publikácií,

­                vedieť posúdiť kvalitu nosičov tlačových prvkov,

­                dokázať priebežne sledovať, kontrolovať, posudzovať a ovplyvňovať technologický proces a kvalitu výroby,

-       vedieť plniť úlohy pri zhotovovaní tlačovej formy a tlače,

-       ovládať možnosti tlačových techník a vedieť tieto vedomosti efektívne využiť pri grafickom návrhu tlačovín,

-       vedieť prenášať dáta v počítačovej sieti a vedieť publikovať dáta v počítačovej sieti,

-       ovládať základy podnikateľských činnosti, manažmentu, marketingu reklamy a propagácie,

-       ovládať znalosti s informatiky a aplikovanej výpočtovej techniky,

-       znalosti o požiadavkách a normách hygieny a estetiky prostredia a bezpečnosti prác v polygrafii a príbuzných odvetviach,

-       poznať zásady práce v oblasti informačných zdrojov a uplatnenia výpočtovej techniky v tejto oblasti,

-       poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenie podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti,

-       poznať informovanie a informatické služby v modernej spoločnosti od komunikácií až po multimediálne dokumenty,

b)        Požadované zručnosti

Absolvent vie:

-       zhotovovať základnú technologickú dokumentáciu výroby, určiť použitý materiál a technologické zariadenia podľa charakteru zákazky so zreteľom na vlastnosti a spôsob spracovania,

-       využívať aplikačné programy na spracovanie textu, obrázkov, sekvencií a programy na publikovanie textov a obrázkov,

-       orientovať sa v globálnych informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe a pracovať s dátami v počítačovej sieti,

-       pracovať s normami, farebnými tabuľkami a katalógmi materiálov,

-       samostatne ovládať, vykonávať a riadiť stanovené technologické operácie pri zhotovovaní tlačových a digitálnych médií,

-       vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a technologickej dokumentácie,

-       s estetickým vkusom a výtvarne poučený za rozumného využívania materiálov plniť zadané úlohy,

-       zabezpečovať výrobu na polygrafických strojoch pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov s ohľadom na životné prostredie,

-       chrániť a udržiavať v dobrom stave pracovné náradie, servisnú techniku a iné  technické zariadenia,

-       prakticky použiť pri práci stroje a zariadenia, ktorých použitie priamo súvisí s  výkonom  povolania,

-       niesť zodpovednosť za vykonanú prácu, dodržiavať pracovnú disciplínu,

-       viesť sprievodnú dokumentáciu o údržbe a opravách polygrafických strojov a zariadení,

-       účelne a hospodárne prevádzkovať používané zariadenia,

-       ovládať základnú údržbu jednotlivých častí používaných zariadení,

-       samostatne podnikať v odbore,

-       prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia.

c)        Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

-              dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,

-               samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 

-               manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,

-               kreatívnym myslením,

-               schopnosťou integrácie a adaptability

-               organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,

-               prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,

-               vhodným sociálnym správaním a prejavmi,

-               sebadisciplínou a mobilitou,

-               potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam.

 

Učebný plán študijného odboru 2482 4 00 mechanik počítačových sietí

 

 

 

 

 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

 

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov ŠkVP

Budovanie a údržba počítačových sietí

Kód a názov  ŠVP

26 Elektrotechnika

Kód a názov učebného odboru

2482 4  00 mechanik počítačových sietí

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

iné

vyučovací jazyk - slovenský

Štátny vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Vzdelávacie oblasti

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín celkom

Vyučovací predmet

Počet týž. vyučovacích hodín celkom

Disponibilné hodiny

Obsahové štandardy

Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety

 

64

Všeobecné vzdelávanie              – povinné predmety

64

4

Jazyk a komunikácia

 

34

 

 

 

 

 

 

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia a slohová výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca s textom a získavanie informácií

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

4

5

 

Rečové zručnosti

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové prostriedky

 

 

 

 

 

 

Komunikačné situácie

 

Anglický jazyk

4

4

4

5

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

 

 

 

Jazykové prostriedky

 

 

 

 

 

 

Komunikačné situácie

 

 

 

 

 

 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

 

 

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

7

 

 

 

 

 

 

Etická výchova/Náboženská výchova

 

Etická vých./Náboženská vých.

1

1

 

 

0

Človek v ľudskom spoločenstve

 

Dejepis

1

 

 

 

 

Človek ako občan

 

 

 

 

 

Človek a právo

občianska náuka

1

1

1

1

Človek a ekonomika

 

 

 

 

 

Človek a príroda

3

 

 

 

 

 

3

Ekologické vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

Základy ekológie

Ekológia

1

 

 

 

Človek a životné prostredie

 

 

 

 

 

Mechanika

 

 

 

 

 

 

 

Termika

 

 

 

 

 

Elektrina a magnetizmus

Fyzika

1

2

1

1

Vlnenie a optika

 

 

 

 

 

Fyzika atómu

 

 

 

 

 

Vesmír

 

 

 

 

 

Všeobecná chémia

 

 

 

 

 

 

 

Anorganická chémia

 

 

 

 

Organická chémia

 

 

 

 

Biochémia

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

8

 

 

 

 

 

1

Operácie s reálnymi číslami

 

 

 

 

 

 

 

Výrazy a ich úprava

 

 

 

Riešenie rovníc a nerovníc

 

 

 

Funkcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

2

2

2

2

Planimetria

 

 

 

 

 

Výpočet povrchov a objemov telies

 

 

 

 

 

Práca s údajmi

 

 informatika

1

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

8

 

 

 

 

 

0

Zdravie, telo a poruchy zdravia

 

 

 

 

 

 

 

Zdravý životný štýl

Telesná výchova

2

2

2

2

Pohybová výkonnosť a zdatnosť

 

 

 

 

 

Športové činnosti pohybového režimu

 

 

 

 

 

Odborné vzdelávanie – povinné predmety

 

68

Odborné vzdelávanie – povinné predmety

68

 

 

 

 

Teoretická príprava

 

18

teoretické vzdelávanie

30

 

 

 

12

Ekonomické vzdelávanie

2

 

 

 

 

 

0

Základné ekonomické pojmy

 

 

ekonomika

1

1

 

 

 

Podnik ako tvorca materiálnych hodnôt

 

 

 

 

 

 

 

 

Národné hospodárstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy podnikania, trh

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdová politika

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické a technologické vzdelávanie

 

16

 

28

 

 

 

12

Programové vybavenie počítačov

 

 

programové vyb. poč.

2

1

1

1

 

Technické vybavenie počítačov

 

 

technické vyb. poč.

2

1

1

1

 

Základy elektrotechniky

 

 

zklady elektrotechnky

2

 

 

 

 

Elektronické merania

 

 

elektrické merania

 

2

 

 

 

Elektronika

 

 

elektronika

 

2

 

 

 

Technológia

 

technológia

1

 

 

 

 

Programovanie

programovanie

1

2

2

1

Operačné systémy

operačné systémy

 

1

 

 

Aplikácia počítačových sietí

aplikácia poč. Sietí

 

1

2

1

Praktická príprava

26

 

40

 

 

 

14

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

 

 

 

 

 

 

Základné pravidlá spoločenského správania

 

 

 

 

 

Administratívne práce v prevádzke

Odborný výcvik

6

6

14

14

Disponibilné hodiny

24

Voliteľné predmety

1

1

 

 

 

CELKOM

132

Disponibilné hodiny

24

 

 

 

 

Ochrana človeka a prírody

 

Teoretická príprava

27

27

20

20

 

Teoretická príprava

Praktický výcvik

6

6

14

14

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

SPOLU

33

33

34

34

 

Plávanie

 

Plávanie

 

 

 

 

 

Lyžovanie

Lyžovanie

 

 

 

 

 

 
 
 

6476 4 technicko-ekonomický pracovník

 
 

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

 
 

2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNÝch ODBOROCH

 
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH

 
     
 
 

Učebné odbory