Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 

646 4 00 kozmetik

 
 

2482 4 00 mechanik počítačových sietí

 
 

6476 4 technicko-ekonomický pracovník

 
 

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

 
 

2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

STROJÁRSTVO

 

Andersenov jednonohý cínový vojačik by sa nedostal do sveta

(a vlastne ani do rozprávky), keby bol rovnaký ako jeho spolubojovníci, odliati z rovnakej várky, rovnakého cínu a v rovnakom čase...

 

Dušan Brindza

 


 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

 

Kód a názov ŠVP

24 strojárstvo

Kód a názov študijného odboru

2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia

2 roky nadstavba

Forma štúdia

denná

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01. 09. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO  PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení


 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
Mokrohájska cesta č.1, 842 40 Bratislava 4

 

 

Názov školského vzdelávacieho programu

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

 

Kód a názov ŠVP

24 strojárstvo

Kód a názov študijného odboru

2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia

2 roky nadstavba

Forma štúdia

denná

 

4.1 Popis vzdelávacieho programu

Cieľom štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu študijných odborov je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov pre všetky odvetvia národného hospodárstva, kde sa vyrábajú, opravujú, obsluhujú a používajú stroje a technické zariadenia. Preto štátny vzdelávací program má pre uplatnenie sa žiakov široký záber. Široké profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie výrobných problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach (v závislosti od trhu práce), pre uplatňovanie nových  technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére a v službách.

V súčasnej dobe sa vzdelávacie aktivity realizujú v čoraz väčšej miere v automobilovej výrobe a výrobe rôznych komponentov. Vzdelávanie v strojárstve má veľkú perspektívu aj vďaka množstvu iných príležitostí, keďže strojári sú žiadaní v rôznych odvetviach sektoroch hospodárstva. Strojárom sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia. Informačné a komunikačné technológie, výroba a opravy automobilov, strojárenstvo, staviteľstvo, dizajnérstvo, elektronické počítačové systémy, elektrotechnika, obrábanie kovov, jemná mechanika, zámočníctvo, inštalatérstvo, zameraním na automatizované systémy vyššej generácie charakterizované stavebnicovými prvkami z oblasti strojárstva, elektroniky, regulačnej techniky i technickej údržba a opravy strojov a zariadení, či zlievačstvo alebo elektrotechnika so kybernetiky. Zároveň im umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi pri riešení praktických problémov a vykonávaní praktických úkonov v profesii. Skutočné široké perspektívy a množstvo príležitostí čaká na absolventov stredných škôl so zameraním na strojárske odvetvie.

Jeho príprava a vzdelávanie poskytuje aj možnosti ďalšieho vysokoškolského štúdia. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce jeho uplatnenie na pracovnom trhu v Slovenskej republike, ale aj v rámci krajín EÚ.

V odbornom vzdelaní si absolvent osvojí vlastnosti technických materiálov používaných v strojárstve. Bude vedieť čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok a montážnych zostáv, stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne pracovné podmienky pre výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti. Bude sa správne orientovať v príslušných technických normách a technických predpisoch. Oboznámi sa so základnými spôsobmi spracovania technických materiálov prostredníctvom vhodných nástrojov, strojov a zariadení. Bude vedieť správne používať meradlá a ovládať vhodnosť merania pre dané pracovné postupy, upravovať pracovné pomery s ohľadom na optimálnu trvanlivosť nástrojov a ich výmeny, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať pracovné stroje, zariadenia a mechanizmy. Pri práci s náradím spozná jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie, zvládne jednotnú odbornú terminológiu a symboliku. Bude schopný dodržiavať zásady a predpisy bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, podporovať podnikateľské aktivity smerujúce k trvalej prosperite podnikateľského subjektu. Získaná kvalifikácia sa potvrdí maturitnou skúškou a žiak získa maturitné vysvedčenie a v študijných odboroch s odborným výcvikom aj výučný list.

 

4.2 Základné údaje o štúdiu 

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma štúdia:

 

Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Úspešné ukončenie 3. ročníka trojročného daného študijného odboru.

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie

ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní  komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

 

Možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie.

4.3 Zdravotné požiadavky na uchádzača

Do študijných odborov môžu  byť prijatí len uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor (§ 2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov).

 

4.4. Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce

 Je nevyhnutné preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov vyžadovať. Výchova k  bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrane pred požiarom je neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. V priestoroch určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s technickými predpismi a  technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov a dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať. Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom    obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť.  Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.

4.5 Hodnotenie

Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu, ktorou sa zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania. Musí spĺňať tieto funkcie:

·               diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a jeho nedostatkov,

·               prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti  a potreby  ďalšieho vývoja žiakov,

·               motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov,

·               výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov,

·               informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania,

·               rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov,

·               spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie  procesu výučby.

ŠVP odporúča v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu akceptovať tieto funkcie a na základe nižšie uvedených kritérií využívať nasledovné formy hodnotenia:

1)        podľa výkonu žiaka

a)        výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov,

b)        hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného kritériá (norma, štandard),

c)        individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka z jeho predchádzajúcim výkonom.

2)        podľa cieľa vzdelávania

a)        sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách  pri ukončení štúdia (), 

b)        formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom.

3)        podľa času

a)        priebežné  hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia,  

b)        záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorazovo na konci vyučovacieho obdobia.

4)        podľa informovanosti

a)        formálne  hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň pripraviť,

b)        neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom procese.

5)        podľa činnosti

a)        hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod., 

b)        hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod.

6)        podľa prostredia

a)        interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi, 

b)        externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z praxe, inšpektor a pod.

Hodnotenie v OVP je založené na hodnotiacom štandarde. Je to súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overovanie vzdelávacích výkonov – výkonových štandardov. Zisťuje, či žiak predpísaný vzdelávací výstup zvládol. Hodnotiaci štandard zahŕňa:

·               Kritériá hodnotenia zisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, ako stanoviť dôkaz o tom, že učenie bolo ukončené a preukázané pre požadovaný výkonový štandard. Je dôležité aby kritériá hodnotenia boli definované na jeden výkon, aby boli konkrétne, jasné, stručné, zamerané buď na proces (činnosť) alebo na výsledok činnosti.

·               Spôsoby a postupy hodnotenia môžu byť rôzne. Pre OVP odporúčame  rozdeliť ich podľa nasledovných kritérií:

a)    podľa počtu skúšaných žiakov

Þ    individuálne

Þ    skupinovo

Þ    frontálne

b)    podľa časového zaradenia

Þ    priebežné skúšanie  (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín),

Þ    súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné obdobie),

Þ    záverečné skúšanie (maturitné alebo opravné skúšky).

c)    podľa spôsobu vyjadrovania sa

Þ    ústne hodnotenie (otázka – odpoveď),

Þ    písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie (určenie niečoho), prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.),

Þ    praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.).

d)    podľa vzdelávacích výstupov sa  hodnotia kognitívne (rozumové) kompetencie napr. pamäťové alebo aktuálne činnosti a praktické kompetencie (výrobok, proces, postup). Odporúčame zaviesť tzv. „Portfólio“ ako súbor dokumentov o rôznych aktivitách žiaka a jeho výsledkoch, ako aj o oblastiach jeho aktivít, činností a miery ich praktického zvládnutia. Je to súbor dôkazov, ktoré umožňujú hodnotiť rozvoj kompetencií za určité obdobie. Pri hodnotení praktických kompetencií sa veľmi osvedčilo hodnotenie na základe „Referencií“ kompetentných osôb, odborníkov alebo organizácií, ktoré vypovedajú o kvalite vedomostí, zručností a postojoch. Rôzne metódy hodnotenia praktických a kognitívnych kompetencií ukazuje nasledovná tabuľka.

e)    Zoznam štandardných nástrojov hodnotenia

  

ODBORNÉ KOMPETENCIE

VŠEOBECNÉ (KOGNITÍVNE) KOMPETENCIE

Praktické cvičenia

Simulované situácie

Úloha hrou

Ústne odpovede

Projekt

Zistenie

Stanovenie (niečo určiť)

Prípadová štúdia

Zapisovanie do pracovnej knihy

Protokoly

Správy

Osobný rozhovor                           Dotazník                                       

Ústna odpoveď (krátke, súvislé a obmedzené odpovede, doplnenia)

Písomné odpovede (testy)

Projekt

Zistenie

Stanovenie (niečo určiť)

Porovnanie

Prípadová štúdia

Školská práca

Úlohy a cvičenia

 

 

 

Pri rozhodovaní  o využití uvedených postupov platia tieto zásady:

ü   praktické, ústne a písomné overovanie by sa malo používať vtedy, ak je možné overiť kompetencie na základe kritérií v určitom stanovenom čase,

ü   písomné overovanie by sa malo použiť tam, kde sa dá predložiť vopred pripravený  písomný materiál,

ü   portfólio by sa malo použiť vtedy, keď ide o priebežné hodnotenie a nie je možné hodnotiť kompetencie podľa kritérií v stanovenom čase.

·               Organizačné a metodické pokyny sa týkajú platných predpisov, dokumentácie a pravidiel pre maturitnú skúšku.

V oblasti OVP odporúčame systematické hodnotenie žiakov v kombinácií ústnej a písomnej formy, v praktickej príprave pestrú škálu praktických úloh a riešenie odborných problémových situácií.

5.  PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení


 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
Mokrohájska cesta č.1, 842 40 Bratislava 4

 

 

Názov školského vzdelávacieho programu

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

 

Kód a názov ŠVP

24 strojárstvo

Kód a názov študijného odboru

2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia

2 roky nadstavba

Forma štúdia

denná

 

5.1 Celková   charakteristika  absolventa

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.

Absolvent študijného odboru s odborným výcvikom, je schopný opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, pozná  technológiu opráv, pozná  a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomosti.

Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a  programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom  využívaní  materiálov a energii.

Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný používať racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR ale aj v rámci EÚ.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito  kompetenciami:

5.2 Kompetencie absolventa

5.2.1. Kľúčové kompetencie absolventa

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3A smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií  ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

a)        Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj z nevýhodnených sociálnych skupín.

 
Absolvent má:

-       vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

-       reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

-       podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

-       vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

-       aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,

-       vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

-       štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

-       navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

-       osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

-       spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

-       orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

-       vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

-       vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

-       rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

-       ovládať operácie pri práci s počítačom,

-       pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

-       pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

-       oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

b)        Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.

 
Absolvent má:

-       významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

-       vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,

-       overovať a interpretovať získané údaje,

-       rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

-       rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

-       samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

-       predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

-       ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

-       samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

-       vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

-       určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-       stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

-       plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

-       overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

-       mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

-       prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

-       predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-       prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

c)        Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod.  Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

-       objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

-       získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

-       zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

-       určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

-       vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

-       poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

-       vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

-       spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.        

  1. Podnikateľské spôsobilosti

Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské výkony.  Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak. Je potrebné vyvíjať motivačné opatrenia. Investovanie do ľudských zdrojov tiež znamená umožniť jednotlivcom, aby si riadili vlastné „životné portfólia“ a zviditeľniť im širší rozsah vzdelávacích cieľov. Tvorivé a inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti  založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je nový model riadenia.

Absolvent má:

­                vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať,

­                orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

­                vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,

­                samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,

­                viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

­                pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,

­                využívať marketingový manažment,

­                rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

­                vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,

­                ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

­                zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými požiadavkami a potrebami,

­                využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

-       pracovať s materiálmi a informáciami

­                ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

­                rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

­                myslieť systémovo a komplexne,

­                prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,

­                ovládať podstatu systémovej analýzy,

­                rešpektovať právo a zodpovednosť,

­                mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

­                sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

­                poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,

­                mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

­                mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

­                robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,

­                chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

­                dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

e)        Spôsobilosť využívať informačné technológie

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom čase.  Nová iniciatíva v oblasti elektronického vzdelávania (E-learning) si kladie za cieľ zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti žiakov. Efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, vrátane možnosti učenia sa formou on-line, výrazne prispeje k realizácii celoživotného vzdelávania pre ľudí rôzneho veku, k udržiavaniu identity komunity a vytváraniu možnosti virtuálnej komunikácie  medzi lokálnymi komunitami aj na veľké vzdialenosti. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.

Absolvent má:

­                zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,

-       ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

­                pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,

­                vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

­                vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,

­                graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

-       komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,

-       evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

-       chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

-       posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

f)         Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú seba poznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom prispievajú k životu a práci k spoločnosti založených na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na Zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumeniu si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.  

Absolvent má:

-       porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

-       uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

-       konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

-       poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

-       orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

-       uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

-       poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

-       uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

-       pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

-       chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

-       uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

-       chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

-       tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

-       dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

-       konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

-       uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

-       zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

-       uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

-       podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah.

-        

5.2.2     Všeobecné kompetencie                            

Absolvent má:

-       zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

-       vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

-       ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

-       získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

-       uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

-       pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

-       chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

-       vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

-       vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

-       pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

-       v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

-       v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

-       s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

-       v oblasti sociolingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so sociokultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

-       chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

-       mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

-       uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

-       chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),

-       v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,

-       vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

-       rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,

-       vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesijných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

-       osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

-       cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,

-       rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,

-       rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,

-       vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,

-       aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

-       poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

-       chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

-       vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

-       prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovania telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,

-       uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

-       ovládať a dodržiavať zásady pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

 

5.2.3   Odborné kompetencie

a)        Požadované vedomosti

Absolvent má:

-          poznať technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov v strojárstve,

-          poznať základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu,

-          poznať strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve,

-          ovládať technické výpočty s využitím odbornej technickej literatúry a noriem,

-          poznať teoretické základy princípov činnosti strojov a zariadení,

-          poznať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich postup výroby,

-          poznať metódy zisťovania technických vlastnosti materiálov,

-          poznať metódy tepelného spracovania a povrchových úprav materiálov,

-          poznať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov,

-          poznať základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, zariadení, mechanizmov a ich komponentov,

-          poznať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny práce a ochrany životného prostredia,

-          poznať základné automatické systémy,

-          poznať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej štruktúre podniku,

-          poznať základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením živnosti,

-          ovládať postupy používania strojov, prístrojov, nástrojov a prípravkov, mať prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok,

-          definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov,

-          vedieť použiť základné poznatky z oblasti práva a vyjadriť ich aplikácie v právnych otázkach súvisiacich s podnikaním, s  pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi,

-          vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácie  a ich používanie v pracovných činnostiach,

-          poznať informačné systémy a ich možnosti aplikácie do praxe,

-          definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou,

-          poznať možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia,

-          poznať metódy zisťovania technických vlastnosti materiálov,

-          poznať použitie meradiel a meracích prístrojov pre bežnú kontrolu súčiastok a meranie základných technických veličín,

-          poznať metodiku vyhodnocovania výsledkov uskutočnených skúšok a meraní.

b)        Požadované zručnosti

Absolvent vie:                                                                    

-          vytvárať technickú dokumentáciu s využitím CAD – CAM systémov,

-          s istotou ovládať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,

-          rozoznávať a charakterizovať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky,

-          ovládať technické výpočty s použitím odbornej technickej literatúry a noriem,

-          ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov,

-          vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov,

-          obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie,

-          orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení,

-          vykonávať údržbu a opravy strojov a zariadení podľa príslušného odboru,

-          diagnostikovať a odstraňovať poruchy na strojoch a zariadeniach,

-          manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak, aby neohrozil životné prostredie,

-          vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru,

-          zaobchádzať s modernými diagnostickými zaradeniami,

-          zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,

-          využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,

-          postupovať v zmysle zásad  bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia,

-          postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,

-          docieliť(zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,

-          vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,

-          dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb,

-          využívať všeobecné poznatky, pojmy pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,

-          aplikovať programy pre spracovanie textu, tabuliek a prezentácií

-          získať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovať ich do praxe,

-          navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení,

-          koordinovať činnosť malej skupiny pracovníkov,

-          vytvoriť zapojenia elektrických a logických obvodov,

-          poskytnúť prvú pomoc pri úraze.

Pre oblasť mechatroniky absolvent vie:

-           navrhovať, konštruovať prvky a komponenty mechatronických výrobkov, navrhovať spôsoby a technologické podmienky ich výroby,

-           riešiť základné úlohy v oblasti riadenia a regulácie mechatronických sústav,

-           uvádzať mechatronické sústavy do prevádzky, diagnostikovať ich technický stav a zabezpečovať ich prevádzkyschopnosť,

-           dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,

-           konať ekonomicky a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja.

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                      

Absolvent sa vyznačuje:

-              dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,

-               samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 

-               manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,

-               kreatívnym myslením,

-               schopnosťou integrácie a adaptability

-               organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,

-               prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,

-               vhodným sociálnym správaním a prejavmi,

 sebadisciplínou a mobilitou, potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam


 

Učebný plán študijného odboru  2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov ŠkVP

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba

Kód a názov  ŠVP

24 strojárstvo

Kód a názov študijného odboru

2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Iné

vyučovací jazyk - slovenský 

 Štátny vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Vzdelávacie oblasti

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín celkom

Vyučovací predmet

Počet týž. vyučovacích hodín celkom

Disponibilné hodiny

Obsahové štandardy

 

 

64

Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety

64

0

Jazyk a komunikácia

18

18

 

 

 

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti

 

 

 

 

 

Komunikácia a slohová výchova

 

 

 

 

 

Práca s textom a získavanie informácií

 

 

 

 

 

Rečové zručnosti

 

Slovenský jazyk a literatúra

2

3

 

Jazykové prostriedky

 

Cvičenia zo slov. jazyka

2

2

 

Komunikačné situácie

 

 

 

 

 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

Anglický jazyk

2

3

 

Jazykové prostriedky

 

Konverzácia v angl. jazyku

2

2

 

Komunikačné situácie

 

 

 

 

 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

 

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

 

2

 

 

 

0

Vývoj ľudskej spoločnosti

 

 

Dejepis

1

1

 

Človek a príroda

 

1

3

 

 

2

Človek a životné prostredie

 

 

 

 

 

Elektrické a magnetické javy

 

 

 

 

 

 

Mechanika

 

 

Fyzika

2

1

 

Vlnenie

 

 

 

 

 

 

Akustika a zvuk

 

 

 

 

 

 

Práca, výkon, energia

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

6

 

 

0

Čísla, premenné, výrazy

 

 

Matematika

2

2

 

Rovnice, nerovnice a ich sústavy

 

 

 

 

 

 

Funkcie

 

 

 

 

 

 

Goniometria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika

1

1

 

Stereometria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

 

 

 

 

 

 

Kombinatorika a teória pravdepodobnosti

 

 

 

 

 

 

Práca s údajmi a informáciami

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

 

2

2

 

 

0

Rozvoj pohybových schopností

 

 

Telesná výchova

1

1

 

Zvýšenie telesnej zdatnosti

 

 

 

 

 

 

 

Kondičné, relaxačné a kompenzačné cvičenia

 

 

 

 

 

 

 

pestovanie vzťahu k prírode a pohybovým aktivitám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilné hodiny

 

2

 

 

 

 

 

 

Odborné vzdelávanie – povinné predmety       

35

Odborné vzdelávanie – povinné predmety

 

 

 

 

 

Teoretická príprava

 

 

 

 

 

Ekonomické vzdelávania

 

 

Ekonomika a podnikanie

1

1

 

Ekonomika

 

 

 

 

 

 

Podnik ako tvorca materiálnych hodnôt

 

 

 

 

 

Národné hospodárstvo

 

 

 

 

 

Formy podnikania, trh

 

 

 

 

 

Mzdová politika

 

 

 

 

 

Svet práce a základy práva

 

 

 

 

 

Technické a technologické vzdelávanie

 

12

 

 

 

 

 

7

Elektronické obvody

 

 

Technická mechanika

2

2

 

Meranie zariadení

 

 

Technické merania

2

2

 

Automatizácia

 

 

Automatizácia strojárstv

1

 

 

 Princípy a využitie zariadení

 

 

Technológia montáže

3

2

 

 Domáce a komerčné zariadenia

 

 

Technická príprava výroby

2

2

 

 

 

 

Technická estetika a design

1

1

 

 Práca s údajmi a informáciami

 

 

Výpočtová technika

2

2

 

Praktická príprava

 

8

16

 

 

 

 

8

Disponibilné hodiny

 

15

 

 

 

 

CELKOM

 

66

 

 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik

6

6

 

 

 

 

Voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilné hodiny spolu

17

17

 

 

 

 

Teoretická príprava

28

28

 

 

 

 

Praktický výcvik

6

6

 

 

 

 

SPOLU

34

34

 

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNÝch ODBOROCH

 
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH

 
     
 
 

Učebné odbory