Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 

646 4 00 kozmetik

 
 

2482 4 00 mechanik počítačových sietí

 
 

6476 4 technicko-ekonomický pracovník

TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK

 

Andersenov jednonohý cínový vojačik by sa nedostal do sveta

(a vlastne ani do rozprávky), keby bol rovnaký ako jeho spolubojovníci, odliati z rovnakej várky, rovnakého cínu a v rovnakom čase...

 Dušan Brindza

  

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

Technicko-ekonomický PRACOVNíK

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6476 4 technicko-ekonomický pracovník

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky nadstavba

Forma štúdia

denná

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01. 09. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHOHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 6476 4  TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

Technicko-ekonomický pracovník

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6476 4 technicko-ekonomický pracovník

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

 

 

 

4.1  Popis školského vzdelávacieho programu

Príprava v školskom vzdelávacom programe Technicko-ekonomický pracovník v študijnom odbore 6476 4 technicko-ekonomický pracovník zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe v priestoroch odborného výciviku. Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek ekonomický so všeobecným prehľadom o celej oblasti strojníctva a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie trojročného učebného odboru technickoadministratívny pracovník a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie v učebnom odbore, záujem uchádzačov o štúdium .  

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, účtovníctva, spoločenskej komunikácie, práva, obchodnej korešpondencie, výpočtovej techniky, strojníctva. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku ekonomiky. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác  a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov. 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne.

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti.  Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako zo strany zamestnávateľov. V rámci pomoci a ochrany životného prostredia sa žiaci zapoja do separovania odpadu.  Veľké množstvo záujmových krúžkov (počítačový,enviromentálny, športový a iné) ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas.

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj s majstrami odbornej praxe . Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.   

 

4.2   Základné údaje o štúdiu

Kód a názov študijného odboru: 6476 4 technicko-ekonomický pracovník

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma štúdia:

Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

-podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

-úspešné ukončenie 9ročníka základnej školy                                                                    

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 

vysvedčenie o maturitnej skúške

maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

V remeslách, službách, v obchodných podnikoch, ako radový pracovník  na úseku ekonomiky, účtovníctva, personalistiky, skladového hospodárstva, riadiaci pracovník strednej úrovne, samostatný podnikateľ

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu.

 

4.3   Organizácia výučby

Príprava v školskom vzdelávacom programe Technicko-ekonomický pracovník v študijnom odbore 64764 00 technicko-ekonomický pracovník zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Praktické vyučovanie prebieha jeden deň v týždni, v ostatné dni prebieha teoretické vyučovanie.

Teoretické vyučovanie je  organizované v priestoroch budovy školy. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky, a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, účtovníctva, práva, obchodnej korešpondencie, výpočtovej techniky, strojníctva. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku ekonomiky. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktická príprava žiakov prebieha formou odbornej praxe, ktorú žiaci absolvujú vždy jeden deň v týždni v rozsahu 7 hodín. Odborná prax sa realizuje v priestoroch odborného vyučovania.  Žiaci odbornú prax vykonávajú na úsekoch ekonomiky, účtovníctva, manažmentu, skladového hospodárstva, kde plnia úlohy podľa obsahovej náplne odbornej praxe a pokynov zodpovedných pracovníkov.   Obsahová náplň praxe vychádza z platných učebných osnov a jej cieľom je aplikáci teoretických vedomostí v praxi.

4.4   Zdravotné požiadavky na žiaka

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.  Odbor je vhodný aj pre žiakov so zníženou pracovnou schopnosťou. 

4.5   Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odbornej praxe. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojími podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:

·         dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi,

·         používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,

·         používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,

·         vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru nasledovne:

·         práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP,

·         práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený  zamestnanec  v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  


 

5   PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

6476 4  TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

Technicko-ekonomický pracovník

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6476 4 technicko-ekonomický pracovník

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

 

5. 1  Charakteristika  absolventa

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov  64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. Budú schopní samostatne vykonávať práce technickoadministratívnhého a ekonomického charakteru.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa majú zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať, zaujímať sa o vývoj doma i v zahraničí, sústavne sa vzdelávať a sledovať odbornú a právnickú literatúru. Absolventi dodržiavajú zásady etiky a konajú v súlade s právnymi normami spoločnosti. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti směr práci s osobným počítačom a internetom. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných, získajú zručnosti směr práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby  je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací směr pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu a v ďalších službách.

 

5.2   Kompetencie absolventa

Žiaci by si mali vytvoriť určité zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito  kompetenciami:

 

5.3   Kľúčové kompetencie

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3A smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií  ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

 A   Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj z nevýhodnených sociálnych skupín.

Absolvent má:

-           vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

-           reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

-           podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

-           vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

-           aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,

-           vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

-           štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

-           navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

-           osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

-           spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

-           orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

-            vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

-           vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

-           rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

-           ovládať operácie pri práci s počítačom,

-           pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

-           pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

-           oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

a)    Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.

Absolvent má:

-           významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

-           vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotéza,

-           overovať a interpretovať získané údaje,

-           rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

-           rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

-           samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

-           predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

-           ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

-           samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

-           vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

-           určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-           stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

-           plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

-           overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

-           mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

-           prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

-           predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-           prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

b)   Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

-           objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

-           získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

-           zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

-           určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

-           vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

-           poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

-           vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

-           spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.    

c)    Podnikateľské spôsobilosti

Tieto spôsobilosti umožňujú orientáciu na vlastné podnikanie, samozamestnanosť, možnosť riadiť vlastné „životné portfóliá a pomáhajú vytvárať nové pracovné príležitosti.  Sú to schopnosti prispôsobiť sa zmenám na základe analýzy celospoločenských požiadaviek  a budovať vlastnú profesijnú  budúcnosť. Žiaci musia byť schopní  využívať informačné toky, preberať zodpovednosť za prijaté rozhodnutia, rešpektovať podnikateľskú etiku. Tvorivé a inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti  založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je nový model riadenia.

Absolvent má:

­                pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

­                orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

­                samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania,

­                viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

-           vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku   

hospodárenia

-        ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch

­                pracovať so základnými informáciami  v dvoch cudzích jazykoch

­                rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

­                vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov a motivovať ich

­                ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

­                využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

­                ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

­                operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

­                vykonávať aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo a komplexne,

­                rešpektovať právo a zodpovednosť,

­                mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

­                sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

­                poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,

­                mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

­                mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

­                dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

Spôsobilosť využívať informačné technológie

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom čase. Nová iniciatíva v oblasti elektronického vzdelávania (E-learning) si kladie za cieľ zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti žiakov. Efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, vrátane možnosti učenia sa formou on-line, výrazne prispeje k realizácii celoživotného vzdelávania pre ľudí rôzneho veku, k udržiavaniu identity komunity a vytváraniu možnosti virtuálnej komunikácie  medzi lokálnymi komunitami aj na veľké vzdialenosti. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.

Absolvent má:

­                zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,

-       ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

­                pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,

­                vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

­                vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,

­                graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

-       komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,

-       evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

-       chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

-       posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

f)         Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plno hodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú seba poznávanie, seba kontrolu a seba reguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom prispievajú k životu a práci k spoločnosti založených na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratickému systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumeniu si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.  

Absolvent má:

-       porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

-       uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

-       konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

-       poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

-       orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

-       uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

-       poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

-       uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

-       pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

-       chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

-       uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

-       chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

-       tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

-       dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

-       konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

-       uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

-       zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

-       uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

-       podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah.

 

5.4   Všeobecné kompetencie                                                

Absolvent má:

-       zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

-       vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

-       ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

-       získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

-       uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

-       pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

-       chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

-       vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

-       vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

-       pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

-       v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

-       v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

-       s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

-       v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

-       chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

-       mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

-       uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

-       chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),

-       v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,

-       vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

-       rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,

-       vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

-       osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

-       cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,

-       rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,

-       rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,

-       vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,

-       pochopiť odlišnosti medzi jednotlivými krajinami sveta na základe poznania ich fyzickogeografických a socioekonoických charakteristík,

-       porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek a príroda,

-       vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

-       vedieť čítať mapy a orientovať sa podľa nich  v praxi,

-       aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

-       poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

-       chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

-       vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

-       prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,

-       uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

-       ovládať a doržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

5.5  Odborné kompetencie

a)        Požadované vedomosti

Absolvent má:

­                aktívne používať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti,

­                chápať podstatu ekonomických javov a aplikovať ich v praxi,

­                ovládať podstatu podnikovej činnosti,

­                poznať právne formy podnikania,

­                mať potrebné znalosti o bankovej sústave, daňovej sústave a poisťovníctve,

­                mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou,

­                orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,

­                ovládať technologické postupy vo svojom odbore s využívaním poznatkov o technologických normách,

­                osvojiť si návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

­                ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené pojmy pri riešení praktických úloh,

­                mať vedomosti o materiáloch, o ich zložení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej manipulácii s ohľadom na zdravie človeka,

­                vedieť používať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  prevádzok, 

­                mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,

­                vedieť zásady správnej výrobnej praxe,

­                poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi,

­                samostatne rozhodovať o pracovných problémoch.

­                mať komplexné vedomosti a rešpektovanie zásad bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia,

-       ovládať a používať odbornú terminológiu v oblasti Informačných technológií.

b)        Požadované zručnosti

Absolvent vie:                                                     

-       pracovať na PC na užívateľskej úrovni,   

-       uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania,

-       aplikovať v praxi obchodno-podnikateľské aktivity a zásady marketingu,

-       uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce na prevádzke,

-       voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky a predmety,

-       ovládať bežnú údržbu pracovných prostriedkov, ktoré používa,

-       ovládať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a zásady pri riešení praktických úloh,

-       vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie,

-       dbať na estetickú úroveň pracovného prostredia,

-       pracovať v tíme,

-       základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi,

-       schopný aplikovať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov v súbornej práci podnikateľský zámer

-       konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja, tzn. aby absolvent:
-   poznal význam, účel a užitočnosť vykonávanej práce, jej finančné    

            a spoločenské ohodnotenie,
        -   zvažoval pri plánovaní a posudzovaní určitej činnosti možné náklady, výnosy, 

            zisk, vplyv na životné prostredie, sociálne dopady,
        -   nakladal s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami    

            ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie.

c)        Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                      

Absolvent sa vyznačuje:

manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, adaptabilitou, kreativitou,

disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme, budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry, flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, schopnosťou riešiť konfliktné situácie.

 

Učebný plán študijného odboru  6476 4 technicko-ekonomický pracovník   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola (názov, adresa)

SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov ŠkVP

Technicko-ekonomický pracovník

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6476 4 technicko-ekonomický pracovník   

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

iné

vyučovací jazyk - slovenský

Štátny vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program

Disponibilné hodiny

Vzdelávacie oblasti

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín celkom

Vyučovací predmet

Počet týž. vyučovacích hodín celkom

 

Obsahové štandardy

 

 

 

31

Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety

64

0

Jazyk a komunikácia

 

18

 

 

 

 

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti

 

 

 

 

 

Komunikácia a slohová výchova

9

Slovenský jazyk a literatúra

2

3

 

Práca s textom a získavanie informácií

 

Cvičenia zo slov. jazyka

2

2

 

Rečové zručnosti

 

 

 

 

 

Jazykové prostriedky

 

Anglický jazyk

2

3

 

Komunikačné situácie

9

Konverzácia v angl. jazyku

2

2

 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

 

 

Jazykové prostriedky

 

 

 

 

 

Komunikačné situácie

 

 

 

 

 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

 

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

 

2

 

 

 

 

 

0

Človek v ľudskom spoločenstve

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek ako občan

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a právo

 

1

Dejepis

1

 

1

 

 

Človek a ekonomika

 

 

 

 

 

Človek a príroda

1

 

 

 

0

Termika

 

 

 

 

 

 

Mechnika

 

 

 

 

 

 

Elektrina a magnetizmus

 

 

 

 

 

 

Vlnenie a optika

 

 

Fyzika

1

 

 

Fyzika atómu

 

 

 

 

 

 

Vesmír

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

 

6

 

 

 

 

 

0

Operácie s reálnymi číslami

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazy a ich úprava

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie rovníc a nerovníc

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcie

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet povrchov a objemov telies

 

 

Matematika

2

2

 

Hardvér

 

 

 

 

 

 

Spracovnanie informácií

 

 

Informatika

1

1

 

Zdravie a pohyb

 

2

 

 

 

 

 

0

Zdravie, telo a poruchy zdravia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravý životný štýl

 

 

Telesná výchova

1

 

1

 

 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

Športové činnosti pohybového režimu

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispobilné hodiny

 

2

 

 

 

 

Odborné vzdelávanie – povinné predmety

 

35

 

 

 

12

Teoretické vzdelávanie

 

12

24

 

 

 

 

Ekonomické vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné ekonomické pojmy

 

 

 

 

 

 

 

Podnikanie a podnikateľ

 

 

 

 

 

 

 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku

 

 

 

 

 

 

 

Peniaze, mzdy, dane a poistné

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanci

 

 

Ekonomika

2

2

 

Medzinárodný trh práce

 

 

 

 

 

 

Dlhodobý majetok

 

 

 

 

 

Kalkullácie a orzpočtovanie

 

 

Účtovníctvo

4

4

Účtovníctvo v poisťovniach

 

 

 

 

 

Finančná analýzla

 

 

 

 

 

Účtovníctvo v bankách

 

 

 

 

 

 

Základné pojmy

 

 

 

 

 

Získavanie informácií

 

 

 

 

 

Poskytovanie informácií

 

 

 

 

 

 

 

Účtovnícky softvér

 

 

 

 

 

Elektronická komunikácia

 

 

 

 

 

 

Technické a technologické vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné technické a technologické pojmy

 

 

 

 

 

 

Suroviny a materiál

 

 

Strojárska výroba

2

2

Technologické a technické vybavenie

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné písomnosti

 

 

Obchodná korešpondencia

1

 

 

Písomnosti při styku s finančnými  subjekatami

 

 

 

 

 

 

Vybavenie sekretariátu

 

 

Výpočtová technika

2

2

 

Sekretariát

 

 

Sekretárske práce

1

2

 

Manipulácia s písomnosťami

 

 

 

 

 

 

Koncepcia marketingu

 

 

 

 

 

 

Marketiny a spotrebiteľ

 

 

Markteting

1

 

 

Realizácia obchodných operácií

 

 

 

 

 

 

Príprava zahraničnoobchodných operácií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právna náuka

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická príprava

 

8

14

 

 

6

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

 

Odborná prax

7

7

 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách

 

 

 

 

 

Sekretariát

 

Voliteľné predmety

0

0

 

Ěkonomický a účtovnícky softvér

 

 

 

 

 

 

 

Základné pravidlá spoločenského správania

 

 

 

 

 

 

 

Administratívne práce v prevádzke

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilné hodiny

 

15

Disponibilné hodiny spolu

17

17

 

CELKOM

 

66

Teoretická príprava

27

28

 

 

 

 

Praktický výcvik

7

7

 

 

 

 

SPOLU

35

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

 
 

2414 4 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNÝch ODBOROCH

 
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH

 
     
 
 

Učebné odbory