Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 
 

Učebné odbory

 

6476 4 technicko-administratívny pracovník

Technicko-administratívny pracovník

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 00  Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

EKONOMIKA  

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6475 2 technicko-administratívny pracovník

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01. 09. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6453 2 00 knihár

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNÝCH ODBOROCH

 
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMIV UČEBNÝCH ODBOROCH

 
 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE

 
 

Príloha: Výchova mimo vyučovania pri SOŠ pre žiakov pre TP pri IPR občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava