Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 
 

Učebné odbory

 

6476 4 technicko-administratívny pracovník

 
 

6453 2 00 knihár

KNIHÁR

Andersenov jednonohý cínový vojačik by sa nedostal do sveta

(a vlastne ani do rozprávky), keby bol rovnaký ako jeho spolubojovníci, odliati z rovnakej várky, rovnakého cínu a v rovnakom čase...

Dušan Brindza

(Sociálna politika a zamestnanosť 6/2006)

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

KNIHÁR

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6453 2 00 knihár

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu 

Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01. 09. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

4 Charakteristika školského vzdelávacieho programu v učebnom odbore 6453 2 00 knihár

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

KNIHÁR  

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6453 2 00 knihár

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu

Príprava v školskom vzdelávacom programe 6453 2 00 knihár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v školských dielňach. Trojročný učebný odbor je koncipovaný tak, aby umožňoval občanom so zdravotným postihnutím  získať stredné odborné vzdelanie, všeobecné odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti pre výkon povolania, prípravy na pracovné uplatnenie  a prípravy pre trh práce.

Absolvent, pokiaľ mu to umožňuje jeho zdravotný stav, je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky, dodržiava bezpečnostné predpisy pri práci, uznáva a rešpektuje pracovnú a osobnostnú spoluprácu v kolektíve, princípy osobnej a kolektívnej zodpovednosti pri plnení pracovných úloh.

V spolupráci s autoškolou môžu uchádzači získať oprávnenie viesť motorové vozidlo.

Výstupným certifikátom vzdelávania je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

 

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy Záujemcovia o štúdium v našej škole zašlú:

 • Prihlášku (žiadosť) na prijatie do SOŠ pre žiakov s TP
 • Odborný lekársky nález s doporučením
 • prijatia do SOŠ pre žiakov s TP
 • Kompletná zdravotná dokumentácia, resp. jej výpis

 

Po doručení potrebných dokladov je uchádzač pozvaný do SOŠ na 5 dní do Poradne pre voľbu povolania. Na základe doporučenia pracovníkov Poradne pre voľbu povolania v SOŠ pre žiakov s TP a vlastného záujmu je uchádzač prijatý do najvhodnejšieho učebného alebo študijného odboru.

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať  pri riešení odborných problémov. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná ovládajú technických zariadení, automatizačných prostriedkov, hardvéru a softvéru počítačov, prístrojov a zariadení, elektrotechno- lógie, základov  ekonomiky výroby a služieb.

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Kladie sa zvýšený dôraz na obsah vzdelávania, jako aj na  požadované kompetencie a výsledky vzdelávania. Na škole sa snažíme rozvoj individuality každého jednotlivca, s dôrazom na požadované kľúčové kompetencie pre výkon povolania. Keďže ide o žiakov telesne postihnutých a zdravotne oslabených, akceptujeme na škole individuálne pracovné tempo každého žaka, rešpektujeme špecifické vzdelávacie potreby, jednotlivca. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov. 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy. Praktická príprava prebieha v školských dielňach, v prvom ročníku v strojárskej dielni, v druhom a treťom ročníku v elektrotechnickej dielni. Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne.

Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s telesným postihnutím a zdravotným oslabením, s výnimkou poruchy zraku (farbocitlivosť), onemocnenia sprevádzané poruchami pohybových funkcií a koordinácií horných končatín  a záchvatové stavy.. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom druh postihnutia, na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy.

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti.

Veľké množstvo záujmových krúžkov  ponúka našim žiakom možnosť efektívne využívať svoj voľný čas.

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení. 

 

4.2 Základné údaje o štúdiu

Dĺžka štúdia:

3  roky

Forma štúdia:

 

denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

-úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

-zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia štúdia:

záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list

 

Poskytnutý stupeň vzdelania[1])

- stredné odborné vzdelanie

- ISCED 3C

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Učebný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania knihár, ktorí sa uplatnia v štátnych a súkromných podnikoch a  v samopodnikateľskej činnosti, v organizáciách ako sú tlačiarne, reklamné agentúry, vydavateľstvá, umelecké remeslá, umelecké agentúry a archívy.   

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

 

- vzdelávacie programy   nadstavbového  štúdia  pre

  absolventov 3-ročných učebných odborov.

- špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú

  kvalifikáciu absolventov.

4.3 Organizácia výučby

Príprava v školskom vzdelávacom programe Knihár v učebnom odbore 6453 2 00 knihár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v týždňových cykloch – strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania a jeden týždeň odborného výcviku.

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, odbornú komunikáciu s využitím technických termínov, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi ekológie, etiky, a zásadami spoločenského správania a komunikácie. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť všeobecných odborných vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebných pre výkon povolania Odborné predmety sa vyučujú v v školských odborných učebniach a elektrotechnickom laboratóriu. Odborné vzdelávanie je doplňované odbornými exkurziami. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie  osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v školských dielňach. Praktická príprava prebieha v 1 strojárskej dielni v 2. a 3. ročníku v elektrotechnickej dielni. 

Učebný odbor 6453 2 00 knihár integruje teoretické a praktické vyučovanie.

 V 1. ročníku dominujú vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný výcvik je zameraný na osvojenie si základných pracovných činností a návykov, ktoré sú potrebné pri vykonávaní jednotlivých výrobkoch

V druhom a treťom ročníku na teoretickom vyučovaní dominujú odborné predmety.  Odborný výcvik je zameraný na náročnejšie pracovné postupy pri špeciálnych knihárskych  prácach, prehlbovanie výtvarnej činnosti, samostatnosti, individuálnych prácach

Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci vyskúšali a nacvičili a  schopnosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať v bežnej praxi Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľa  a majstra odborného výcviku.

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu.

 

4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka

Na prijatie do učebného odboru 6453 2 00 knihár môžu byť prijatí uchádzači s vhodným zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým:

poruchami zraku (rozlíšenie farieb - farbocitlivosť), ťažkými poruchami sluchu, chorobami nervového systému, onemocnenia sprevádzané poruchami pohybových funkcií a koordinácií (manuálna spôsobilosť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom),  epilepsiou a záchvatovými stavmi.

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí lekár IPR v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia. 

Najčastejšie choroby a ohrozenia zdravia v dôsledku výkonu povolaní v odboroch 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby na stupni vzdelania ISCED 3C vznikajú pri nedodržaní bezpečnosti práce, hlavne pri zariadeniach vysokého napätia a pri prácach na zariadeniach pod napätím. Medzi hlavné faktory vzniku ohrozenia zdravia môžeme zaradiť neodbornú manipuláciu, nedodržanie bezpečných vzdialeností od živých častí, nedostatočné zabezpečenie pracoviska pri práci na VN a VVN zariadeniach, svojvoľné a neodborné porušenie, zábran a krytov elektrických zariadení, používanie poškodeného pracovného náradia a pod.

 

4.5 Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce

Problematika bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce je neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádza z platných právních predpisov – zákonov, vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. V priestoroch určených na teoretické a praktické vyučovanie je nutné vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce. Pod základnými podmienkami zabezpečenia bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce rozumieme dôkladné oboznámenie žiakov o:

 • predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; oboznámenie so správnymi technologickými postupmi pri vykonávaní praktických činností,
 • dôležitosti dodržiavania zásad hygieny a poriadku na pracovisku v priamom vzťahu ku kvalite vykonávanej práce a zabráneniu úrazu na pracovisku,
 • protipožiarnych predpisoch a poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom a iných pracovných úrazoch,
 • nutnosti pracovného odevu a pracovnej obuvi pri prácach na odbornom výcviku,
 • používaní osobných ochranných pomôcok (rukavice, okuliare a pod.)
 • a bezpečného ručného, príp. strojového náradia pri vykonávaní praktických činností,
 • význame výstražných tabuliek na elektrických zariadeniach vo vzťahu
 • k predchádzaniu pracovných úrazov,
 • hasení elektrických zariadení vzhľadom na možnosť úrazu elektrickým prúdom,
 • nutnosti pohybu na pracovisku len na miestach vopred určených pre prípravu, prácu a odpočinok ( dielňa, učebňa, šatňa, sociálne zariadenia a pod.).

Nácvik a precvičovanie praktických činností môžu žiaci vykonávať len v rozsahu určenom učebnými osnovami. Kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce zabezpečuje kvalifikovaný dozor t. j. učiteľ, majster odborného výcviku alebo kvalifikovaný zamestnanec firmy. Poučenie o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a hygieny práce na pracovisku, vykonávané na začiatku príslušného školského roka (školská resp. Firemná dielňa, odborné laboratórium a pod.), žiak potvrdí svojím podpisom v príslušnej pedagogickej dokumentácii (denník MOV, triedna kniha a pod.).

Pod dozorom rozumieme sústavnú prítomnosť osoby poverenú vedením praktického, resp. teoretického vyučovania na mieste výkonu. Ak osoba vizuálne neobsiahne súčasne všetky pracovné miesta praktického, resp.teoretického vyučovania, musí vykonávať sústavnú kontrolu žiakov.

 

5 Profil absolventa učebného odboru 6453 2 00 knihár

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

KNIHÁR 

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6453 2 00 knihár

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

5.1 Celková charakteristika absolventa

Absolvent učebného odboru 6453 2 knihár je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať a ovládať stanovené polygrafické operácie pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vie vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a technologickej dokumentácie, hospodárne využívať materiál a energiu.

Pre kvalifikované vykonávanie činnosti má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je adaptibilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne aj v tíme. Trvale sa zaujíma o vývoj svojho odboru, používa racionálne metódy práce, dôležité manuálne zručnosti koná rozvážne, tvorivo a rozhodne v súlade s právnymi normami.

Absolvent sa uplatní v polygrafických organizáciách, umeleckých štúdiách, v archívoch, umeleckých remeslách, reštaurátorských dielňach a pod.

 

 5.2 Kompetencie absolventa

5.2.1 Kľúčové kompetencie

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj z nevýhodnených sociálnych skupín.

Absolvent má:

·         rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých,

·         komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni,

·         formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne a jazykovo správne,

·         zúčastňovať sa aktívnej diskusii, formulovať svoje názory a postoje, 

·         ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,

·         chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť,

·         spracovávať bežné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty,

·         dodržiavať jazykové a štylistické normy,  

·         používať odbornú terminológiu a symboliku,

·         vyjadrovať sa vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa,

·         využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií,

·         ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať,

·         ovládať užívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu gramotnosť ako východisko pre  celoživotné vzdelávanie,

·         rozvíjať svoju tvorivosť,

·         využívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na vzdelávanie v celej Európe.

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, seba zdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.

Absolvent má:

·         posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania a správania sa v rôznych situáciách,

·         vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

·         určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

·         stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

·         reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,

·         plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

·         overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

·         zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného cieľa v pracovnom kolektíve,

·         pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností,

·         mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

·         prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

·         predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

·         prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod.  Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

·         využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému,

·         pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob  riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov,

·         uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových operácií,

·         zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať  a využívať ich pre optimálne riešenie základných pracovných problémových situácií, zvažovať výhody a nevýhody navrhovaných riešení,

·         vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho,

·         spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.        

Podnikateľské spôsobilosti

Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské výkony.  Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak.

Absolvent má:

­          mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

­          využívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné,

­          sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

­          poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,

­          mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

­          mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojími predstavami a reálnymi predpokladmi,

­          interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania,

­          vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích príležitostiach,

­          využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak, v oblasti sveta práce, ako aj v oblasti vzdelávania,

­          primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný potenciál a svoje odborné ciele,   

­          vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky,

­          poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku druhých,

­          poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov,

­          poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie,

­          identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu),

­          robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,

­          chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

­          dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

e)        Spôsobilosť využívať informačné technológie

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom čase.  Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.

Absolvent má:

·         ovládať počítač,  poznať jeho základné častí  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy,

·         pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,

·         pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebného pre výkon povolania,

·         ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

·         učiť sa používať nové jednoduché aplikácie,

·         komunikovať elektronickou poštou, využívať jednoduché prostriedky online a offline komunikácie,

·         vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,

·         základom  grafického znázorňovania a vedieť ho podľa potreby využiť v praktickom živote,

·         evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

·         chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

·         posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plno hodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú seba poznávanie, seba kontrolu a seba reguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom prispievajú k životu a práci k spoločnosti založených na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratickému systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumeniu si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.  

Absolvent má:

·         rozumieť podstate sveta na primeranej úrovni,

·         rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

·         konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

·         dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

·         konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

·         uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

·         zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

·         rešpektovať rôzne názory na svet,

·         chápať význam životného prostredia pre človeka a konať v duchu udržateľného rozvoja,

·         uznávať hodnotu života, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život a spoluzodpovednosť  pri ochrane života a zdravia iných,

·         uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

·         podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah.

·         orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty  na ich odstránenie,

·         pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť a aplikovať ich v globálnom kontexte.

 

5. 2. 2 Všeobecné kompetencie

Absolvent má:

·         plynule komunikovať v štátnom jazyku, formulovať, vyjadriť a tlmočiť svoje myšlienky, pocity, fakty, koncepty a názory  ústnou a písomnou formou na primeranej úrovni,                                       

·         byť schopný vyjadrovať sa súvisle v písomnom a ústnom prejave,

·         gramaticky a štylisticky správne formulovať a vyjadrovať myšlienky a obsah ústnou a písomnou formou,

·         vyjadrovať sa odbornou terminológiou v rámci svojho odboru,

·         formulovať bežne používané písomnosti v štandardných životných situáciách,

·         ovládať základy komunikácie aspoň v jednom z cudzích jazykov v bežných životných a pracovných situáciách, formulovať a vyjadrovať jednoduché myšlienky, pocity a názory,

·         správne odpovedať na položené otázky,

·         rozlišovať spisovné a nespisovné výrazy a texty,

·         používať jednoduché jazykové štýly,

·         používať jazykové príručky a slovníky, orientovať sa v nich a korigovať podľa nich vlastné texty,

·         poznať kultúru krajín, ktoré hovoria cudzím jazykom,

·         používať základné matematické postupy na riešenie problémov v každodenných životných a pracovných situáciách,

·         používať všetky druhy čísel a počtové výkony s číslami,

·         orientovať sa v matematických tabuľkách,

·         znázorňovať jednoduché údaje na diagrame a grafe a vedieť ich čítať,

·         poznať základné geometrické útvary a vykonať jednoduché merania a výpočty,

·         používať mapy pri orientácií v teréne, vedieť sa v nich orientovať,

·         mať základné poznatky o prírodných javoch, človeku a vedieť ich vysvetliť, 

·         mať základné vedomosti o princípoch prirodzeného sveta, metódach a technologických postupoch,

·         diskutovať o základných prírodovedných otázkach,

·         vnímať svet a veci v pohybe a čase,

·         rozvíjať predstavivosť prostredníctvom pohybových aktivít, využívať ich v športe a každodennom živote,

·         využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch,

·         mať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom,

·         schopnosť vyhľadávať, využívať a triediť rôzne informácie,

·         vedieť sa písomne dorozumieť prostredníctvom internetu,

·         orientovať v školskej a verejnej knižnici, múzeu, galérií a na iných spoločenských miestach,

·         poznať základné zákonitosti spoločenského vývoja v podmienkach európskej kultúry a riadiť sa nimi pri hodnotení bežných spoločenských javov,

·         poznať svetové národné kultúrne dedičstvo, podmienky a motívy jeho vzniku,

·         osvojiť si schopnosť medziľudského porozumenia a prirodzenej komunikácie,

·         riešiť problémy samostatne alebo v malej skupinke,

·         zúčastňovať sa života v spoločnosti, spolupracovať, robiť kompromisy a riešiť konflikty,

·         zvládať svoje emócie, kontrolovať a regulovať svoje správanie, byť empatický, tolerantný a podporovať prácu iných,

·         poznať a obhajovať svoje práva a záujmy v súlade s právami a záujmami iných,

·         vyjadrovať odlišné stanoviská a porozumieť im,

·         rešpektovať všeľudské etické hodnoty, ľudské práva a slobody, poznať a uplatňovať svoje právo,

·         mať všeobecnú predstavu o svojom životnom smerovaní,

·         preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konania,

·         starať sa o svoje zdravie a životné prostredie,

·         schopnosť plánovať jednoduché úlohy a dosiahnuť ich ciele.

 

5. 2. 3 Odborné kompetencie

Požadované vedomosti

Absolvent má:

základné ekonomické a právne vedomosti nevyhnutné pre výkon činnosti   v odbore,

poznatky o materiáloch a technológii ich výroby,

poznatky o zásadách organizácie prevádzky,

poznatky o zásadách  polygrafickej výroby tlačovín - tlačových médií

poznatky o charakteristike a technologických postupoch výroby,

základné vedomosti o organizácii práce vo výrobe,

poznatky o spracovaní a reprodukcii ilustrácií,

poznatky o zariadeniach a vybavení prevádzky,

poznatky o požiadavkách a normách hygieny a estetiky prostredia,

vedomosti o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnych pravidlách,

poznatky o  zásadách spoločenskej komunikácie,

poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa.

Požadované zručnosti

Absolvent vie:

- upraviť rukopis po technologickej stránke,

- aktívne využívať typografické pravidlá,

- prakticky používať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické pravidlá,

- orientovať sa v novo vyvinutých   výrobkoch a technológiách,

- navrhnúť a realizovať vlastné grafické návrhy,

- posúdiť technicko-výtvarnú kvalitu sadzby a ilustrácií,

- spracovať grafické návrhy,

- spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov,

- využívať výpočtovú techniku, najmä užívateľské programy pre grafiku,

- rozložiť stránky, alebo prvky v rozsahu tlačového hárku, alebo iného potláčaného materiálu

- zvládnuť základné knihárske operácie pri výrobe jednoduchých knihárskych     výrobkov a   technologické postupy výroby knižných väzieb,

- obnoviť knižnú väzbu,

- ovládať jednoduché práce podľa návodov a pod vedením v knihárňach a knihárskych prevádzkach,

- voliť a používať vhodné pracovné prostriedky,

- ovládať obsluhu príslušného strojového vybavenia,

- zabezpečiť ochranu zverených prostriedkov a majetku.

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje:

čestnosťou, zodpovednosťou a etikou správania sa voči zákazníkom a svojím spolupracovníkom;

schopnosťou pracovať v tíme;

primeranou odbornou komunikatívnosťou;

schopnosťou vhodným spôsobom prijímať a odovzdávať svoje skúsenosti;

dôslednosťou a schopnosťou zachovávať diskrétnosť v pracovných vzťahoch;

zodpovednosťou za zverený majetok;

schopnosťou dodržiavať zásady správnej životosprávy, osobnej hygieny a starostlivosti o zdravie.

 

Učebný plán učebného odboru 6453 2 00 knihár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola (názov, adresa)

SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov ŠkVP

Knihár

Kód a názov  ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov učebného odboru

6453 2 00 knihár

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

iné

vyučovací jazyk - slovenský

Štátny vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Vzdelávacie oblasti

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín celkom

Vyučovací predmet

Počet týž. vyučovacích hodín celkom

Disponibilné hodiny

Obsahové štandardy

 

 

22,5

Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety

25,5

 

 

 

Jazyk a komunikácia

12,5

 

 

 

 

 

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti

 

 

 

 

 

 

Komunikácia a slohová výchova

 

 

 

 

 

Práca s textom a získavanie informácií

3,5

Slovenský jazyk a literatúra

2

1,5

1

Rečové zručnosti

 

 

 

 

 

 

Jazykové prostriedky

 

 

 

 

 

Komunikačné situácie

9

Anglický jazyk

3

2,5

2,5

Poznatky o krajinách študovaného jazyka

 

 

 

 

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

2

 

 

 

 

 

Etická výchova/Náboženská výchova

1

Etická vých./Náboženská vých.

1

 

 

 

Človek v ľudskom spoločenstve

 

 

 

 

 

 

Človek ako občan

 

 

 

 

 

Človek a právo

1

Občianska náuka

1

 

 

Človek a ekonomika

 

 

 

 

 

Človek a príroda

1

 

 

 

 

2

Biologické a ekologické vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

Základy ekológie

Ekológia

1

 

Človek a životné prostredie

 

 

 

Všeobecná chémia

 

 

 

 

 

 

Anorganická chémia

Chémia

1

1

 

Organická chémia

 

 

 

 

Biochémia

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

1

 

 

 

 

1

Operácie s reálnymi číslami

 

 

 

 

 

 

Výrazy a ich úprava

 

 

 

 

Riešenie rovníc a nerovníc

Matematika

1

1

 

Funkcie

 

 

 

 

Planimetria

 

 

 

 

 

 

Výpočet povrchov a objemov telies

 

 

 

 

Práca s údajmi

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

6

 

 

 

 

 

Zdravie, telo a poruchy zdravia

 

 

 

 

 

 

Zdravý životný štýl

Telesná výchova

2

2

2

Pohybová výkonnosť a zdatnosť

 

 

 

 

Športové činnosti pohybového režimu

 

 

 

 

Odborné vzdelávanie – povinné predmety       

61,5

Odborné vzdelávanie – povinné predmety

 

 

 

 

Teoretická príprava

 

 

 

 

Ekonomické vzdelávanie

3

Odborné vzdelávanie – povinné predmety

64,5

 

 

 

Základné ekonomické pojmy

 

 

 

 

 

 

Podnikanie a podnikateľ

 

 

 

 

Podnik, majetok podniku a hospodárenie podniku

 

 

 

 

Peniaze, mzdy, dane a poistné

 

 

 

 

Zamestnanci

Ekonomika

 

1

2

Medzinárodný trh práce

 

 

 

 

Technické a technologické vzdelávanie

11

23

 

 

 

12

Základné technické a technologické pojmy

 

Stroje a zariadenie

1

 

 

 

Suroviny a materiál

Polygrafia

1

1

2

 

Technologické a technické vybavenie

Odborné kreslenie

1

1

 

 

Základné technologické postupy

Technológia

2

3

3

 

Polygrafické materiály

1

1

 

 

 

 

Aplikovaná výpočtová technika

1

2

2

 

Vytváranie obrazcov a rôznych tvarov

Estetická a výtvarná výchova

 

 

1

 

Praktická príprava

47,5

 

 

 

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

Odborný výcvik

15

15

17,5

 

Knihárske materiály a práca s nimi

Voliteľné predmety

1

 

 

 

Výroba jednoduchých knihárských výrobkov

Teoretická príprava

18

18

15,5

 

Pracovné nástroje, stroje, zariadenia pre knihársku výrobu

odb.prax

15

15

17,5

 

Pracovné postupy a jednotlivé operácie

spolu

33

33

33

 

Polotuhé a tuhé väzby

 

 

 

 

 

Disponibilné hodiny

15

 

 

 

 

 

CELKOM

99

 

99

 

 

 

Ochrana človeka a prírody

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNÝCH ODBOROCH

 
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMIV UČEBNÝCH ODBOROCH

 
 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE

 
 

Príloha: Výchova mimo vyučovania pri SOŠ pre žiakov pre TP pri IPR občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava