Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 
 

Učebné odbory

 

6476 4 technicko-administratívny pracovník

 
 

6453 2 00 knihár

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNÝCH ODBOROCH

 
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMIV UČEBNÝCH ODBOROCH


 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

KNIHÁR

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov učebného odboru

6453 2 00 knihár

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“). 

Vzhľadom k tomu, že sme špeciálna škola pristupujeme ku každému žiakovi individuálne s ohľadom na jeho zdravotný stav, zmyslové postihnutie, druh telesného postihnutia, zdravotného oslabenia, choroby, špecifickej poruchy učenia , či narušenej komunikačnej schopnosti. Žiaci s mentálnym postihnutím sa nevzdelávajú na našej škole.

Žiaci pred prijatím na štúdium absolvujú tzv. poradňu pre voľbu povolania, kde jeho zdravotný i psychický stav posúdia odborníci (psychológ, lekár, neurológ, špeciálny pedagóg) a vypracujú rehabilitačný list žiaka, kde je uvedený druh postihnutia, choroby, zdravotného oslabenia,  špecifická porucha učenia a pod. a tiež uvedený návod pre pedagogických zamestnancov ako najvhodnejšie postupovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

 
 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE

 
 

Príloha: Výchova mimo vyučovania pri SOŠ pre žiakov pre TP pri IPR občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava