Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 
 

Učebné odbory

 

6476 4 technicko-administratívny pracovník

 
 

6453 2 00 knihár

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNÝCH ODBOROCH

 
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMIV UČEBNÝCH ODBOROCH

 
 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE


 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Názov školského vzdelávacieho programu

KNIHÁR

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov učebného odboru

6453 2 00 knihár

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím v Bratislave považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za veľmi významnú kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov.

Skúšanie

Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a žiakom.

Hodnotenie

Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia.  Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.

 

10.1 Pravidlá hodnotenia žiakov

Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich aplikáciu.  

Nasledujúce pravidláplatné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:

1.    Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne.

2.    Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií.

3.    Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka.

4.    Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo.

5.    Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva.

6.    Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi.

7.    Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu.

8.    Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne.

9.    V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po vzájomnej dohode.

10. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu.

11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.

 

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu zameriavame predovšetkým na:

 

  • Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania.

            Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného štúdia.

            Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia:

      Žiak:

-       Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských a prírodných javov.

-       Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti.

-       Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť.

-       Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam.

-       Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav.

-       Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.

-       Si osvojil účinné metódy a formy štúdia.

 

  • Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania.

            Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie.

            Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia:

      Žiak:

-       Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie.

-       Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, samostatnosť a tvorivosť.

-       Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.

-       Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval na pracovisku poriadok.

-       Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie.

-       Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci.

-       Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov a náradia, prekonal prekážky v práci.

 

  • Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania.

            Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií.

            Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia:

      Žiak:

-       Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu.

-       Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.

-       Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti.

-       Preukázal kvalitu prejavu.

-       Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti.

-       Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické reakcie spoločnosti.

 

            Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom predmete.

Hodnotíme nasledovné:

-       Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia vedomosti, zručnosti a kompetencii.

-       Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia

-       Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia.

-       Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaže, hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod.

-       Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, súťažiach, výstavách a pod.

-       Obdobie hodnotenia:

-       Denne.

-       Mesačne.

-       Štvrťročne.

-       Polročne.

-          Ročne.

 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho programu formou záverečnej skúšky. Cieľom záverečnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Záverečná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním ZS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získaný výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.

ZS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí:

-          písomná časť,

-          praktická časť,

-          ústna časť.

Jednotlivé časti záverečnej skúšky (ZS) budú vychádzať z kompetencií schváleného školského vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.

písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej  téme.

Cieľom písomnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.

Cieľom praktickej časti ZS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru.

Cieľom ústnej časti ZS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.

ZS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na učebný odbor 6444 2 00 čašník, servírka. Podrobnosti o ZS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.

 

Témy záverečnej skúšky

Témy ZS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi o záverečnej skúške. Pri ZS sledujeme nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovej stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kriteriálneho hodnotenia výkonov.   

Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Profilová časť témy  ZS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci profilových predmetov. Aplikačná časť ZS uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť ZS má svoje podtémy, ktoré sú koncipované tak, aby absolvent mal možnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy a preukázať naplnenie všetkých výkonov v rámci danej témy. Naša škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na záverečné skúške nasledujúce pravidlá:

Každá téma má:

-          vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa učebného odboru

-          uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo príbuzných,

-          vychádzať z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť obsahu vzdelávania),

-          umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,

-          umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme ZS,

-          dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni vzdelania, svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú v téme ZS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného učebného odboru získal.

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj Záznam o výkone absolventa (nie skupinový). 

Pre hodnotenie ústneho prejavu na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá:

Stupeň hodnotenia

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu)

 

Výborný

·          Kontaktoval sa s poslucháčmi.

·          Rečníkovi bolo dobre rozumieť.

·          Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná.

·          Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené.

·          Slovná zásoba bola výrazovo bohatá.

·          Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety.

·          Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád.

·          Prejav bol výzvou k diskusii.

Chválitebný

·          Kontaktoval sa s poslucháčmi.

·          Rečníkovi bolo dobre rozumieť.

·          Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná.

·          Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené.

·          Slovná zásoba bola výrazovo bohatá.

·          Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety.

·          Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád.

·          Prejav mohol byť výzvou k diskusii.

Dobrý

·          Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi.

·          Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť.

·          Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku.

·          Príklady boli uplatnenie iba niekedy.

·          Slovná zásoba bola postačujúca.

·          Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety.

·          Dĺžka prejavu bola primeraná.

·          Prejav nebol výzvou k diskusii.

Dostatočný

·          Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi.

·          Rečníkovi bolo zle rozumieť.

·          Prejav nebol presvedčivý.

·          Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná.

·          Príklady boli nefunkčné.

·          Slovná zásoba bola malá.

·          Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety.

·          Dĺžka prejavu nezodpovedala téme.

Nedostatočný

·          Chýbal kontakt s poslucháčmi.

·          Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť.

·          Prejav nebol presvedčivý ai zaujímavý.

·          Chýbala hlavná myšlienka.

·          Chýbali príklady.

·          Slovná zásoba bola veľmi malá.

·          Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna.

·          Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný.

 

Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá:

Stupeň hodnotenia

Výborný

Chválitebný

Dobrý

Dostatočný

Nedostatočný

Kritériá hodnotenia

Porozumenie téme

Porozumel téme dobre

V podstate porozumel

Porozumel s nedostatkami

Porozumel so závažnými nedostatkami

Neporozumel téme

Používanie odbornej terminológie

Používal

samostatne

Používal s malou pomocou

Vyžadoval si pomoc

Robil zásadné chyby

Neovládal

Vecnosť, správnosť a komplexnosť odpovede

Bol samostatný, tvorivý, pohotový, pochopil súvislosti

Bol celkom samostatný, tvorivý a pohotový

Bol menej samostatný, nekomplexný a málo pohotový

Bol nesamostatný, často vykazoval chyby, nechápal súvislosti

Bol nesamostatný, ťažkopádny, vykazoval zásadné chyby

Samostatnosť prejavu

Vyjadroval sa výstižne, súvisle a správne

Vyjadroval sa celkom výstižne a súvisle

Vyjadroval sa nepresne, niekedy nesúvisle, s chybami

Vyjadroval sa s problémami, nesúvisle, s chybami

Nedokázal sa vyjadriť ani s pomocou skúšajúceho

Schopnosť praktickej aplikácie teoretických poznatkov

Správne a samostatne aplikoval

Celkom správne a samostatne aplikoval

Aplikoval nepresne,  s problémami a s pomocou skúšajúceho

Aplikoval veľmi nepresne, s problémami a zásadnými chybami

Nedokázal aplikovať

Pochopenie praktickej úlohy

Porozumel úlohe dobre

V podstate porozumel

Porozumel s nedostatkami

Porozumel so závažnými nedostatkami

Neporozumel úlohe

Voľba postupu

Zvolil správny a efektívny postup

V podstate zvolil správny postup

Zvolil postup s problémami

Zvolil postup s problémami a s pomocou skúšajúceho

Nezvolil správny postup ani s pomocou skúšajúceho

Výber prístrojov, strojov, zariadení, náradia, materiálov, surovín

Zvolil správny výber

V podstate zvolil správny výber

Zvolil výber s problémami

Zvolil výber s problémami a s pomocou skúšajúceho

Nezvolil správny výber  ani s pomocou skúšajúceho

Organizácia práce na pracovisku

Zvolil veľmi správnu organizáciu

V podstate zvolil dobrú organizáciu

Zvolil organizáciu s problémami

Zvolil organizáciu s problémami a s pomocou skúšajúceho

Nezvládol organizáciu 

Kvalita výsledku práce

Pripravil kvalitný produkt/činnosť

V podstate pripravil kvalitný produkt/činnosť

Pripravil produkt/činnosť s nízkou kvalitou

Pripravil produkt/činnosť s veľmi nízkou kvalitou

Pripravil nepodarok

Dodržiavanie BOZP a hygieny pri práci

Dodržal presne všetky predpisy

V podstate dodržal všetky predpisy

Dodržal predpisy s veľkými problémami

Dodržal iba veľmi málo predpisov

Nedodržiaval predpisy

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky

budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík učebného odboru.

 

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka.  Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií.

 

Stupne prospechu a celkový prospech

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami:

1 – výborný

2 – chválitebný

3 – dobrý

4 – dostatočný

5 – nedostatočný

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami:

1 – veľmi dobré

2 – uspokojivé

3 – neuspokojivé

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto:

-          prospel s vyznamenaním

-          prospel veľmi dobre

-          prospel

-          neprospel

Žiak je neklasifikovaný, ak jeho absencia v danom predmete prekročila 40% celkovej dochádzky (riaditeľ školy môže odsúhlasiť skúšku na doplnenie klasifikácie. Žiak je neklasifikovaný aj v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto skutočnosti musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je žiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. Záverečná skúška sa môže opakovať v zmysle právnych predpisov.

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční preskúšanie žiaka do 14 dní od doručenia jeho žiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode medzi žiakom a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi.

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.

Výchovné opatrenia

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, výstraha triedneho učiteľa, výstraha riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné opatrenie musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať lepšie výkony.

 
 
 

Príloha: Výchova mimo vyučovania pri SOŠ pre žiakov pre TP pri IPR občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava