Školský vzdelávací program

 
 

Úvod

 
 

Študijné odbory

 
 

Učebné odbory

 

6476 4 technicko-administratívny pracovník

 
 

6453 2 00 knihár

 
 

PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V UČEBNÝCH ODBOROCH

 
 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMIV UČEBNÝCH ODBOROCH

 
 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE

 
 

Príloha: Výchova mimo vyučovania pri SOŠ pre žiakov pre TP pri IPR občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM

Výchova mimo vyučovania pri SOŠ pre žiakov pre TP pri IPR občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava

Úsek výchovy mimo vyučovania – VMV je súčasťou Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím, ktorý poskytuje výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť žiakom SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím. Úsek VMV – ubytovacia časť a pedagogický personál sídli v hlavnej budove Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím- IPR.

Ubytovaní žiaci počas pobytu v internáte môžu rozvíjať svoje kompetencie dobrovoľnou účasťou na záujmovej činnosti a na výchovno-vzdelávacích aktivitách. Medzi kľúčové kompetencie žiaka školského internátu patria:

- vzťah k celoživotnému vzdelávaniu,

- komunikačné,

- pracovné,

- sociálne,

- občianske a

- kultúrne kompetencie.

Ciele a poslania výchovy:

1.V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti školských internátov systémovo uplatňovať tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, v ktorého centre pozornosti je dieťa a žiak, jeho potreby a záujmy.

2. Cieľom je výchovno-vzdelávacia činnosť a uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít (§ 117 ods. 1 a ods.2 školského zákona). V bežnej praxi je hlavnou činnosťou príprava na vyučovanie.

3. Realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania rodinného prostredia dieťaťa a žiaka uplatňovať pozitívnu komunikáciu s rodinou dieťaťa a žiaka v prospech jeho výchovy.

4. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v školských internátoch uskutočňovať podľa schváleného výchovného programu.

5. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka s orientáciou na rozvoj osobnosti žiaka pripraveného na aktívny život v otvorenej informačnej multikultúrnej spoločnosti.

6. Uplatňovať neformálne vzdelávanie detí a žiakov.

7. Dodržiavať práva dieťaťa a žiaka pri rešpektovaní školského poriadku školského internátu.

8. Zapojiť sa do vyhlásených výziev MŠ SR, napr.„Otvorená škola, Elektronizácia a revitalizácia školských internátov, Šport a pod.“, ako aj do výziev iných rezortov vhodných pre školské internáty.

Výchova mimo vyučovania - internát pri realizácii nových princípov výchovy a vzdelávania napĺňa tri základné funkcie, a to výchovno-vzdelávaciu, psychologickú a socializačnú.

Výchovno-vzdelávacia funkcia: zabezpečuje kvalitnú prípravu na vyučovanie, výchovu

a vzdelávanie vo voľnom čase, orientovanú na komplexný a zdravý rozvoj osobnosti žiaka.

Nadväzuje na výchovu v rodine a výchovno-vzdelávaciu prácu školy, motivuje žiaka k aktívnej forme prežívania voľného času. Ponúka mu kvalitné, príťažlivé, výchovno-vzdelávacie aktivity s rešpektovaním špeciálnopedagogických princípov učenia.

Psychologická funkcia: rešpektuje psychohygienické požiadavky žiakov, ich individuálne

štýly učenia sa pri príprave na vyučovanie a učenia sa vôbec, zabezpečuje vytváranie prostredia čo najviac podobnému rodinnému prostrediu, podporuje individuálny rozvoj žiaka, rozvíja samostatné kritické a tvorivé myslenie žiaka.

Socializačná funkcia: vytvára priestor pre rozvoj kvalitných medziľudských vzťahov

vo výchovnej skupine, podporuje učenie žiaka samostatne tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíja sociálne zručnosti žiaka predovšetkým efektívne komunikovať, pomáhať druhým a vedie k obetavosti, spolupráci, tolerancii, otvorenosti a zodpovednosti.

 

Formy výchovy a vzdelávania

1.Diskusia 

2. Dialóg 

3. Vychádzka 

4. Tvorivá dielňa 

5. Anketa 

6. Dotazník

7. Argumentácia

8. Prieskum názorov

 

 

 

 

Metódy výchovy a vzdelávania:

 1. Brainstorming

 2. Povzbudenie

 3. Vysvetlenie

 4. Pozorovanie

 5. Názorná ukážka

 6. Motivácia

 7. Reflexia

 8. Riešenie konfliktov

 9. Hodnotová analýza

 10. Dramatizácia

11. Aktivizácia

12. Príklad

13. Rozhovor

Prostriedky výchovy a vzdelávania:

1. Práca

2. Literatúra

3. Televízia

4. Videotechnika

5. Časopisy

6. Pracovné, športové náčinie

7. Súťaž

8. Výstava

9. Kvíz,test

Tematické oblasti výchovy

Spoločenská výchova

Mravná výchova a výchova k hodnotám

Pracovná výchova a rozumová výchova

Estetická výchova

Telesná výchova

Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu

Ekologická výchova

 

Cieľové zameranie jednotlivých oblastí výchovy:

 

Spoločenská výchova

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

pochopiť význam kultúrneho správania sa a kultúrneho presadzovania sa

pochopiť význam  aktívnej spolupráce s ostatnými ľuďmi

uvedomiť si potrebu samostatného rozvíjania svojej osobnosti

samostatne a kriticky riešiť konflikty

posilniť hrdosť k národnej a štátnej príslušnosti

kultivovať kultúru vyjadrovania sa

kultivovať zručnosti využívať všetky dostupné formy komunikácie

participovať na živote v internáte

rozvíjať komunikačné zručnosti

osvojiť si informácie o princípoch aktívneho občianstva

rozvíjať schopnosti tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy

 

Mravná výchova a výchova k hodnotám

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

orientovať sa vo všeľudských hodnotách

pochopiť význam pozitívnych hodnôt ako sú zodpovednosť, spolupráca, tolerancia ...

vedieť prevziať zodpovednosť za svoje správanie

rozvíjať zručnosti sebauvedomenia, sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

pomenovať svoje silné a slabé stránky

prejavovať úctu k rodičom, starším, spolubývajúcim

pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

rozvíjať právne vedomie

 

 Pracovná výchova a rozumová výchova

Cieľové zameranie výchovnej  oblasti:

pochopiť potrebu autonómnosti v  príprave  na vyučovanie

využívať efektívne spôsoby učenia sa

pochopiť význam celoživotného vzdelávania

riešiť nové, neznáme úlohy a situácie

samostatne si vytyčovať osobné ciele

vyhľadávať  nové informácie

chápať význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

vedieť pracovať v skupine

rozvíjať manuálne zručnosti

získavať zručnosti potrebné pre praktický život

získavať informácie o alternatívnych pracovných zručnostiach ako je tvorba projektov, dobrovoľníctvo, streetwork.

 

     Estetická výchova

     Cieľové zameranie výchovnej  oblasti:

posilniť úctu ku kultúrnym národným hodnotám

rozvíjať vzťah k umeniu

rozvíjať talent a umelecké schopnosti

rozvíjať tvorivé schopnosti  a zručnosti

prejavovať záujem o všetky formy umenia

prejavovať vzťah k estetickej úprave prostredia

podieľať sa na tvorbe estetického prostredia

pochopiť význam  tvorivého spôsobu života

 

Telesná výchova

      Cieľové zameranie výchovnej  oblasti:

kultivovať hygienické návyky

rozvíjať schopnosť zodpovednosti za svoje zdravie

rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

poznať princípy zdravého životného štýlu

pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

pochopiť význam dodržiavania zásad zdravej výživy

pochopiť význam preventívnej starostlivosti o svoje zdravie

           

Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu

      Cieľové zameranie výchovnej  oblasti:

pochopiť význam zodpovedného vzťahu k partnerstvu

pochopiť význam zodpovednému vzťahu k sexuálnemu životu, k manželstvu, k rodičovstvu

pochopiť mravné aspekty rodinného života

rozvíjať praktické zručnosti súvisiace s rodinným životom

 

            Ekologická výchova

            Cieľové zameranie výchovnej  oblasti:

pochopiť význam  aktívnej ochrany životného prostredia

rozvíjať zručnosti pri samostatnej  činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Výchovný plán

 

Tematická oblasť výchovy:

Počet výchovno-vzdelávacích činností podľa ročníkov:

I. roč.

II. roč.

III. roč.

IV. roč.

V. roč. a viac

Spoločenská výchova

18

18

18

20

20

 

Mravná výchova a

výchova k hodnotám

18

28

28

20

15

Pracovná výchova

a rozumová výchova

36

18

18

14

10

Estetická výchova

18

18

18

18

18

 

Telesná výchova

18

18

18

14

10

 

Rodinná výchova a

výchova k manželstvu

a rodičovstvu

18

18

18

18

14

Ekologická výchova

18

18

18

18

14

 

             

 

 

 

Spoločenská výchova

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

- Slovenské tradície a zvyky

- Kultúrne pamiatky na Slovensku

- Prejaviť hrdosť k národnej a štátnej

  príslušnosti

- Spoločenská etiketa

- Diskusia

- Aktívne počúvanie

- Prejavy a formy šikanovania v škole a na 

  pracovisku

- Asertivita

- Interkulturálny dialóg

- Tolerancia

- Komunikovať kultúrnym spôsobom

- Uplatňovať vlastnú autonómiu v skupine

- Rešpektovať úlohy skupiny

- Rešpektovať názory ostatných ľudí

- Neverbálna komunikácia

- Verbálna komunikácia

- Práca s modernými IKT

- Komunikácia v cudzom jazyku /záujmová 

  činnosť/

- Využívať všetky dostupné formy

   komunikácie

- Vyhľadávať nové informácie

 

- Komunikácia v konflikte

- Komunikácia, ktorá pomáha

- Mediácia konfliktu –  metóda riešenia 

  konfliktu

- Samostatne riešiť konflikt

- Používať pozitívne prvky komunikácie

  v konflikte

- Sebavzdelávanie, aktívne občanstvo          

 

- Zaujať pozitívne postoje k potrebe  

  samostatného rozvíjania svojej osobnosti

- Spolupráca

- Medziľudské vzťahy

- Empatia

- Zaujať pozitívne postoje k tvorbe

  kvalitných medziľudských vzťahov

 

- Dobrovoľníctvo

- Interkulturalita

- Občianske združenia, neformálne skupiny

- Streetwork

- Participácia

- Orientovať sa v  princípoch aktívneho

  občianstva

 

 

 

Mravná výchova a výchova k hodnotám

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

- Zodpovednosť

- Spolupráca, participácia

- Tolerancia /stereotyp, predsudok,

   diskriminácia/

- Školský poriadok  internátu

- Režim dňa

- Orientovať sa vo všeľudských hodnotách

- Vyjadriť postoj k pozitívnym  hodnotám

- Byť zodpovedný za svoje  správanie

 

- Dodržiavať školský poriadok  a režim 

  dňa

- Emocionálna inteligencia

- Sebauvedomenie – techniky

- Sebahodnotenie – techniky

- Sebariadenie – techniky

- Sebamotivácia – techniky

- Sebaúcta

- Empatia – techniky aktívneho počúvania

- Vyjadriť a pomenovať svoje pocity 

   a emócie

- Pomenovať svoje silné a slabé stránky

- Prejaviť sebareguláciu

- Uplatňovať techniky sebamotivácie

- Poskytovať a prijímať spätnú väzbu

- Byť empatický k spolužiakom

- Rodičia a deti

- Postoj k členom rodiny a ostatným ľudom 

- Generačné konflikty

- Problémy zdravotne znevýhodnených  

  osôb

-Možnosti zdravotne znevýhodnených osôb

- Prejaviť úctu k rodičom, starším ľuďom,  

  osobám so zdravotným znevýhodnením

- Základné ľudské práva

- Detské práva

- Práva žiaka

- Povinnosti žiaka

- Dodržiavať základné princípy ľudských

 práv a osobných slobôd v spolužití v internáte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovná výchova a rozumová výchova

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

- Efektívne učenie – ako sa učiť

- Psychohygiena učenia sa 

- Režim dňa, povinnosti žiaka v internáte

- Sebavzdelávanie

- Sebahodnotenie, silné a slabé stránky

- Osobné ciele a očakávania

- Súťaž, kvíz

- Ako zvládnuť maturitné skúšky

- Kde na vysokú školu

- Výber zamestnania

- Práva a povinnosti zamestnanca

- Riešiť nové, neznáme úlohy a situácie

- Plánovať, hodnotiť a vytyčovať si osobné  

  ciele do budúcnosti

- Uplatňovať autonómnosť v príprave na

  vyučovanie

- Zaujať pozitívne postoje k osobnej

  zodpovednosti za vykonanú prácu

- Zaujať pozitívne postoje k celoživotnému

  vzdelávaniu

 

- Práca s rôznym materiálom

- Netradičné pracovné postupy

- Netradičné techniky

- Základy upratovania,

- Údržba odevov

- Súťažiace správanie

- Spolupracujúce správanie

– Pracovať a kooperovať  v skupine

-  Aplikovať praktické zručnosti potrebné

   pre bežný život

- Rozvíjať manuálne zručnosti

 

 

 

Estetická výchova

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

- Regionálne tradície a zvyky

- Kultúrne pamiatky regiónu a Slovenska

- Prejavovať úctu ku kultúrnym  a 

  národným tradíciám

- Klasické umenie

- Moderné umenie

 -Kultúrne podujatia - divadlo, opera,

  koncert

- Zaujať pozitívne postoje k umeniu

 

- Vlastná tvorba 

- Úprava oblečenia, úprava tváre, úprava

   vlasov

- Pozdrav, predstavenie sa

- Kurz spoločenského správania

- Slávnostné príležitosti

- Kultúra stolovania

- Aplikovať základné zásady spoločenskej

  etikety

- Rozvíjať tvorivé schopnosti

- Podieľať sa na tvorbe

  estetického prostredia

 

- Kultúra vyjadrovania sa, vulgarizmy,

 slang

- Rozlišovať vulgárne a kultúrne správanie

 

- Menšiny

- Kultúrne zvyky a prejavy  iných národov 

  a kultúr

- Rešpektovať iné kultúry a kultúrne 

  tradície

 

Telesná výchova

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

- Prevencia pred chorobami

- Racionálna výživa

- Moderný človek nefajčí

- Zvládnutie záťaže a stresu

- Relaxačné cvičenie

- Otužovanie a posilňovanie organizmu

- Ako povedať nie drogám

- Zdravý životný štýl

- Osobná hygiena

- Pomenovať škodlivosť fajčenia, alkoholu 

  a iných drog

- Aplikovať  princípy zdravého životného

  štýlu

- Zaujať pozitívne postoje k preventívnej 

  starostlivosti o svoje zdravie

- Zaujať pozitívne postoje k pravidelnému

  cvičeniu a telesnému pohybu

- Zaujať pozitívne postoje k dodržiavaniu

  zásad zdravej výživy

 

Rodinná výchova a výchova k rodičovstvu a manželstvu

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

- Porozumenie a tolerancia v partnerskom

  živote

- Rizikový partner

- Vernosť, spolupráca, dôvera, rešpekt 

- Prejavy týrania v rodine

- Krízové centrá

- Porozumieť mravným aspektom 

   rodinného života

- Zaujať pozitívne postoje k zodpovednému

  vzťahu k partnerstvu

 

- Sexuálne kontakty

- Následky, zodpovednosť

- Plánované rodičovstvo

- Zaujať pozitívne postoje k zodpovednému

  vzťahu k sexuálnemu životu,

   k manželstvu a k rodičovstvu

- Základné práce v domácnosti 

- Hospodárenie

- Deľba práce

- Prejaviť praktické zručnosti súvisiace so 

  životom v rodine

 

 

Ekologická výchova

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

- Šetrenie energiami

- Využitie odpadového materiálu

- Triedenie odpadu

- Starostlivosť o zeleň

- Schopnosť samostatnej činnosti pri

  ochrane životného prostredia

- Prejaviť pozitívne postoje k ochrane

  životného prostredia

 

Výchovné osnovy v jednotlivých tematických oblastiach  výchovy

 

Spoločenská výchova

 

 

Obsah

Metódy, formy

1.roč.

Počet VVČ             

 

2.roč.

Počet VVČ

3.roč.

Počet VVČ

4.roč.

Počet VVČ

5.roč.

Počet VVČ

Posilniť hrdosť k národnej a štátnej príslušnosti

 

Slovenské tradície a zvyky

Kultúrne pamiatky na Slovensku

 

Prezentácia

Výstava

Vedomostný   kvíz

Interaktívne podujatie

Fórum invencie

1

1

2

2

2

Pochopiť význam  kultúrneho  správania a kultúrneho presadzovania sa

Asertivita

Diskusia

Spoločenská etiketa

Prejavy formy šikanovania v škole, internáte, na pracovisku

 

Rozhovor

Hranie rolí

Argumentácia a debata

Tréning

Beseda s odborníkom

Kurz spoločenského správania

3

1

1

2

2

Kultivovať  kultúru vyjadrovania sa

Neverbálna komunikácia

Verbálna komunikácia

 

Hranie rolí

Dramatizácia

Tréning

Zážitková aktivita – hra

2

1

1

2

2

Kultivovať  zručnosti  využívať všetky dostupné formy komunikácie

Práca s modernými IKT

Komunikácia v cudzom jazyku

Záujmový krúžok

1

1

1

-

-

Participovať  na živote v internáte

Súťaže, kvízy

Kultúrne podujatia

Rada internátu

Žiacka rada

 

Diskusia

Argumentácia

Subsidiarita

Práca v redakčnej rade intern. časopisu

1

2

3

3

3

Vedieť efektívne komunikovať

 

Aktívne počúvanie

Prijímanie a dávanie spätnej väzby

Debata

Hranie rolí

Dramatizácia

Iniciačná hra

Tréning

Dotazník

Anketa

Prieskum

2

2

3

3

3

Vedieť samostatne a kriticky riešiť  konflikty

Komunikácia v konflikte

Komunikácia, ktorá pomáha

Alternatívne riešenie konfliktu

 

Brainstorming

Hranie rolí

Tréning

Subsidiarita

Mediácia

Zážitková aktivita –hra

 

 

2

3

3

3

Osvojiť si informácie  o princípoch  aktívneho občianstva

Participácia

Dobrovoľníctvo

Interkulturálnosť Streetwork

Občianske združenia, neformálne skupiny mladých

Beseda s odborníkom

Aktivácia

Tvorba projektu

Výmenný pobyt

Prezentácia

Subsidiarita

Dobrovoľníctvo

Peer program

Streetwork

2

2

2

2

2

Rozvíjať schopnosti  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy

Medziľudské vzťahy

Empatia, antipatia

Tolerancia

Rozhovor

Subsidiarita

Empatická analýza

Tréning

Diskusia

Iniciačná hra

Interaktívne podujatie

2

2

1

2

2

Uvedomiť si potrebu samostatného  rozvíjania svojej osobnosti

Sebavzdelávanie

Vytyčovanie osobných cieľov

Motivácia

Vyjasnenie hodnôt

Hodnotenie

Rozhovor

 

2

2

1

1

1

Pochopiť význam  aktívnej  spolupráce s ostatnými ľuďmi

Spolupráca a kooperácia

 

 

Subsidiarita

Stretnutie

vých. skupiny

Príprava podujatí vo VS a v internáte

Iniciačná hra

Tréning

Subsidiarita

Priebežne

Priebežne

Priebežne

Priebežne

Priebežne

 

Mravná výchova

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

1.roč,

Počet VVČ

2.roč.

Počet VVČ

3.roč.

Počet VVČ

4.roč.

Počet VVČ

5.roč.

Počet VVČ

 

Orientovať sa   vo všeľudských hodnotách

Spolupráca

Zodpovednosť

Tolerancia

Samostatnosť

Brainstorming

Vyjasnenie hodnôt

Príklad

Rozhovor

Hranie rolí

Tréning

Iniciačná hra

 

2

4

4

4

3

Pochopiť význam  pozitívnych hodnôt ako sú zodpovednosť, spolupráca, tolerancia .

Zodpovednosť, participácia

Školský poriadok internátu

Režim dňa

Stereotyp, predsudok

Diskriminácia

Motivácia

Vyjasnenie hodnôt

Rozhovor

Hodnotenie

Príklad

Tréning

Zážitková aktivita – hra

3

5

5

5

3

Vedieť prevziať zodpovednosť za svoje správanie

Povinnosti žiaka

Sebauvedome-nie

Motivácia

Subsidiarita

Hodnotenie

Príklad

Iniciačná hra

2

4

4

3

3

Rozvíjať  zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Sebariadenie

Sebamotivácia

Empatia

Hranie rolí

Subsidiarita

Reflexia

Autoreflexia

Tréning

Zážitková

aktivita - hra

Empatická analýza

2

4

4

3

3

Pomenovať svoje silné a slabé stránky

Sebauvedome-nie

Sebahodnotenie

Sebaúcta

Hranie rolí

Autoreflexia

Empatická analýza

Tréning

príklad

Zážitková aktivita - hra

1

4

4

2

1

Prejavovať  úctu k rodičom, starším, spolubývajúcim

Rodičia  a deti

Postoj k členom rodiny a ostatným ľuďom

Generačné konflikty

Problémy zdravotne znevýhodne-ných

Možnosti zdravotne znevýhodne-ných

Motivácia

Rozhovor

Diskusia

Hranie rolí

Tréning

Zážitková aktivita – hra

Beseda s odborníkom

2

3

3

-

-

Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

Základné ľudské práva

Detské práva

Práva žiaka

 

Aktivizácia

Vyjasnenie

hodnôt

Prezentácia

Beseda s odborníkom

Diskusia

Argumentácia

Iniciačná hra

2

2

2

-

1

Rozvíjať   právne vedomie

Dodržiavanie a porušovanie ľudských a detských práv

Subsidiarita

Diskusia

Beseda s odborníkom

Hranie rolí

Zážitková aktivita – hra

2

2

2

1

1

 

Pracovná výchova a rozumová výchova

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

1.roč.

Počet VVČ

2.roč.

Počet VVČ

3.roč.

Počet VVČ

4.roč.

Počet VVČ

5.roč.

Počet VVČ

Pochopiť potrebu autonómnosti v  príprave na vyučovanie

Sebavzdeláva-nie

Režim dňa

Povinnosti žiaka

 

Motivácia
Povzbudenie

Aktivizácia

Subsidiarita

Hodnotenie

Tréning

5

3

3

1

1

 

 

 

 

 

Využívať efektívne spôsoby učenia sa

Ako sa učiť

Psychohygiena učenia sa

Ako zvládnuť maturitné skúšky

Motivácia
Povzbudenie

Rozhovor

Reflexia

Subsidiarita

Hodnotenie

Tréning

Beseda s odborníkom

4

2

2

1

2

Pochopiť  význam celoživotného vzdelávania

Osobné ciele

Motivácia

Aktivizácia

Subsidiarita

Rozhovor

Diskusia

Hodnotenie

4

2

2

2

1

Vedieť samostatne si vytyčovať osobné ciele

Sebahodnotenie

Výber zamestnania

 

Motivácia

Rozhovor

Diskusia

Beseda s odborníkom

4

2

2

1

1

Chápať význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Sebavzdeláva-nie

Osobné ciele a očakávania

Kde na vysokú školu

Práva a povinnosti zamestnanca

Motivácia

Subsidiarita

Rozhovor

Diskusia

Beseda s odborníkom

Reflexia

Autoreflexia

4

2

2

2

1

Vedieť   pracovať v skupine

Súťaživé správanie

Spolupracujúce správanie

Diskusia

Rozhovor

Tréning

Zážitková aktivita – hra

Interaktívne podujatie

4

2

2

2

1

Rozvíjať   manuálne  zručnosti

Práca s rôznym materiálom

Netradične techniky

Netradičné pracovné postupy

Brainstorming

Motivácia

Aktivizácia

Príklad

Tréning

Záujmový krúžok

Vlastná práca

5

2

2

2

1

Získavanie  zručností potrebných  pre praktický život

Základy upratovania

Údržba odevov

Motivácia

Aktivizácia

Subsidiarita

Rozhovor

Hodnotenie

Tréning

Vlastná práca

5

2

2

2

1

Získavať informácie o alternatívnych pracovných zručnostiach ako je tvorba projektov, dobrovoľníctvo,streetwork

Projekty internátu

Občianske združenia

Nízkoprahové programy

Motivácia

Aktivizácia

Vysvetlenie

Subsidiarita

Beseda s odborníkom

Prezentácia projektu

Tvorba projektu

1

1

1

1

1

 

Estetická výchova

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

1.roč.

Počet VVČ

2.roč.

Počet VVČ

3.roč.

Počet VVČ

4.roč.

Počet VVČ

5.roč.

Počet VVČ

 

Posilniť úctu  ku kultúrnym národným hodnotám

Regionálne tradície a zvyky

Kultúrne pamiatky regiónu a Slovenska

Menšiny

Kultúrne zvyky a prejavy iných národov

Prezentácia kultúrnych tradícií a zvykov

Interaktívne podujatie

Fórum invencie

Diskusia

Zážitková aktivita – hra

2

2

2

2

2

Rozvíjať vzťah ku klasickému umeniu

Hudba

Tanec

Výtvarné umenie

 

Záujmový krúžok

Výstava

2

2

2

2

2

Rozvíjať  talent a umelecké schopnosti

Záujmové krúžky

Kultúrne podujatia v internáte

 

Motivácia

Aktivizácia

Tréning

Vlastná práca

Súťaž

Fórum invencie

3

3

3

3

3

Rozvíjať tvorivé schopnosti  a zručnosti

Vlastná tvorba

Práca s netradičným materiálom

Úprava oblečenia a zovňajšku

 

Motivácia

Aktivizácia

Fórum invencie

Tréning

Záujmový krúžok

Vlastná práca

Výstava

Súťaž

Tvorba projektu

1

1

1

1

1

Prejavovať záujem    o všetky formy umenia

Divadlo

Opera

Výstavy

Koncert

Moderné umenie

 

Motivácia

Aktivizácia

Analýza umeleckého diela

Návšteva kultúrneho

podujatia

4

4

4

4

4

Prejavovať  vzťah k estetickej úprave prostredia

Kultúra vyjadrovania sa

Kultúra stolovania

Brainstorming

Fórum invencie

Motivácia

Príklad

Rozhovor

2

2

2

2

2

Podieľať sa na tvorbe estetického prostredia

Vlastná práca

Pozdrav  Predstavenie sa

Kultúra vyjadrovania sa, vulgarizmy

Kurz spoločenského správania

Hodnotenie

Zážitková aktivita – hra

 

3

3

3

3

3

Pochopiť význam   tvorivého spôsobu života

Participácia

Vytyčovanie osobných cieľov

Subsidiarita

Motivácia

Diskusia

Rozhovor

Hodnotenie a 

sebahodnotenie

1

1

1

1

1

 

Telesná výchova

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

1.roč.

Počet VVČ

2.roč.

Počet VVČ

3.roč.

Počet VVČ

4.roč.

Počet VVČ

5.roč.

Počet VVČ

 

Kultivovať  hygienické návyky

Osobná hygieny

Psychohygiena

Motivácia

Rozhovor

Tréning

Hodnotenie

3

3

3

2

1

Pochopiť význam preventívnej starostlivosti o svoje zdravie

Prevencia pred chorobami

Motivácia

Aktivácia

Rozhovor

Vysvetľovanie

Beseda s odborníkom

Súťaž

3

3

3

2

1

Rozvíjať schopnosť zodpovednosti za svoje zdravie

Preventívne zdravotné prehliadky

 

Diskusia

Rozhovor

Vysvetľovanie

Beseda s odborníkom

Vedomostný kvíz

3

3

3

2

1

Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Relaxačné cvičenie

Otužovanie a posilňovanie organizmu

 

Motivácia

Aktivizácia

Tréning

Záujmový krúžok

Súťaž

3

3

3

2

2

Pochopiť škodlivosť fajčenia,  alkoholu a iných drog

Moderný človek nefajčí

Ako povedať nie drogám

Motivácia

Príklad

Vysvetľovanie

Prezentácia

Beseda s odborníkom

Peer program

Výcvik

Zážitková aktivita – hra

3

3

3

2

2

Pochopiť význam dodržiavania zásad zdravej výživy

Racionálna strava

Motivácia

Príklad

Vysvetľovanie

Zážitková aktivita – hra

Záujmový krúžok

Prezentácia

3

3

3

2

2

Poznať princípy zdravého životného štýlu

Zdravý životný štýl

Zvládnutie stresu a záťaže

Motivácia

Aktivizácia

Príklad

Výcvik

Tréning

Vysvetľovanie

Zážitková aktivita – hra

3

3

3

2

1

 

Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu

Cieľ

Obsah

Metódy, formy

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

 

Pochopiť význam  zodpovedného vzťahu k partnerstvu

Porozumenie a tolerancia

Prejavy týrania v rodine

Krízové centrá

Beseda s odborníkom

Vyjasnenie hodnôt

Diskusia

Dramatizácia

Hranie rolí

Zážitková aktivita – hra

5

5

5

5

4

Pochopiť význam zodpovedného vzťahu k sexuálnemu životu, k manželstvu, k rodičovstvu

Rizikový partner

Plánované rodičovstvo

 

Vyjadrenie hodnôt

Beseda s odborníkom

Hranie rolí

Vysvetľovanie

Rozhovor

Diskusia

Peer programy

5

 

 

5

5

5

4

Pochopiť mravné aspekty rodinného života

Vernosť

Sexuálne kontakty

Následky, zodpovednosť,

spolupráca, dôvera

Vyjasnenie hodnôt

Vysvetľovanie

Diskusia

Rozhovor

Beseda s odborníkom

Hranie rolí

5

5

5

5

4

Rozvíjať   praktické zručnosti súvisiace s rodinným životom

Základné práce v domácnosti

Hospodárenie

Deľba práce/ spolupráca

Aktivizácia

Subsidiarita

Diskusia

Vysvetľovanie

Hranie rolí

Tréning

Kurz varenia a pečenia

Záujmový krúžok

3

3

3

3

2

 

Ekologická výchova

Cieľ

Obsah

Metódy, formy

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

Pochopiť význam  aktívnej ochrany životného prostredia

Šetrenie energiami

Brainstorming

Aktivizácia

Vysvetľovanie

Príklad

Beseda s odborníkom

Dobrovoľníctvo

6

6

6

6

5

Rozvíjať  zručnosti pri samostatnej  činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Využitie odpadového materiálu

Triedenie odpadu

Motivácia

Aktivizácia

Vysvetľovanie

Príklad

Beseda s odborníkom

Súťaž

Interaktívne podujatie

6

6

6

6

5

Pochopiť význam  aktívnej ochrany životného prostredia

Participácia

Vlastná činnosť

Projekty internátu

Motivácia

Vysvetľovanie

Subsidiarita

Príklad

Beseda s odborníkom

Súťaž

6

6

6

6

4

Personálne zabezpečenie

Žiaci školského internátu sú rozdelení do deviatich výchovných skupín, z ktorých každá môže mať 10 žiakov. Výchovná skupina je heterogénna z hľadiska veku žiakov, druhu a stupňa ich postihnutia.

V ťažiskových, popoludňajších hodinách zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť 9 vychovávateľov, 1 športový inštruktor, 1 kultúrno-osvetová pracovníčka a zástupkyňa riaditeľa pre VMV. V nočných hodinách zabezpečuje pedagogický dozor 7 pomocných vychovávateľov. Všetci pedagogickí pracovníci spĺňajú kvalifikačné požadavky.

Materiálno- technické a priestorové podmienky

Internát má kapacitu 120 lôžok v jedno až trojposteľových izbách s kúpeľňou, ktorá je vybavená  umývadlom, sprchou a WC. Spoločenská miestnosť na každom poschodí má televízny prijímač so satelitným príjmom a DVD prehrávačom. Žiaci majú prístup na internet v miestnosti na to určenej. K dispozícii je 8 PC s multifunkčným zariadením a tlačiarňou.

Žiaci majú k dispozícii tri mikrovlné rúry a 4 chladničky a na 4. poschodí sa nachádza kuchynka.

Na záujmovú činnost slúžia 3 miestnosti, ktoré sú vybavené potrebným vybavením pre jednotlivé krúžky. Pre športové aktivity slúži športový areál s tenisovým kurtom, ihriskami, bežeckou dráhou a telocvična s posilňovňou.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

Žiaci sú po príchode do zariadenia oboznámení s hygienickými predpismi, s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výchove, s protipožiarnymi predpismi, s predpismi civilnej ochrany, o čom vychovávatelia vedú príslušný záznam.

Vedenie školského internátu vyžaduje a kontroluje dodržiavanie týchto predpisov a vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržiavaní.

Žiaci musia byť bezprostredne pred vykonaním práce poučení o BOZP. Počas práce majú žiaci zabezpečený odborný pedagogický dozor. Počas osobného voľna je zabezpečený pedagogický dozor žiakom, ktorí sa zdržiavajú v priestoroch internátu. Pri odchode žiakov domov, pri vychádzkach počas osobného voľna a pri individuálnych vychádzkach sa pedagogický dozor nezabezpečuje. Z bezpečnostných dôvodov nie je žiakom povolené zamykať sa v izbách ani v iných miestnostiach zariadenia. Žiakom je zakázané zasahovať do elektrickej inštalácie, prechovávať v izbách také tepelné elektrické spotrebiče ako varič, žehlička, kávovar, ohrievač, sendvičovač, hriankovač a pod. Povolené je používanie týchto spotrebičov iba v kuchynkách . Nie je povolené, v súlade s vnútornými smernicami o BOZP a PO, používať v izbách vlastné elektrospotrebiče s výnimkou rádioprijímačov na baterky. Používanie počítačov a varných kanvíc je možné len po predchádzajúcom súhlase zástupcu riaditeľa školy pre VMV. Prísne sa zakazuje používanie neodborne upravovaných rádioprijímačov, reproduktorových súprav a pod.

Žiakom nie je povolené premiestňovať inventár, poškodzovať steny, nábytok a ostatné zariadenie izieb lepením alebo iným pripevňovaním plagátov a vývesiek, či násteniek.

Žiaci v internáte nesmú používať otvorený oheň. Žiaci majú zakázané fajčiť, používať, prechovávať, obstarávať drogy, výbušniny, zbrane, psychotropné látky, alkohol, a to tak

v internáte ako aj mimo neho. Žiaci nesmú vo vzájomnom vzťahu používať vydieranie a útlak. Takéto konanie má za následok vylúčenie z internátu.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov:

A. Pravidelné kontroly:

-  ráno o 6,15 pri budíčku

-  o 14,00 pri nástupe výchovných skupín

- o 17,00 pri príprave na vyučovanie

- o 21,15 pri príprave na večierku

- o 21,30 pri večierke

- bodovanie poriadku na izbách každý štvrtok

B. Nepravidelné náhodné kontroly, resp. kontroly podľa potreby

V duchu tvorivo-humanistickej výchovy sa hodnotenie našich žiakov orientuje najmä na kladné hodnotenie, pochvalu a odmenu. Opatrenia vo výchove sú uvedené v školskom poriadku.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia

- kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti v školskom roku 2009/10 vydanom

Strednou odbornou školou pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1

- hospitačná činnosť vedúcej výchovy mimo vyučovania

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci pravidelne sledujú ponuku tvorivých dielní, kurzov Metodického centra Bratislavské kraja na Ševčenkovej ulici a podľa plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov aj sa aktívne zapájajú. Vychovávatelia absolvovali kurz posunkovej reči a kurz IKT. Vychovávatelia sledujú webové stránky – www.modernyučitel.sk, www.modernaskola.sk , www.statpedu.sk , www.minedu.sk, www.siov.sk, www.saaic.sk, www.fitucitela.sk