Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstaranie tovaru – služby

           „ Dodávka a montáž komplexného informačného systému pre stravovacie

            zariadenie“ postupom podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom

            obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých  zákonov.

         

         Ako verejný obstarávateľ podľa §6 ods.1 , písm.d) vykonávame obstarávanie zhotoviteľa  tovaru-služby podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z,z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Na základe uvedeného Vám predkladáme výzvu na predloženie cenovej ponuky na

predmet obstarávania opísaný v bode 2 tejto výzvy.

 

 

  1.   Základné identifikačné  údaje

    

       1.1  Obstarávateľ :  - Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným

                                         postihnutím, Mokrohájska 1 , Bratislava 4

                                       - Zastúpený   : PhDr. Dušan  P i r š e l - riaditeľ

                                       - IČO            : 00 603 457

                                       - Tel              : 02/ 54650062

                                       - Tel./FAX    : 02/54650063

                                       - Kontaktné osoby:

                                       – pre zmluvné  veci a verejné obstarávanie : Ing. Peter Hološka

                                                       Tet.:02/54131883,e-mail:peter.holoska@iprba.sk

                                                                                                                                                                             

     1.2. Typ  zmluvy         : Zmluva o dielo 

                                         

 

2.        Predmet obstarávania : “Dodávka a montáž komplexného informačného systému -softvéru pre stravovacie zariadenie“, Mokrohájska 1,    Bratislava .   

     2.1.   Opis predmetu obstarávania, :

        2.1.1 Predmetom obstarávania je:

                 Zhotovenie stavby: „Dodávka montáž a sprevádzkovanie softvéru pre

                 stravovacie zariadenie“ , Mokrohájska 1 , Bratislava

        2.1.2. Predmet obstarávania pozostáva z objektov- položiek :

2.1.2.1  : Cena licencie softveru

2.1.2.2  Cena implementácie ( inštalácia , nastavenie Gastrovyroby, školenie v nevyhnutnom rozsahu)

2.1.2.3  Import noriem pre Gastrovýrobu do systému

2.1.2.4  Vytvorenie aplikácie pre zostavovanie jednotlivých lístkov podľa výživových hodnôt

2.1.2.5  Programátorské práce

2.1.2.6  Nastavenie importu príjemiek do systému pre stravovacie zariadenie a export výdajok do systému IS SAP

2.1.2.7  Implementácia informačného systému vrátane programátorských prác

2.1.2.8  Licenčná služba                                                                                                 

              

     2.3   Predpokladaná hodnota predmetu zákazky : 20 000,00 € bez DPH

         

3.  Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je :

 

     3.1 Preukázať oprávnenosť podnikať vykonávať práce v predmete obstarávania a to:

        3.1.1  Ako súčasť cenovej ponuky musí byť predloženie :

                  foto  výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu  nie

                  staršieho ako tri mesiace so zapísaním stavebných činností rovnakých

                  alebo  podobných predmetu obstarávania .        

     3.2  Ak ponuka nebude obsahovať doklady na preukázanie podmienok účasti bude zo

            súťaže vylúčená.                         

     3.3  Od úspešného uchádzača bude obstarávateľ požadovať  pred uzatvorením

            zmluvy o dielo predložíť :

        3.3.1  Doklady  podľa §26 ods.1 písm. a) až písm. h) zákona č.25/2006 Z.z. o

                  verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov.

        3.3.2  Podmienky obstarávateľa musia byť zakotvené v ZoD

          

4.  Zdroj finančných prostriedkov

     4.1.  Zdrojom  finančných prostriedkov je :

             Rozpočet  obstarávateľa  na  rok  2013 .

     4.2  Finančné preddavky alebo zálohy ,obstarávateľ neposkytuje.

.

5.  Fakturácia a platby sa uskutočnia:

5.1      Predmet plnenia bude uhradený na základe potvrdeného protokolu o odovzdaní

             a prevzatí.

     5.2   Úhrada faktúry sa uskutoční v lehote do 30 dní od termínu doručenia faktúry 

             objednávateľovi .

          .

6.  Lehota na vykonanie dodavky a montáže:

    6.1  Predpokladané začatie plnenia  : do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

    6.2  Predpokladané ukončenie prác : do 30 kalendárnych dní od začatia plnenia.

                           

7.  Ponuková cena

     7.1  Pre stanovenie ceny platia podmienky podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách,          

     7.2  Základným princípom zostavenia ceny je princíp záväznej ceny za mernú jednotku

            ktorú uchádzač uvedie v súťažnom návrhu.

7.3    Ocenená musí byť každá položka uvedená v predmete výzvy a celková cena je

               sumárom ocenených jednotlivých položiek. Cena je považovaná ako maximálna.

                na  predmet obstarávania.

7.3    Základným podkladom pre stanovenie ceny je špecifikácia vo výzve na predloženie

Ponúk.

      7.5 Obstarávateľ žiada  uviesť ponukovú cenu v  € v  štruktúre :

             7.5.1  Cena bez  DPH

             7.5.2  Výška  DPH

             7.5.3  Cena s DPH

      7.6  Spôsob úpravy ceny je možný jedine pri :

            7.6.1  Zmene výšky DPH

            7.6.2  O nové neocenené položky pri naviac prácach, ktoré objednávateľ bude

                      požadovať a zhotoviteľ predloží na ne kalkuláciu ceny, ktorú odsúhlasí s

                      objednávateľom.

            7.6.3  Zmena ceny je možná jedine na základe písomného dodatku k ZoD.

 

8.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk

 

8.1     Kritériom na hodnotenie ponúk je :

8.1.1        Kritérium č.1 : Najnižšia ponuková cena

8.1.1        Kritérium č.2 : Referencie o vykonaných zákazkách podobného        charakteru ako je predmet obstarávania.

 

        8.2  Spôsob hodnotenia ponúk uchádzačov ktorí splnili podmienky účasti :

8.2.1        Ponuka uchádzača s najnižšou cenou bude ohodnotená : 70 bodov

8.2.2        Ponuka s najlepšími dokladmi o referenciách                :  30 bodov

8.2.3        Ďalšie poradie sa určí podľa počtu bodov spolu  postupom od najnižšej po

                            najvyššiu .

        8.3  Oznámenie o výsledku hodnotenia zašle obstarávateľ všetkým uchádzačom do

               lehoty viazanosti.

        .

9.  Lehota na predkladanie ponúk

 

       9.1  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom : 14.10.2013    do 10.00 hod.

       9.2  Miesto predloženia ponuky : Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so

               zdravotným postihnutím , Mokrohájska 1 , 842 40 Bratislkava

              v pracovných dňoch : 8,00 hod až 14.00hod. Ponuka predložená po tomto čase

              bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

       9.3  Forma doručenia ponuky :

            9.3.1 Poštovou zásielkou , príčom platí termín prijatia  zásielky do podateľne

                       obstarávateľa .

            9.3.2 Osobne , na sekretariát riaditeľa / platí termín potvrdenia o prijatí zásielky/

       9.4  Uchádzač môže predloženú ponuku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

              doplniť, zmeniť a odvolať na základe písomnej žiadosti.

 

      9.5  Lehota otvárania obálok s ponukami:

                                                         a) Dátum : 14.10.2013   o 13,00 hod.

                                                         b) Miesto: sídlo obstarávateľa

                                                         c) Bez prítomnosti uchádzačov 

 

10   Lehota viazanosti ponúk

      10.1  Obstarávateľ určuje lehotu viazanosti ponúk do . 14.11.2013

 

11. Miesto vykonania prác :

     11.1  Miestom vykonania služby , pracovisko :

             11.1.1 Katastrálne územie : Karlová Ves, parcela číslo 2576

             11.1.2 ul. Mokrohájska 1, Bratislava

             11.1.3 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

             11.1.4 Stravovacie zariadenie. 

 

12.  Komunikácia a vysvetľovanie

      12.1  Záujemca môže požiadať obstarávateľa písomne o vysvetlenie údajov uvedených

               vo výzve na predkladanie ponúk najneskôr šesť pracovných dní pred

               uplynutím jehoty na predkladanie ponúk.

      12.2  Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie

               ponúk bezodkladne , najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti

               o vysvetlenie, ktoré doručí všetkým zainteresovaným záujemcom.

      12.3  Komunikácia a dorozumievanie sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty,

               faxom, elektronicky .

      12.4  Zodpovednou osobou za obstarávateľa je : Ing. Peter Hološka Tel.:02/54131883

                Mobil : 0911474004,  FAX: 02/54650063, emal: peter.holoska@iprba.sk

 

13.  Rozdelenie predmetu obstarávania , komplexnosť dodávky

      13.1  Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah prac predmetu obstarávania,

               ktorý špecifikovaný vo výkaze výmer a jednostupňovým projektom. Čiastková

               ponuka nebude hodnotená ani prijatá.

 

14  Oprávnený uchádzač

      14.1  Súťažnú ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý si na základe písomnej

               žiadosti vyžiadal súťažné podklady a ktorému  obstarávateľ poskytne najneskôr

               do troch dni od doručenia žiadosti.

 

15.  Predloženie ponuky

15.1    Uchádzač predkladá ponuku :

-          v uzavretom obale osobne, alebo poštou ,

-          elektronickou poštou

-           pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky obstarávateľovi na protokole pošty oproti potvrdeniu o prevzatí s označením na obálke, alebo dátum e-mailovej pošty :

            15.1.1 Adresa obstarávateľa

            15.1.2 Adresa a sídlo uchádzača

            15.1.3 Označená heslom. Zhotoviteľ služby: „Dodávka a montáž softveru“ 

      15.2  Miesto predloženia ponuky: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so

               zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

      15.3  Úvodný krycí list bude tvoriť súpis dokladov, podpísaný štatutárom uchádzača.

      15.4  Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v štátnom jazyku.

      15.5  Platnosť ponuky je do termínu viazanosti ponúk do : 14.11.2013

      15.6  Náklady na ponuku znáša uchádzač , platné ponuky sa nebudú vracať

               uchádzačom , zostanú ako súčasť dokumentácie vereného obstarávania u

               obstarávateľa.

       15.7 Obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie ponuky rozdielne

               od predmetu špecifikovaného vo výkaze výmer a jednostupňovom projekte.

 

       15.8  Obsah ponuky

            Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, súčasťou ktoréj musí byť:

           15.8.1  Cenová ponuka

15.8.2    Doklady na preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

15.8.3    Referencie o vykonaných zákazkach.

 

16.  Lehota na vyzdvihnutie súťažných podkladov – obstarávateľ nespracoval

       Podmienky predloženia cenovej ponuky sú špecifikované vo výzve na predloženie

       ponuky.

17. Podmienky vykonania formy verejného obstarávania

   17.1  Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú formu verejného obstarávania v

              prípade naplnenia podmienok §46

  

18.  Obhliadka staveniska

        Obhliadku miesta uskutočnenia služby uchádzačom umožní  obstarávateľ  uskutočniť

        denne podľa telefonického dojednania s kontaktnou osobou za obstarávateľa. .

      

V Bratislave dňa : 30.09.2013

 

PDF súbor na stiahnutie . . . TU . . .