logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Riaditeľka SOŠ pre žiskov s TP
Mgr. Jana Chromíková
riaditeľka SOŠ pre žiakov s TP pri IPR


Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

pozýva všetkých žiakov ZŠ a ich rodičov, učiteľov, výchovných poradcov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

v piatok 8. februára 2019 8.00 do 14.00 h

Prečo práve naša škola?

Poskytujeme:

  • kvalitné vzdelanie v 3-ročných učebných, 4-ročných študijných, 2-ročných nadstavbových odboroch,
  • individuálny prístup k žiakom, v jednej triede je maximálne 10 žiakov,
  • celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte,
  • komplexnú liečebnú rehabilitáciu a zdravotnú starostlivosť.

Kto môže u nás študovať?

Žiak alebo občan:

  • s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...),
  • chorý a zdravotne oslabený,
  • so špecifickými poruchami učenia,
  • s poruchami reči, sluchu, zraku,...

Podmienkou prijatia do učebných alebo študijných odborov je ukončený 9. ročník ZŠ (získané nižšie stredné vzdelanie).

Žiaci, ktorí nemajú ukončenú základnú školu (nezískali nižšie stredné vzdelanie), môžu byť prijatí do prípravnej triedy, v rámci ktorej absolvujú vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania. Vzdelávanie trvá 1 rok a je ukončené komisionálnou skúškou z povinných predmetov.

3-ročné učebné odbory

6475 H technicko-administratívny pracovník
8545 H zlatník a klenotník
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika
3473 H 08 polygraf - knihár
2433 H obrábač kovov

Absolventi učebných odborov získavajú po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky stredné odborné vzdelanie, dokladom je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

4-ročné študijné odbory

6446 K kozmetik
2682 K mechanik počítačových sietí

2-ročné denné nadstavbové maturitné štúdium

6476 L technicko-ekonomický pracovník
8501 L umeleckoremeselné práce
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 02 elektrotechnika - výr. a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

Úspešným absolvovaním študijného odboru, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou, získa žiak úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom je vysvedčenie o maturitnej skúške.

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

6308 N verejná správa

Kontakt:

riaditeľka školy: 02/59209 156 jana.chromikova@iprba.sk
soc. referent: 02/59209 107 www.iprba.sk

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk