logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Z histórie SOZZaSS

Hoci bol dňom vzniku Konfederácie odborových zväzov SR označený 10. apríl 1990, nemožno ho oddeliť od dní, ktoré mu predchádzali. Pretože prvé kroky začiatku budovania Konfederácie odborových zväzov SR sa urobili už koncom roka 1989. V tom čase sa začali vytvárať štrajkové výbory v jednotlivých zariadeniach a podnikoch na celom území nášho štátu. Ako predstaviteľ odborov na Slovensku sa konštituovalo Fórum koordinačných výborov pracujúcich so sídlom v Bratislave. Odborové zväzy, ktoré vtedy na Slovensku pôsobili, pripravovali založenie novej, demokratickej odborovej ústredne. Dňa 10. apríla 1990 podpísaním Charty Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky štatutárnymi zástupcami jednotlivých odborových zväzov dochádza k vlastnému založeniu KOZ SR.

Vývoj odborov na Slovensku neumožňoval správať sa inak ani členom a vrcholovým orgánom Ústredného a Slovenského výboru odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva. Slovenský odborový zväz pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti vznikol rozdelením Ústredného výboru odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva začiatkom roka 1990. Rozdelenie sa uskutočnilo na celoštátnom mimoriadnom zjazde ÚVOZ v Prahe. Dátum vzniku nášho odborového zväzu je 8. 2. 1990, čo je deň konania mimoriadneho ustanovujúceho zjazdu v Bratislave. Na tomto zjazde bol za prvého predsedu SOZ pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti zvolený MUDr. Roman Kováč CSc., za tajomníkov Daniel Repáš a JUDr. Magdaléna Borovská. Zjazd schválil zmenu názvu odborového zväzu, dočasný program, štruktúru, stanovy a hospodársko - finančné usporiadanie do doby konania riadneho zjazdu.

1. riadny zjazd SOZ pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v dňoch 11. a 12. 12. 1990 prijal prvé dokumenty na štvorročné obdobie Program, Stanovy, Finančný a Rokovací poriadok a schválil 20 % odvod členských príspevok na SOZ. Za predsedu Výkonného výboru bol zvolený pán MUDr. Roman Kováč CSc., za podpredsedu Daniel Repáš a tajomníkov Kornel Husár, MUDr. Ján Hajaš a MUDr. Mikuláš Loja, ktorého počas funkčného obdobia vystriedal RNDr. Pavol Matula.

2. zjazd SOZ pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v dňoch 29. a 30. 3. 1995 zvolil za predsedu VV SOZ p. Daniela Repáša a podpredsedu PhDr. Andreja Kučinského a ďalších 15 členov VV SOZ.

3. zjazd SOZ konaný v dňoch 22. – 24. 4. 1999 zhodnotil činnosť SOZ pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti za volebné obdobie – schválil základné dokumenty a zvolil za predsedu VV SOZ PhDr. Andreja Kučinského za podpredsedu Zdenka Marka a 15 členný Výkonný výbor. SOZ po zjazde vybudoval silné profesijné sekcie, vysoko akcieschopné, v ktorých bolo ťažisko práce odborového zväzu. Na ich čele stáli členovia VV SOZ - sekcia Nemocníc s poliklinikami MUDr. Michal Blaha a neskôr Bc. Anton Szalay, samostatných polikliník MUDr. Ján Bernát, štátnych zdravotných ústavov MUDr. Milan Kortiš a neskôr Ing. Daniela Pochybová, kúpeľov a žriediel Tibor Krajčovič, stredných zdravotníckych škôl RNDr. Valéria Schwendtová a ústavov sociálnych služieb Stanislav Tichý.

4. zjazd SOZ sa konal v dňoch 15. – 17. 5. 2003 v Piešťanoch a zvolil za predsedu PhDr. Andreja Kučinského a podpredsedu Mgr. Antona Szalaya a 13 členný Výkonný výbor. Zjazd schválil nový názov OZ na Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb.

5. zjazd SOZ ZaSS sa konal v dňoch 17. – 19. 5. 2007 v Piešťanoch a zvolil za predsedu Mgr. Antona Szalaya a podpredsedu PhDr. Andreja Kučinského a 11 členný Výkonný výbor.

6. zjazd SOZ ZaSS sa konal v dňoch 20. - 21. 5. 2011 v Bratislave a zvolil za predsedu Mgr. Antona Szalaya a podpredsedníčku Ing. Danielu Pochybovú a 9 členný Výkonný výbor. Od svojho vzniku SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb má stále zastúpenie vo vrcholových orgánoch KOZ SR a prostredníctvom KOZ SR bol a je aj v iných orgánoch. V medzinárodných aktivitách je stále aktívnym členom PSI, má zastúpenie v európskej časti PSI – EPSU. Dlhodobo pokračuje v spolupráci s profesijnými zahraničnými odborovými centrálami. Slovenský odborový zväz vybudoval systém fondov, ktoré slúžili členskej základni, pre zlepšenie sociálnoekonomického postavenia členov alebo pri riešení zložitých životných situácií. Tým reagoval na nastupujúci trend postupného znižovania životnej úrovne obyvateľstva a rozširovanie radov nezamestnaných.

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk