logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

KRÚŽOK MATEMATIKA

. . . .

. . . . . . viac informácií . . . . .


KRÚŽOK ANGLICKÝ JAZYK

V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. Anglický jazyk je medzinárodný jazyk, ktorý sa používaj aj v počítačovom svete. V čase rozvoja počítačovej techniky je písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. . . .

. . . . . . viac informácií . . . . .


Plán krúžku „Mladý novinár“

Je určený najmä pre tých, ktorí majú vzťah k písaniu rôznych článkov alebo sa zaujímajú o život na našej škole a o novinársku činnosť, prípadne o grafickú úpravu článkov do elektronickej podoby. V rámci krúžku by sme chceli vydávať internátny časopis, ktorý by ponúkol rozmanité informácie zo života internátu i celej školy, zo života žiakov i rôznych osobností, . . .

. . . . . . viac informácií . . . . .


Krúžok Relaxácie

Obsahové zameranie skupín je koncipované tak, aby žiakov podnecovalo k zamýšľaniu sa nad hodnotami života, k sebapoznaniu a k určitej snahe o sebavýchovu. . . .

. . . . . . viac informácií . . . . .


Športový krúžok

Žiaci majú možnosť v popoludňajších hodinách navštevovať športové krúžky: florbal, stolnotenisový krúžok, loptové hry, tenis. Krúžok vedie Mgr. Marián Trusa, ktorý pre žiakov pripravuje celointernátne športové súťaže.


Fitness

Cieľ krúžku: Pomáhať žiakom pestovať zdravý životný štýl.
Miesto: Priestory posilňovne v telocvični.
Termín: Každý pondelok, utorok, štvrtok
Čas: 15.30-17.00 hod.

. . . . . . viac informácií . . . . .


Tvorivostník

Prostredníctvom netradičných výtvarných techník by sme radi rozvíjali skryté výtvarné nadanie a talent.

. . . . . . viac informácií . . . . .


Krúžok paličkovania:

V krúžku paličkovania majú žiačky možnosť zvládnuť a osvojiť si základné techniky paličkovania. Rozsah zvládnutých techník určujú rôzne faktory: diagnóza, schopnosti a stupeň rozvoja motorických zručností, aktivita a záujem žiačok.

. . . . . . viac informácií . . . . .


Plavecký krúžok:

Obsah a cieľ krúžku plávania: Obsahom činnosti krúžku je príprava a nácvik základných techník plávania. Pri práci so žiakmi budeme klásť dôraz na individuálny prístup podľa diagnóz, schopností a stupňa rozvoja motorických zručností a schopností žiakov.

. . . . . . viac informácií . . . . .


Krúžok „Zamyslime sa“

Obsahové zameranie skupín je koncipované tak, aby žiakov podnecovalo k zamýšľaniu sa nad hodnotami života, k sebapoznaniu a k určitej snahe o sebavýchovu. Sústreďujeme sa na nácvik nových foriem komunikácie, odstraňovanie zábran, precvičovanie schopnosti vyjadrovať a konfrontovať svoje názory, pocity, postoje, naučiť sa chápať a riešiť problémy . . .

. . . . . . viac informácií . . . . .


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!