logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

PLAVECKÝ KRÚŽOK


Vedúci krúžku: Mgr. M. Višňovský

Obsah a cieľ krúžku plávania:

Obsahom činnosti krúžku je príprava a nácvik základných techník plávania. Pri práci so žiakmi budeme klásť dôraz na individuálny prístup podľa diagnóz, schopností a stupňa rozvoja motorických zručností a schopností žiakov. V tomto zmysle bude činnosť v krúžku chápaná aj ako jedna z rehabilitačných a kompenzačných metód, najmä pri postihnutiach horných a dolných končatín. Cieľom bude tiež rozvoj osobnostných vlastností žiakov.
Náplň krúžku:
loptové hry, oboznámenie sa s vodou
nácvik nádychu a výdychu do vody
splývanie a potápanie
nácvik základných plaveckých spôsobov / prsia, znak, voľný spôsob – podľa druhu a rozsahu somatického postihnutia /
cibrenie plaveckého štýlu
 

 

Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!