Uvodná stránka Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok Mapa stránky Klávesové skratky
  logo inštitútu
IPR:
  • Články

 Príhovor riaditeľa

"Snažme sa robiť iba veci, ktoré považujeme za správne. Možno budú nad našimi možnosťami, možno nebudeme mať na ne dostatok síl, možno nám nebude stačiť čas na ich realizáciu a možno sa nikdy nedozvieme konečný výsledok. Ale ak nebudeme robiť nič, alebo ak si nájdeme dôvody, prečo tie správne veci neuskutočniť, potom nielenže nič poriadne neurobíme, ale nebudeme ani šťastní."

Mahatma Ghandi

Ľudí často zasiahnu rany osudu, trápia ich choroby a postihnutia či už vlastné alebo ich blízkych. Neraz si kladú otázku: "Prečo to práve mňa muselo postihnúť?!... Aká je v tom spravodlivosť?" Hľadajú riešenie svojho problému, cesty, ktoré by ich vyviedli z ich strastiplného stavu. Očakávajú pomoc, pretože si sami nevedia poradiť. Som presvedčený že kvalifikované odpovede na tieto otázky im môže poskytnúť predovšetkým komplexná rehabilitácia.

Každé zdravotné postihnutie s trvalými následkami si vyžaduje prístup zameraný nielen na obnovenie postihnutých fyziologických funkcií, ale aj na úpravu psychosociálnych funkcií, ktorej hlavným cieľom je integrácia postihnutej osoby do bežných spoločenských štruktúr a vzťahov. Model takejto komplexnej rehabilitačnej starostlivosti predpokladá skúsených odborníkov v rehabilitačnej medicíne - lekárov, fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov, psychológov, logopédov, ale aj sociálnych pracovníkov, ktorí sú spoľahlivo zorientovaní v problematike dlhodobej sociálnej rehabilitačnej starostlivosti. Koordinácia rehabilitačných postupov s cieľom obnoviť postihnuté funkcie, a znovu nastoliť narušenú rovnováhu psychosociálnych funkcií predstavujú základné piliere tohto modelu, ktorý uskutočňujeme v našom inštitúte.

Naším cieľom je pomôcť každému z našich klientov, aby sa napriek svojím zdravotným obmedzeniam dopracoval k samostatnému, nezávislému spôsobu života a znovu nadobudol svoju osobnú dôstojnosť. Ide vlastne o znovuodkrývanie hodnoty jednotlivých ľudí a ich osobnostných predpokladov, ktoré sú také dôležité pre nich aj pre spoločnosť.

 

PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ IPR Bratislava

 


Niečo na úvod.

Názov rozpočtovej organizácie Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa mení na názov Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.
S účinnosťou od 1.decembra 2008 bol do funkcie riaditeľa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím na základe výsledkov výberového konania menovaný PhDr. Dušan Piršel.
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím je organickou súčasťou Inštitútu a nástupníckym subjektom SOU pre telesne postihnutú mládež.
Cieľom pretransformovaného Inštitútu bude implementácia moderných trendov rehabilitácie, ktorá si vyžaduje tímovú multidisciplinárnosť pri jej včasnom začatí t.j. včasnou intervenciou. Rok 2008 môžeme považovať právom za úspešný v doterajšej histórii Inštitútu.

PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ IPR Bratislava

 


Vážení návštevníci našej webovej stránky,

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave (IPR) má 45 ročnú tradíciu. Naše zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom a úlohou odbornej a profesionálnej starostlivosti a prípravy v našom zariadení je vytvoriť pre účastníkov – občanov so zdravotným postihnutím všetky predpoklady, aby po jej úspešnom absolvovaní mohli sa aktívne uplatniť na trhu práce. Ako jediné špecializované zariadenie na Slovensku poskytuje komplexnú sociálnu a pracovnú ale čiastočne aj liečebnú rehabilitáciu a starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím. Zariadenie má vybudovaný bezbariérový prístup.

Hlavnú súčasť Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu tvoria:

  • Stredná odborná škola pre telesne postihnutú mládež (SOŠ pre TPM)
  • Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie (CSPR).


Do činnosti SOŠ pre TPM sa prijímajú občania so zdravotným postihnutím (OZP) vo veku od 15 do 45 rokov. Ide spravidla o činnosť v oblasti prípravy mladých i dospelých ľudí so ZP na povolanie v štruktúre 3-ročných učebných odboroch, 4-ročných študijných odboroch, 2-ročného nadstavbového štúdia a vzdelá- vania pre trh práce (rekvalifikácie) . Súčasťou komplexnej prípravy v SOŠ pre TPM je taktiež prípravná trieda, ktorá trvá jeden rok a pomáha uchádzačom o štúdium zvládnuť vedomostné prekážky, ktoré im neumožnili zaradenie sa do učebného odboru. Neoddeliteľnou súčasťou sú zabezpečované služby starostlivosti a pomoci v oblasti sociálnej, zdravotno - preventívnej, a psychologickej. Príprava na povolanie a poskytované služby vrátane ubytovania a stravovania sú pre žiakov SOŠ pre TPM bezplatné.
Treba si uvedomiť, že žiak - študent a jeho rodič sú vlastne zákazníci. Znamená to, že škola musí napĺňať ich požiadavky na kvalitu vzdelania. Spokojný študent a spokojný rodič znamená spokojný zákazník, ktorý určite ocení naše kvalitné výchovno-vzdelávacie služby.
Žiakom v zmysle predpisov MŠ SR poskytujeme mesačne finančnú odmenu.
V rámci oblasti starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti si riešenie problémov ľudí tejto kategórie žiada systém poskytovaných služieb neustále zdokonaľovať a to tak, aby tieto boli dostupné pre každého občana so zdravotným postihnutím. Nezištne sa to dotýka aj zavádzania nových foriem a metód práce v našom IPR. Cieľ práce v IPR sa v súčasnom období neorientuje iba cestou prípravy žiakov na povolanie a jej úspešné ukončenie, ale aj ďalšieho pôsobenia a úspešného uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce. K tomuto účelu je pri IPR vytvorený samostatný úsek „Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie“. Tento úsek zabezpečuje bezplatne činnosti v rámci informačno – poradenských služieb, testovania a overovania zostatkového pracovného potenciálu klientov cestou rôznych sociálnych a rehabilitačných programov, ako aj aktivít, zameraných na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri zamestnávaní sa na trhu práce a zamestnávateľom. Jeho činnosť je úzko prepojená taktiež z úsekom praktického vyučovania SOŠ pre TPM IPR, hlavne v oblasti ďalšieho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie klientov a pracovnej terapie.
V záujme naplnenia našich ako aj celospoločenských cieľov aktívne spolupracujeme s organizáciami a inštitúciami, zameranými na starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím – úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, zväzmi a združeniami pre rôzne druhy postihnutia, chránenými dielňami a pod. Veľmi úzka spolupráca v rámci úseku SOŠ pre TPM je s autoškolou pre získanie vodičského oprávnenia, aj na upravených vozidlách, s Cechom zlatníkov a klenotníkov Bratislavy a okolia, s Celoslovenským zväzom knihárov, Slovenským zväzom telesne postihnutých a pod.
Snahou pracovníkov IPR Bratislava je neustále zdokonaľovať a zefektívňovať svoju prácu, zameranú na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri ich príprave, ako aj pomoci uplatnenia sa na trhu práce.
Postihnutým totiž súcit nestačí oni potrebujú predovšetkým prácu.
V súčasnom období v tomto smere prebieha v IPR transformačný proces predovšetkým na úsekoch SOŠ a CSPR.
Podrobnejšie informácie o tom komu IPR slúži, o hlavných činnostiach, konkrétnych službách, ktoré poskytujeme vrátane informácii zo života našich žiakov v SOŠ pre TPM, kontaktných adries, CSPR a ďalších informáciách sa dozviete na ďalších častiach našej webovej stránky.

PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ IPR Bratislava

 


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!