logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Úsek Praktického vyučovania

Hlavné okruhy úloh:

V školskom roku 2010/2011 v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstvo školstva SR orientujeme činnosť úseku praktickej výuky na nasledujúce okruhy úloh:

 • výchovne pôsobíme v súlade s obsahom etických, spoločenských a zákonných noriem a zvyklostí modernej demokratickej spoločnosti. Dbáme na aktívnu ochranu žiakov pred fyzickým a psychickým týraním a ohrozovaním ich mravného vývinu
 • sústavne preventívne pôsobíme na žiakov v oblasti nepoužívania návykových látok, fajčenia, alkoholu a omamných drog. V tejto súvislosti venujeme maximálnu pozornosť informovanosti rodičov žiakov o prijímaných opatreniach
 • pokračujeme vo vyučovaní predmetu Cvičná firma - všetky ročníky učebného odboru technickoadministratívny pracovník a študijného odboru technickoekonomický pracovník, vyučovanie sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem Bratislava
 • pripravujeme žiakov na skúšky odbornej spôsobilosti v odbore elektromechanik s obdržaním osvedčenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009
 • svoju pozornosť zameriavame aj na účasť na poradách výchovných poradcov ZŠ v okresoch SR a tradične sa zúčastňujeme na prezentačných výstavách stredných škôl v jednotlivých regiónoch Slovenska
 • v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa žiaci zúčastňujú odborných výstav, exkurzií a súťaží a prezentácií

V zmysle plánu práce SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím na školský rok 2010/2011 budeme naďalej pokračovať v plnení prijatých opatrení na dosiahnutie priaznivejších výsledkov pri získavaní žiakov do 1. ročníka SOŠ.

Pozornosť zameriame najmä na:

 • osobnú účasť na poradách výchovných poradcov v okresoch
 • účasť na prezentačných výstavách v jednotlivých regiónoch Slovenska
 • spropagovania Dní otvorených dverí v našom zariadení
 • organizačne sa podieľať na príprave a konaní 10. celosvetovej abilympiády v čase 7. - 10.10. 2010
 • odborne a materiálne pripraviť žiakov k účasti na medzinárodnej súťaži mladých knihárov a knihárok v roku 2011
 • zúčastniť sa 9. ročníka súťaže „Šperk roku 2010“, ktorá sa uskutoční v Prahe v čase 30.9. - 3.10. 2010
 • organizačne sa podieľať na príprave celoslovenskej súťaže Študentský šperk roka 2011“

Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!