logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Členovia Rady školy pri SOŠ pre žiakov TP, Mokrohájska 1, Bratislava

 1. Elena Bielčíková, delegovaný zástupca mestskej časti Lamač, v ktorej má škola sídlo
 2. Mgr. Ivan Číž, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 3. Mudr. Igor Hajdúk, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 4. Mgr. Dana Fridriková, zástupca rodičov
 5. Ing. arch. Bohumil Kováč, zástupca rodičov
 6. Róbert Sebestyen, zástupca rodičov
 7. Mgr. Mária Berdisová, predseda rady školy
 8. Mgr. Soňa Kovaničová, zástupca pedagogických zamestnancov
 9. Danica Kontúrová, zástupca nepedagogických zamestnancov
 10. Anna Maríková, delegovaný zástupca práv. alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove
 11. Alojz Žilinčár, zástupca žiakov

Štatút rady školy

Štatút rady školy . . . otvoriť PDF dokument . . .

dodatok č. 1

Výročná správa Rady školy za rok 2009

otvoriť PDF dokument . . .

ZASADNUTIA RADY ŠKOLY:

zo dňa 22. 03. 2010

zo dňa 12. 10. 2009

zo dňa 5.3. 2009

KONTAKT:

radaskolyrodicia@iprba.sk

studentiradaskoly@iprba.sk

Predseda rady školy :

maria.berdisova@iprba.sk

 

 

Dokumenty:

Organizačná štruktúra IPR . . .


ORGANIZAČNÝ PORIADOK IPR . . .

dodatok č.1 . . .

dodatok č.2 . . .


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010


Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2009


Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . . .
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!