Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie

 • Poskytuje účastníkom prípravy na pracovné uplatnenie potrebnú liečebne - preventívnu starostlivos5, vrátane liečebnej rehabilitácie.
 • Vykonáva činnosť spojenú s poradenstvom pre uchádzačov do Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím v poradni pre výber povolania.
 • Poskytuje poradensko-konzultačné služby aj pre zamestnancov IPR z hľadiska zdravotnej starostlivosti o účastníkov prípravy na budúce povolanie.
 • Vykonáva kontrolu správnej výživy, v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou sa podieľa na dohľade nad zdravými pracovnými podmienkami a dohľade nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou.
 • Sleduje zdravotný stav žiakov počas ich prípravy na povolanie a v spolupráci s posudkovým lekárom aj u občanov so ZP v CSPR v čase diagnostikovania a pracovnej rehabilitácie ubytovaných na internáte s osobitným zreteľom na ich zdravotné postihnutie a v rozsahu potrebnom na ich začlenenie na trh práce.
 • Zdravotnú starostlivosť a liečebnú rehabilitáciu zabezpečuje vedúci lekár, odborní lekári špecialisti ortopéd, neurológ, stomatológ, rehabilitačný lekár, zdravotné sestry, fyzioterapeuti a pomocný zdravotný personál.

Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie ďalej zabezpečuje:

 • vstupné vyšetrenia žiadateľov
 • ročné lekárske prehliadky žiakov všetkých ročníkov
 • preventívne stomatologické prehliadky
 • pri liečebno-preventívnej starostlivosti úzko spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami, odbornými ambulanciami, všeobecnými lekármi pre deti, dorast a dospelých, laboratórnymi, špeciálnymi protetickými zariadeniami, rehabilitačnými, kúpeľnými zariadeniami a zdravotnými poisťovňami
 • kontrolné vyšetrenia ortopedické, neurologické a rehabilitačné
 • vypracovanie rehabilitačných programov a ergodiagnostických vyšetrení, získaných počas liečby
 • konzultácie s odbornými lekármi ortopédom, neurológ, rehabilitačným lekárom
 • vykonávanie poradenskej činnosti v rámci poradne pre voľbu povolania, posudzovanie žiadostí, vyšetrovanie uchádzačov, komplexné vyhodnocovanie vyšetrení a posudzovanie schopností a daností pre ktorúkoľvek profesiu
 • vykonávanie zložitých a náročných testov a kineziologických rozbory pre potreby ergodiagnostiky, ergoterapie a špecializovanej predprípravy
 • v spolupráci s úsekom výchovy mimo vyučovania kontrolu dodržiavania liečebného režimu žiakov ubytovaných v internáte
 • odborné stanoviská k preraďovaniu žiakov z jedného odboru do iného odboru v spolupráci s ostatnými úsekmi
 • podľa aktuálneho zdravotného stavu zaraďovanie žiakov na telesnú výchovu s obmedzeniami, liečebnú telesnú výchovu na jednotlivé školské roky, v priebehu školského roka a odporúča plávanie
 • poradensko-konzultačné služby aj pre zamestnancov inštitútu z hľadiska zdravotnej starostlivosti o účastníkov prípravy na pracovné uplatnenie
 • vypracovanie odborných lekárskych posudkov lekármi špecialistami žiakom pre posudkové účely v sociálnej poisťovni a v úradoch práce
 • odbornými lekármi špecialistami nevyhnutné doplňujúce vyšetrenia, potrebné pre rozhodnutie o začatí fyzického vyšetrenia a posudzovania funkčnej kapacity občana so ZP v CSPR
 • dostupnú zdravotnú starostlivosť, liečebnú rehabilitáciu a vstupné scríningové vyšetrenia krvi, krvných metabolitov a EKG vyšetrenia občanov so ZP podrobujúcich sa diagnostikovaniu a posúdeniu funkčnej kapacity v CSPR
 • spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a Lekárskou fakultou vzdelávanie fyzioterapeutov ako aj lekárov ortopédov
 • ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Inštitútu,
 • aktívne vystúpenia na lekárskych kongresoch a konferenciách organizovaných Slovenskou lekárskou spoločnos»ou, Lekárskou komorou a podieľa sa na vzdelávaní všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých
 • spoluprácu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Lekárskou komorou, Komorou zdravotných sestier pri vzdelávaní pracovníkov úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie

Liečebná rehabilitácia a ergoterapia

 • Pre žiakov SOŠ je poskytovaná v novom rehabilitačnom pavilóne o ploche viac ako 200 m2.
 • Žiaci oslobodení zo zdravotných dôvodov z predmetu telesná výchova absolvujú v uvedenom čase liečebnú rehabilitáciu vo forme skupinovej LTV, event. individuálnej LTV v samostatnej telocvični.
 • Podľa ordinácie odborných lekárov a hlavne rehabilitačnej lekárky sú fyzioterapeutkami pre každého jednotlivca spracované individuálne rehabilitačné plány, ktoré sú pravidelne vyhodnocované.
 • Okrem skupinovej, individuálnej LTV a ergoterapie sú poskytované procedúry v rámci elektroliečby; magnetoterapia, ultrazvuk, diadynamik, VAS kombinovaná magnetoterapia s indukčnými prúdmi, Biolampa, Solux, inhalácie a Lasserová terapia.
 • V rámci hydroterapie využívame vírivé vane, hydromasážny parný box, hydrogalvan, škótske streky, saunu a rehabilitačný bazén.
 • Pred ordinovanými manipulačnými technikami, všetkými druhmi masáží podávame na prehriatie svalových skupín a kĺbov nosiče tepla a rašelinové zábaly.
 • Vlastné cvičenia sú vykonávané na špeciálnych rehabilitačných stoloch a kreslách za využitia najnovších rehabilitačných techník a cvičení v rámci systému TerapiMaster vyškolenými fyzioterapeutkami.
 • Pre žiakov s postihnutím horných a dolných končatín je k dispozícií špeciálna posilňovňa s elektrickým chodníkom, stepermi, stacionárnymi bicyklami, elektrickým motomedom s možnos»ou dávkovania záťaže na jednotlivé končatiny.
 • V celom objekte je namontovaný stropný prepravný systém pre nechodiacich žiakov a klientov a vo vyšetrovni je v rámci tohto zariadenia možnosť nácviku chôdze.
 • Pre relaxáciu po vodoliečebných procedúrach a cvičeniach je k dispozícii odpočiváreň s možnos»ou využitia masážnych kresiel a relaxačného harmonizačného lôžka.
 • V inštitúte sa pre klientov CSPR po predchádzajúcom vyšetrení rehabilitačným lekárom poskytuje kompletná liečebná rehabilitácia. Po vypísaní návrhu na kúpeľnú liečbu všeobecným lekárom pre dospelých, alebo odborným lekárom v súlade s indikačným zoznamom pre kúpeľnú liečbu a po schválení revíznym lekárom poisťovne, môže klient absolvovať rehabilitačné doliečenie v liečebnom zariadení Merkátor s.r.o. Čilistov Šamorín.

 

 

Dnes je


MENU:

Pracovná doba

Fotogaléria

Spolupracujúce zariadenia

Odborné články

Kontakty

 

 
 

Dokumenty:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím, so sídlom na Mokrohájskej ceste 1 v Bratislave (ďalej SOŠ pre ŽTP) za školský rok 2013/2014

Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2014

Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2013

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . . . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

KONTRAKT - MPSVR SR: Objem prostriedkov určených na vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím . . .

Organizačná štruktúra IPR . . .

ORGANIZAČNÝ PORIADOK IPR . . .

Valid HTML 4.01 Transitional