Názov rozpočtovej organizácie Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa mení na názov Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.
S účinnosťou od 1.decembra 2008 bol do funkcie riaditeľa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím na základe výsledkov výberového konania menovaný PhDr. Dušan Piršel.
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím je organickou súčasťou Inštitútu a nástupníckym subjektom SOU pre telesne postihnutú mládež.
Cieľom pretransformovaného Inštitútu bude implementácia moderných trendov rehabilitácie, ktorá si vyžaduje tímovú multidisciplinárnosť pri jej včasnom začatí t.j. včasnou intervenciou. Rok 2008 môžeme považovať právom za úspešný v doterajšej histórii Inštitútu.

PhDr. Dušan Piršel
riaditeľ IPR Bratislava