Kontaktné informácie

Poštová adresa:
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
Recepcia IPR:
Tel.: 02/5465 1354 – 55, 02/5920 9111
Fax: 02/5465 0063
e-mail:sekretariat@iprba.sk
Súradnice GPS:
48.173809, 17.068755
otvoriť mapu

Fakturačné údaje:
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska č. 1
842 40 Bratislava
IČO: 603 457
DIČ: 2020919153
DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH
Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Úsek riaditeľa IPR:

pracovná pozícia meno priezvisko e-mail telefón
riaditeľ: PhDr. Dušan Piršel dusan.pirsel@iprba.sk 02/5465 0062
sekretariát: Bc. Zuzana Mojžišová sekretariat@iprba.sk 02/5920 9106
sociálny referát: Anna Maríková anna.marikova@iprba.sk 02/5920 9107
personálne oddelenie: Ing. Eva Ábelová eva.abelova@iprba.sk 02/5920 9110
BOZP: Ing. Ján Kováč jan.kovac@iprba.sk 02/5920 91327
odkazová schránka:     02/5465 1356
Spojovateľka:     02/5465 1354 – 55
      02/5920 9111
Fax:     02/5465 0063

Ekonomický úsek IPR:

pracovná pozícia meno e-mail telefón
vedúci: Ing. Petra Balážová petra.balazova@iprba.sk 02/5465 0064
hlavná účtovníčka: Ing. Andrea Oczvirková andrea.oczvirkova@iprba.sk 02/5920 9124
mzdová učtáreň: Mária Dudášová maria.dudasova@iprba.sk 02/5920 9109
finančná učtáreň: Mgr. Jana Kinová Kmeťková jana.kinova@iprba.sk 02/5920 9124
oper. – technická evidencia: Anton Urban anton.urban@iprba.sk 02/5920 9145
pokladňa: Silvia Hužovič silvia.huzovic@iprba.sk 02/5920 9135
sklad: Alena Butkovičová alena.butkovicova@iprba.sk 02/5920 9121
referát nákupu a podpory VO Ing. Dana Michálková dana.michalkova@iprba.sk 02/59209120

Prevádzkový úsek IPR

pracovná pozícia meno e-mail telefón
vedúci: Ing. Vlastimír Hulvan vlasto.hulvan@iprba.sk 02/5413 1883
stolárska dielňa: Jozef Roďom    
elektrikár: Róbert Rudavský robert.rudavsky@iprba.sk 02/59 209 173
civilná služba – údržba: Ján Juhoš    
kotolňa – vodiči: Kostolanský    
  Baláž    
stravovacia prevádzka: Valéria Cibulková kuchyna@iprba.sk 02/5920 9 115, 0911 474 018
  Zlatica Máleková zlatica.malekova@iprba.sk  
práčovňa: Magdaléna Barnová   02/59209189
správa IKT Ing. Martin Rimbala martin.rimbala@iprba.sk
technik@iprba.sk
0908 045 859

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1
842 40 Bratislava 4

pracovná pozícia meno e-mail telefón
riaditeľka školy: Mgr. Jana Chromíková jana.chromikova@iprba.sk 02/59209 156
tajomníčka: Eva Nováčiková sekretariat-skola@iprba.sk 02/59209 158
zástupca riaditeľa pre VVP: PhDr. Jaroslava Margolienová jaroslava.margolienova@iprba.sk 02/59209 149
zástupca riaditeľa pre OP: Ing. Alena Červená alena.cervena@iprba.sk 02/59209 149
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania: Mgr. Marián Višňovský marian.visnovsky@iprba.sk 02/59209 160
zástupca riaditeľa pre PV: Mgr. Patrik Marko patrik.marko@iprba.sk  
psychologička pre školu: PhDr. Bc. Jaroslava Malček jaroslava.malcek@iprba.sk 0918 524 708
kultúrna referentka: Marianna Koštialová marianna.kostialova@iprba.sk 02/59209123

Kompletný zoznam pedagogických pracovníkov školy nájdete na EDUPAGE stránke školy. (Otvoriť Edupage stránku školy).

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie

Mokrohájska 1
842 04 Bratislava 4

pracovná pozícia meno e-mail telefón
vedúci: Mgr. Andrea Kozová andrea.kozova@iprba.sk 02/5920 9128, 0911/474013
sociálno-administratívny pracovník: Mgr. Zuzana Švédová zuzana.svedova@iprba.sk 02/5920 9157, 0905/608982
pracovník sociálnej rehabilitácie: Bc. Alena Šarmírová alena.sarmirova@iprba.sk 02/5920 9157
psychológ: Mgr. Dominik Schwab dominik.schwab@iprba.sk 02/5920 9157
pracovný terapeut: Magdaléna Cviková magdalena.cvikova@iprba.sk 02/5920 9157,
0908 869 997
fyzioterapeut: Mgr. Mária Klinová maria.smutna@iprba.sk 02/5920 9150, 02/5920 9153
posudkový lekár: MUDr. Igor Hajdúk igor.hajduk@iprba.sk 02/5920 9102, 02/5920 9155

Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie – kontakty

Mokrohájska 1
842 04 Bratislava 4

pracovná pozícia meno e-mail telefón
vedúci lekár IPR: MUDr. Igor Hajdúk igor.hajduk@iprba.sk 0911 474011, 02 59209102, 155
vedúca sestra: Anna Edlingerová anna.edlingerova@iprba.sk 02 59209154
zdravotná sestra: Marta Butková marta.butkova@iprba.sk 02 59209155
zdravotná sestra: Gabriela Panáková gabriela.panakova@iprba.sk 02 59209155
fyzioterapeutka: Anna Capiaková anna.capiakova@iprba.sk 02 59209150, 153
fyzioterapeutka: Rozália Kandráčová rozalia.kandracova@iprba.sk 02 59209150, 153