Letné aktivity na CSPR 2022


Naša spolupráca s Profesiou v rámci projektu Výpomoc so srdcom, kde sme poskytovali asistenciu pri pracovnom začlenení. Príbeh je o začlenení autistu Maja do pracovného kolektívuJeho kolega Dávid popisuje svoju skúsenosť. Ďalšie úspešné príbehy nájdete na: www.sosrdcom.sk

(Tento príbeh je o začlenení autistu Maja do pracovného kolektívu. Jeho kolega Dávid popisuje svoju skúsenosť. Asistenciu pracovného začlenenia poskytlo Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie.)

Proces starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím pri ich uplatňovaní sa na pracovnom trhu považujeme v IPR za jednu z rozhodujúcich súčasti procesu pracovnej a sociálnej rehabilitácie. Táto úloha v rámci nášho inštitútu pripadá predovšetkým úseku Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie pri IPR. Klientovo – orientovaný prístup umožňuje klientovi so zdravotný postihnutím poskytnúť mu odbornú pomoc prispôsobenú jeho potrebám pre pracovné uplatnenie na trhu práce.

Cieľ pobytu v CSPR

Cieľom pobytu v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie (CSPR) je poskytnúť komplexnú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu klientom – občanom so zdravotným postihnutím v produktívnom veku – vedúcu k ich čo najskoršiemu zaradeniu sa na trh práce pri maximálnom využití ich zostatkového pracovného potenciálu.

Klientom CSPR môžu byť:

 • invalidní občania v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, ktorí majú pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% ,
 • občania v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, ktorí majú pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o 20% ale najviac o 40%
 • inak zdravotne znevýhodnení občania
 • zamestnávatelia, ktorí chcú a môžu zamestnať občanov so zdravotným postihnutím
 • organizácie a inštitúcie, zaoberajúce sa starostlivosťou o občanov so zdravotným postihnutím.

CSPR tiež spolupracuje s organizáciami a inštitúciami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o občanov so zdravotným postihnutím.

Vzhľadom k multidisciplinárnemu tímu odborných pracovníkov (lekár, fyzioterapeut, psychológ, sociálno-rehabilitačný pracovník, pracovný poradca a pracovný terapeut) CSPR dokáže zabezpečiť komplexnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím vrátane pracovnej, liečebnej a sociálnej rehabilitácie s dôrazom na prípadný rozvoj osobnostného a pracovného potenciálu klientov. Svoje služby CSPR poskytuje bezplatne a to individuálnou alebo skupinovou formou.

CSPR poskytuje najmä tieto služby:

 • informačné a poradenské služby zamerané na potreby občanov so zdravotným postihnutím vo vzťahu k trhu práce (legislatívne úpravy, vyhľadávanie voľných pracovných miest, tvorba životopisu, prezentácia pred zamestnávateľom …),
 • výber a odporučenie vhodnej pracovnej činnosti alebo vzdelávania na základe psychologického posúdenia úrovne rozumových schopností, osobnostných predpokladov, získaných pracovných zručností,
 • možnosť psychologického poradenstva a psychologickej podpory v bežnom živote, vrátane krízovej intervencie,
 • zisťovanie zostatkového fyzického pracovného potenciálu (FCE ISERNHAGEN),
 • hodnotenie všeobecných a špecifických pracovných zručností a návykov a tiež pracovnej záťaže, aktivizácia klientov prostredníctvom nácviku jednotlivých zručností napr. pri práci s drevom, kovom, papierom, textilom, prírodnými materiálmi,
 • tréning komunikačných a sociálnych zručností, programy na rozvoj rozumových schopností (myslenie, pamäť, reč, tvorivosť, zvládanie stresu, tréning asertivity, motivačno-poradenské aktivity,
 • poskytovanie liečebnej rehabilitácie fyzioterapeutom (masáž, vodoliečba, elektroliečba, rehabilitačné cvičenie, tréning jemnej motoriky, fototerapia)
 • kariérne poradenstvo