Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.iprba.sk má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo iprba.sk.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom Java skriptov. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.

Ak sa vyžaduje ďalšia úprava, textové súbory sú zverejňované vo formátoch .odt a .docx súčasne. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

Obsah je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS) a jazyka JavaScript.

Webové sídlo je pravidelne validované nástrojom W3C.

Technickým prevádzkovateľom edupage stránky školy je asc Applied Software Consultants, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava. Možnosti úpravy stránky školy sú limitované možnosťami informačného systému EDUPAGE. Za obsahovú časť je zodpovedné vedenie školy. Kontakty.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 06.01.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 23.01.2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: web@iprba.sk. Správcom webového sídla je Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a jeho prevádzkovateľom je Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Ing. Martin Rimbala z oddelenia informatiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Cookies

Webová stránka iprba.sk nepoužíva žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Prevádzkovateľ web stránky spracúva len technicky nevyhnutné cookies nevyhnutné na správne fungovanie webstránky a jej funkcionalitu pre užívateľov.