Si členom odborov? ÁNO? SME TU PRE TEBA! NIE? Nevadí! Informuj sa! Rozhodni sa !

Program Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky je založený na hodnotách slobody, sociálnej spravodlivosti, solidarity, sociálneho partnerstva s cieľom umožnenia dôstojnej životnej úrovne pre občanov Slovenskej republiky.

Silná členská základňa – silné odbory ako celok dokážu efektívne hájiť Vaše záujmy- záujmy zamestnanca- záujmy ľudí práce.

Prečo sa stať členom odborov?

Pretože bez odborov nie je:

 • možná kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych a mzdových predpisov,
 • možná kontrola nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
 • možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu.

Zamestnávateľ v prípade existencie odborov na pracovisku sám „nemôže“ rozhodnúť o:

 • mzdovom predpise a zaradení, pracovnom poriadku,
 • skončení pracovného pomeru,
 • rozvrhnutí pracovného času,
 • pružnom pracovnom čase,
 • rozsahu a podmienkach práce nadčas,
 • pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovolenky
 • o pracovnom poriadku.
 • tvorbe a čerpaní sociálneho fondu,
 • 60% náhrade mzdy – prekážka v práci zo strany zamestnávateľa,
 • o uplatnení FLEXIKONTA.

Nepresvedčili sme Vás?

Iba vďaka odborom, ktoré presadili súčasnú podobu Zákonníka práce platí:

 • výpovedná lehota a odstupné
 • zákaz reťazenia pracovných zmlúv na dobu určitú
 • zákaz svojvoľnej úpravy pracovného času a nariaďovanie nadčasov zo strany zamestnávateľa

Čo odbory poskytujú svojim členom?

 • ochranu pri porušení ich práv
 • ochranu pred šikanovaním
 • bezplatné zastupovanie pred súdom
 • právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch
 • aktuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov
 • odborárske vzdelávanie
 • zvýhodnené ceny služieb a produktov u partnerov KOZ SR (ČSOB, SOREA, Maxima Broker, Renault, Aquacity, Sphere)

V tejto súvislosti KOZ SR spracovala informačnú príručku „Služby len členom“, ktorá informuje o poskytovanom servise/službách pre členov odborov. Príručka replica patek phillipe je na stiahnutie na webovej stránke KOZ. Napríklad v rámci projektu ZUWINBAT sme pre členov odborov pripravili v spolupráci s rakúskou odborovou centrálou ÖGB bezplatné právne poradenstvo týkajúce sa otázok a informácií z rakúskeho sociálneho systému (sociálne právo, daňové povinnosti a iné), ktoré môžu vyplynúť z cezhraničnej pracovnej činnosti.

Ako sa stať členom odborov?

Právny poriadok SR vytvára podmienky na činnosť základných odborových organizácií priamo na pracoviskách. Toto právo garantuje Ústava SR v čl. 37. Pri nástupe do zamestnania sa treba obrátiť na predsedu odborovej organizácie.

Akcie ZO

Linky na odborové organizácie

Konfederácia odborových zväzov (www.kozsr.sk)

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (www.ozpsav.sk)

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (www.sloves.sk)

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péčeČR (www.osz.cmkos.cz)

Českomoravská konfederace odborových svazú (www.cmkos.cz)

Rakúske odborové združenieVIDA, sekcia pre sociálne, osobné služby a zdravotníctvo (www.vida.at)

Rakúska odborová federácia (www.oegb.at)

„Medzinárodné verejné služby“ – globálna odborová federácia (www.world-psi.org)

Európska federácia odborových zväzov verejných služieb ( www.epsu.org)