Občianske združenie pri Inštitúte pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, Mokrohájska č. 1, Bratislava

Občianske združenie funguje a výhradne je financované z dobrovoľných finančných darov od rodičov žiakov, darcov, a darcov 2 %, za ktoré sme veľmi vďační a Vám veľmi pekne ďakujeme.

Finančné prostriedky umožňujú podporovať činnosti a aktivity žiakov SOŠ, ktoré majú priaznivý dopad nielen na vedomostnú úroveň, ale podporujú všeobecný rozvoj telesne a zdravotne znevýhodnenej mládeže SOŠ formou zapájania sa do rôznych aktivít ostatnej zdravej populácie.

Prijaté finančné prostriedky sa používajú iba na výdavky, ktoré sa všeobecne týkajú:

Podpora vzdelávania vyučovacieho procesu:

financovanie účasti žiakov   na rôznych súťažiach v rámci  celého Slovenska, zakúpenie dataprojektorov , notebookov a učebných pomôcok rôzneho charakteru pre potrebu vzdelávania na teoretickom a praktickom vyučovaní; financovanie poistného žiakom zúčastnených kurzu LVVK – preprava autobusom, permanentky na vleky, lístky na plaváreň, ocenenie žiakov v rámci LVVK; financovanie kurzu na ochranu života a zdravia; financovanie vstupeniek na divadelné predstavenia v anglickom jazyku a iné

Podpora a rozvoj športu :

financovanie športového vybavenia na LVVK, financovanie cien a občerstvenia na rôzne školské a mimoškolské športové podujatia, financovanie športových pomôcok na mimoškolské aktivity žiakov

Zachovanie kultúrnych hodnôt:

školské exkurzie podľa tematického plánu školského vzdelávacieho programu

Podpora mimoškolskej aktivity žiakov:

financovanie vstupeniek  na rôzne kultúrne podujatia spojené s náučnou a vzdelávacou tematikou, financovanie podľa charakteru krúžkov

Poskytovanie sociálnej pomoci:

financovanie nákupu ošatenia, obuvi, hygienických potrieb a kompenzačných pomôcok

Občianske združenie BEZ BARIÉR
pri Inštitúte pre občanov so zdravotným postihnutím
IBAN: SK06 0200 0000 0012 4065 8551
IČO: 30813506

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (JPG súbor)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – tlačivo (JPG súbor)