Občianske združenie Bez bariér pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska cesta č. 1, 842 40 Bratislava

Ľudská dôstojnosť znamená, že každá ľudská bytosť má svoju hodnotu. Potrebám každého človeka by mala byť prikladaná rovnaká dôležitosť a váha.

Žijeme v rôznorodej spoločnosti. Medzi nami stále žijú ľudia (mladý ľudia) s rôznym zdravotným znevýhodnením, ktoré im nedovoľuje žiť rovnocenne s ostatnými. Pomoc môže mať rôznu podobu. Jednou z nich by mala byť integrácia zdravotne znevýhodneného jedinca do spoločnosti.

To je cieľom aj špeciálneho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou – Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím.

Naše zariadenie poskytuje pracovnú rehabilitáciu občanom so zdravotným postihnutím, odborné a profesijné prípravy pre pracovné uplatnenie vyžadujúcich špecifickú starostlivosť- rehabilitačnú, zdravotnú, psychologickú a sociálnu.

Pri Inštitúte v roku 1997 bolo založené Občianske združenie Bez Bariér. Jeho hlavnou úlohou je oslovovať rodičov, organizácie, firmy, pre získavanie finančných prostriedkov, ktoré sú využité v prospech skvalitnenia celej prípravy občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a telesne postihnutej mládeže počas ich vzdelávania v Inštitúte.

Mladá, zdravotne znevýhodnená populácia sa chce podobne ako jej zdraví rovesníci angažovať do všetkých foriem života, prezentovať sa svojimi schopnosťami, výsledkami svojej práce, čo si však vyžaduje zvýšené finančné požiadavky pre zabezpečenie podmienok, v ktorých sa ich schopnosti môžu priaznivo rozvíjať.

Finančné prostriedky z občianskeho združenia umožňujú podporovať činnosti, ktoré majú priaznivý dopad nielen na vzdelanostnú úroveň, ale sledujú všeobecný rozvoj telesne postihnutého človeka, jeho zapájanie sa do aktivít ostatnej zdravej populácie.

Finančné prostriedky z občianskeho združenia Bez Bariér boli a sú použité na:
– modernizáciu vzdelávacieho procesu v učebných a študijných odboroch SOŠ
– skvalitnenie zdravotno-rehabilitačných služieb poskytovaných v zariadení
– poskytovanie sociálnych výpomocí jednotlivcom z radov študentov
– poskytovanie výpomocí vyplývajúcich z požiadaviek zdravotného stavu
– odborné a poznávacie exkurzie
– finančné zabezpečenie študentských súťaží rôzneho charakteru( JUVYR – celoslovenská
prezentácia stredných škôl, ZENIT – stredoškolská súťaž v elektronike, programovaní a v strojárstve,
medzinárodný veľtrh Cvičných firiem, výstava Hodiny a klenoty … atď.)
– oceňovanie úspešných študentov
– kultúrne a spoločenské podujatia
– náučné, vzdelávacie, kultúrne aktivity žiakov na internáte SOŠ
– úhrada nákladov na tlač internátneho časopisu „SME OK“
– úhrada nákladov Kurzu na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ročníkov

Zo skúseností a výsledkov práce zariadenia a občianskeho združenia je zrejmé, že takéto investovanie má svoj zmysel a opodstatnenie, pretože ním dosahujeme žiadaný cieľ – skvalitnenie života zdravotne znevýhodneného občana s trvalými následkami.

Veríme, že uvedené informácie Vám v skratke priblížili našu snahu pomôcť.

Občianske združenie Bez Bariér
pri Inštitúte pre občanov so zdravotným postihnutím
IBAN: SK06 0200 0000 0012 4065 8551
IČO: 30813506

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF súbor)

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (PDF súbor)

Žiadosť o darovanie 2% (PDF súbor)