Voľné pracovné miesta

VOĽNÉ MIESTO V IPR, Mokrohájska 1, Bratislava

Voľné miesto v IPR, Mokrohájska 1, Bratislava od 19.02. 2024 prípadne od 1.3.2024

Technik BOZP, PO, CO, Energetik

Zabezpečovanie odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a ďalšie úlohy z oblasti CO krízového manažmentu a energetiky.

– zodpovednosť za kompletne zastrešenie BOZP, PO, CO v spoločnosti napr.

– vstupné a opakované školenie pracovníkov v oblasti BOZP a PO

– riešenie pracovných úrazov a ich evidencia

– vypracovávanie internej dokumentácie na základe aktuálnej legislatívy

– koordinácia činnosti civilnej ochrany

– vypracovávať interné predpisy a pracovné postupy z hľadiska BOZP, OPP.

– komunikovať s orgánmi štátnej správy v oblasti BOZP, OPP, CO a ŽP

– iné ….

A iné povinnosti vyplývajúce zo zákonných požiadaviek pre technikov BOZP, PO a CO

Platové zaradenie v zmysle zákona 553/2003 Z.z.

Viac informácií poskytne personálne oddelenie : Ing. Eva Ábelová kontakt:
tel. 02/59209110 alebo mailom eva.abelova@iprba.sk


Kuchárka zmenová-školská jedáleň

Miesto výkonu práce : SOŠ pri IPR  Mokrohájska 1, Bratislava nástup ihneď

Príprava a výdaj studených a teplých jedál. Dvojzmenná prevádzka aj príprava večere školský internát. Obedy 160 stravníkov večere 60 stravníkov.
Pracovná doba od 6: 00-13: 45 odpoludňajšia smena 11:30- 19:15
Kontakt: Bližšie informácie podá vedúca kuchyne pani Cibulková tel.0911474018 alebo personálne oddelenie eva.abelova@iprba.sk  Tel:   0259209110

Plat nástupný : podľa tabuliek zákona 553/2003 Z.z.

Požiadavky : Vyučený v odbore kuchár prípadne urobený  rekvalifikačný kurz v odbore kuchár.