Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní sa ustanovujú finančné limity pre tovary, služby a stavebné práce v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

Zverejňovanie zákaziek z nízkou hodnotou nad 1000,00 Eur bez DPH

V zmysle §102 ods.4, novely zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorej účinnosť nastala od 1.04.2011 zverejňujeme raz štvrťročne na našej webovej stránke súhrnnú správu o zákazkách z nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 Eur bez DPH s nasledovnými údajmi o zákazke :

  1. hodnotu zákazky,
  2. predmet zákazky,
  3. identifikácia úspešného uchádzača.