Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie
(ÚZS a LR)

 • Poskytuje účastníkom prípravy na pracovné uplatnenie potrebnú liečebne – preventívnu starostlivos5, vrátane liečebnej rehabilitácie.
 • Vykonáva činnosť spojenú s poradenstvom pre uchádzačov do Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím v poradni pre výber povolania.
 • Poskytuje poradensko-konzultačné služby aj pre zamestnancov IPR z hľadiska zdravotnej starostlivosti o účastníkov prípravy na budúce povolanie.
 • Vykonáva kontrolu správnej výživy, v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou sa podieľa na dohľade nad zdravými pracovnými podmienkami a dohľade nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou.
 • Sleduje zdravotný stav žiakov počas ich prípravy na povolanie a v spolupráci s posudkovým lekárom aj u občanov so ZP v CSPR v čase diagnostikovania a pracovnej rehabilitácie ubytovaných na internáte s osobitným zreteľom na ich zdravotné postihnutie a v rozsahu potrebnom na ich začlenenie na trh práce.
 • Zdravotnú starostlivosť a liečebnú rehabilitáciu zabezpečuje vedúci lekár, odborní lekári špecialisti ortopéd, neurológ, stomatológ, rehabilitačný lekár, zdravotné sestry, fyzioterapeuti a pomocný zdravotný personál.

Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie ďalej zabezpečuje:

 • vstupné vyšetrenia žiadateľov
 • ročné lekárske prehliadky žiakov všetkých ročníkov
 • preventívne stomatologické prehliadky
 • pri liečebno-preventívnej starostlivosti úzko spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami, odbornými ambulanciami, všeobecnými lekármi pre deti, dorast a dospelých, laboratórnymi, špeciálnymi protetickými zariadeniami, rehabilitačnými, kúpeľnými zariadeniami a zdravotnými poisťovňami
 • kontrolné vyšetrenia ortopedické, neurologické a rehabilitačné
 • vypracovanie rehabilitačných programov a ergodiagnostických vyšetrení, získaných počas liečby
 • konzultácie s odbornými lekármi ortopédom, neurológ, rehabilitačným lekárom
 • vykonávanie poradenskej činnosti v rámci poradne pre voľbu povolania, posudzovanie žiadostí, vyšetrovanie uchádzačov, komplexné vyhodnocovanie vyšetrení a posudzovanie schopností a daností pre ktorúkoľvek profesiu
 • vykonávanie zložitých a náročných testov a kineziologických rozbory pre potreby ergodiagnostiky, ergoterapie a špecializovanej predprípravy
 • v spolupráci s úsekom výchovy mimo vyučovania kontrolu dodržiavania liečebného režimu žiakov ubytovaných v internáte
 • odborné stanoviská k preraďovaniu žiakov z jedného odboru do iného odboru v spolupráci s ostatnými úsekmi
 • podľa aktuálneho zdravotného stavu zaraďovanie žiakov na telesnú výchovu s obmedzeniami, liečebnú telesnú výchovu na jednotlivé školské roky, v priebehu školského roka a odporúča plávanie
 • poradensko-konzultačné služby aj pre zamestnancov inštitútu z hľadiska zdravotnej starostlivosti o účastníkov prípravy na pracovné uplatnenie
 • vypracovanie odborných lekárskych posudkov lekármi špecialistami žiakom pre posudkové účely v sociálnej poisťovni a v úradoch práce
 • odbornými lekármi špecialistami nevyhnutné doplňujúce vyšetrenia, potrebné pre rozhodnutie o začatí fyzického vyšetrenia a posudzovania funkčnej kapacity občana so ZP v CSPR
 • dostupnú zdravotnú starostlivosť, liečebnú rehabilitáciu a vstupné scríningové vyšetrenia krvi, krvných metabolitov a EKG vyšetrenia občanov so ZP podrobujúcich sa diagnostikovaniu a posúdeniu funkčnej kapacity v CSPR
 • spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a Lekárskou fakultou vzdelávanie fyzioterapeutov ako aj lekárov ortopédov
 • ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Inštitútu,
 • aktívne vystúpenia na lekárskych kongresoch a konferenciách organizovaných Slovenskou lekárskou spoločnos»ou, Lekárskou komorou a podieľa sa na vzdelávaní všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých
 • spoluprácu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Lekárskou komorou, Komorou zdravotných sestier pri vzdelávaní pracovníkov úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie

Liečebná rehabilitácia a ergoterapia

 • Pre žiakov SOŠ je poskytovaná v novom rehabilitačnom pavilóne o ploche viac ako 200 m2.
 • Žiaci oslobodení zo zdravotných dôvodov z predmetu telesná výchova absolvujú v uvedenom čase liečebnú rehabilitáciu vo forme skupinovej LTV, event. individuálnej LTV v samostatnej telocvični.
 • Podľa ordinácie odborných lekárov a hlavne rehabilitačnej lekárky sú fyzioterapeutkami pre každého jednotlivca spracované individuálne rehabilitačné plány, ktoré sú pravidelne vyhodnocované.
 • Okrem skupinovej, individuálnej LTV a ergoterapie sú poskytované procedúry v rámci elektroliečby; magnetoterapia, ultrazvuk, diadynamik, VAS kombinovaná magnetoterapia s indukčnými prúdmi, Biolampa, Solux, inhalácie a Lasserová terapia.
 • V rámci hydroterapie využívame vírivé vane, hydromasážny parný box, hydrogalvan, škótske streky, saunu a rehabilitačný bazén.
 • Pred ordinovanými manipulačnými technikami, všetkými druhmi masáží podávame na prehriatie svalových skupín a kĺbov nosiče tepla a rašelinové zábaly.
 • Vlastné cvičenia sú vykonávané na špeciálnych rehabilitačných stoloch a kreslách za využitia najnovších rehabilitačných techník a cvičení v rámci systému TerapiMaster vyškolenými fyzioterapeutkami.
 • Pre žiakov s postihnutím horných a dolných končatín je k dispozícií špeciálna posilňovňa s elektrickým chodníkom, stepermi, stacionárnymi bicyklami, elektrickým motomedom s možnos»ou dávkovania záťaže na jednotlivé končatiny.
 • V celom objekte je namontovaný stropný prepravný systém pre nechodiacich žiakov a klientov a vo vyšetrovni je v rámci tohto zariadenia možnosť nácviku chôdze.
 • Pre relaxáciu po vodoliečebných procedúrach a cvičeniach je k dispozícii odpočiváreň s možnos»ou využitia masážnych kresiel a relaxačného harmonizačného lôžka.
 • V inštitúte sa pre klientov CSPR po predchádzajúcom vyšetrení rehabilitačným lekárom poskytuje kompletná liečebná rehabilitácia. Po vypísaní návrhu na kúpeľnú liečbu všeobecným lekárom pre dospelých, alebo odborným lekárom v súlade s indikačným zoznamom pre kúpeľnú liečbu a po schválení revíznym lekárom poisťovne, môže klient absolvovať rehabilitačné doliečenie v liečebnom zariadení Merkátor s.r.o. Čilistov Šamorín.