55 výročie IPR

Už 56. rokov napĺňame svoje poslanie

História je svedectvom času, svetlom pravdy, život pamäti, učiteľka života, zvestovateľka dávnych dôb. Som šťastný, že môžem v tomto roku vysloviť zdanlivo obyčajné a jednoduché konštatovanie: Náš Inštitút oslavuje 56. rokov od svojho založenia.

Malý krok, ktorý znamenal jeho zriadenie, stal sa veľkým krokom pre oblasť pôsobenia inštitútu. Začiatky určite neboli ľahké a bolo treba boriť sa s problémami organizačnými, odbornými, aj ekonomickými. Ale aj s problémom myslenia a zmýšľania ľudí.

Aj v súčasnosti vzdelaní ľudia vnímajú náš Inštitút ako ústav pre mrzáčikov. Je to aj tým, že mnohí ľudia majú vžité isté stereotypy, ktoré sa ťažko podarí zmeniť. Osobne si myslím, že to títo ľudia nehovoria so zlým úmyslom, iba sa nevedia vyjadriť inak, teda vecne správne.

Dlhé roky boli ľudia so zdravotným postihnutím na okraji spoločnosti .Chcelo sa tým manifestovať, že naša spoločnosť je zdravá . V skutočnosti však bola chorá . Chorá bola v tom, že bola ochudobnená o myšlienky a schopnosti, ktorými títo ľudia disponujú. Ako vidieť, Inštitút tak prežil svoje vnútorné boje, zápasy, ale vždy sa ho podarilo udržať, a to vďaka práci a jej výsledkom, za ktorými stáli vždy konkrétni ľudia. Takže každý, kto prispel svojou rukou k dielu, má na tomto jubileu svoju zásluhu. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v našom Inštitúte a nie sú už medzi nami.

Pri ďalšom rozvoji nášho inštitútu a zabezpečovaní jeho činnosti bude i naďalej mojou prioritou snaha o uplatňovanie moderných trendov komplexnej rehabilitácie v praxi. Za týmto predsavzatím, vysloveným niekoľkými slovami sa skrýva rozsiahly proces, ktorým budem prispievať k rozvoju komplexnej rehabilitácie na Slovensku, k vybudovaniu medzinárodného odborného uznania pre Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a významným cieľom má byť najmä aktivizácia občanov so zdravotným postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností. Zmyslom týchto aktivít má byť ďalšie rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov z postihnutia. Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti je tak isto rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb našich klientov, ich príprava na plnohodnotný život, integráciu a uplatnenie v práci a v spoločnosti. KR musí smerovať k ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní a potrebujú ju pre lepšie prijatie novej životnej situácie.

Musím konštatovať, že komplexná rehabilitácia ešte nie je úplne známa v celom rozsahu, nie je moc ponúkaná, realizovaná a neuskutočňuje sa v časovej následnosti. Príčina asi spočíva v nedostatočnej informovanosti samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Našou víziou musí byť odvaha meniť veci. Meniť veci k lepšiemu, pretože každý človek, a najmä tí so zdravotným postihnutím, si zaslúžia kvalitnejší prístup k službám, informáciám. Mnohým ochoreniam či úrazom sa nedá predchádzať, ale ak sa už stali, tak vďaka komplexnej rehabilitácie, či neraz aj dobrému slovu, sa rany dokážu zaceliť. A hoci po nich zostávajú jazvy, tak aj tie môžu časom vyblednúť a zaradiť sa k spomienkam.

Verím, že aj vďaka nášmu Inštitútu tých spomienok zostáva viac pozitívnych ako negatívnych. Ľudskosť, ktorú odovzdávame ďalej, nech pomôže každému, kto má pre ňu otvorené srdce. A či sa ho postihnutie týka priamo alebo nepriamo, nech dokážeme všetci spolu, zdraví i hendikepovaní, čo najviac odstraňovať to, čo nás rozdeľuje i oddeľuje. Len spoločnými silami dokážeme pohnúť hoci aj celým svetom, nech našim potomkom odovzdáme krajiny bez bariér. Bez bariér fyzických i psychických. V jednote je sila ľudí a potenciál k úspechu.

Dušan Piršel
riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Ako sa náš inštitút menil počas 56 rokov

Budova IPR pôvodný stav
Budova IPR po rekonštrukcii v roku 2018
Hlavný vchod do IPR pôvodný stav
Hlavný vchod do IPR nový stav
Vrátnica po vstupe do IPR pôvodný stav
Recepcia po vstupe do IPR
Vstupná hala IPR pôvodný stav
Vstupná hala IPR po rekonštrukcii v roku 2018
schodisko IPR pôvodný stav
schodisko vo vstupnej hale IPR po rekonštrukcii v roku 2018
schodisko IPR pôvodný stav pohľad 2
schodisko vo vstupnej hale IPR po rekonštrukcii v roku 2018 pohľad 2
jedáleň IPR pôvodný stav
jedáleň IPR po rekonštrukcii v roku 2018
Chodba IPR pôvodný stav
Chodba IPR po rekonštrukcii v roku 2018
Vchod do školy pôvodný stav
Vchod do školy po rekonštrukcii
Knižnica pôvodný stav
Knižnica po rekonštrukcii
Toalety pôvodný stav
Toalety po rekonštrukcii
Toalety pôvodný stav pohľad 2
Toalety po rekonštrukcii pohľad 2
Kotolňa
Kotolňa po rekonštrukcii
Kotolňa pohľad 2
Kotolňa po rekonštrukcii pohľad 2
Altánok
Kvetiny
bezbariérový vstup
bezbariérový vstup